teleworking

D’acord amb el Reial decret 322/2024, de 26 de març, i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2025, es regula com es calcula la diferència entre les bases sobre la qual s’aplica la cotització addicional de solidaritat, la distribució del tipus de cotització per solidaritat entre empresari i treballador, el termini reglamentari d’ingrés de la cotització addicional de solidaritat i la informació que les empreses han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre els treballadors afectats per aquesta cotització addicional.

L’informem que al BOE del dia 27 de març de 2024, s’ha publicat el Reial decret 322/2024, de 26 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, que introdueix un article que contempla la regulació necessària per aplicar, a partir de l’1 de gener de 2025, la cotització addicional de solidaritat a què es refereix l’article 19 bis de la Llei General de la Seguretat Social.

A partir del dia 1 de gener de 2025, s’ha de cotitzar pels salaris dels treballadors per compte d’altri que superin les bases màximes de cotització.

Normes per a l’aplicació de la cotització addicional de solidaritat

Podem destacar els següents aspectes més importants del seu desenvolupament reglamentari:

  1. La cotització addicional de solidaritat s’aplica a la diferència resultant entre l’import de la base màxima de cotització per contingències comunes aplicable als treballadors per compte d’altri i l’import de la base de cotització superior a aquella que, conforme al que es disposa en l’article 147 del referit text refós els hagués correspost en cas que no existís aquesta base màxima, si s’haguessin aplicat les regles de cotització a la retribució percebuda durant el període de liquidació corresponent al mes que s’hagin reportat les esmentades retribucions, conformement als trams i percentatges fixats legalment.
  • La distribució del tipus de cotització per solidaritat entre empresari i treballador manté la mateixa proporció que la distribució del tipus de cotització per contingències comunes.
  • El que es disposa en aquest apartat s’aplicarà, així mateix, en els termes indicats, en aquells supòsits en els quals la cotització a la Seguretat Social es realitzi mitjançant bases o quotes de cotització fixes.
  • El termini reglamentari d’ingrés de la cotització addicional de solidaritat finalitza l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagin d’abonar les retribucions a les quals es refereix l’article 19 bis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
  1. En aplicació del que es disposa en l’article 29.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les empreses han de comunicar per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades identificatives dels treballadors afectats per aquesta cotització addicional, així com el període en què s’hagin d’abonar les retribucions, l’import de les retribucions que determinin una base de cotització que superi la base màxima de cotització aplicable i l’import de les bases de cotització compreses entre la base màxima i la determinada per les retribucions computables a aquest efecte.
  1. Correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en l’exercici de les seves competències, la vigilància del compliment de les obligacions establertes en aquest article.
  • Sense perjudici de les competències que té atribuïdes la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social exercirà sobre aquesta cotització addicional de solidaritat les facultats de comprovació a les quals es refereix l’article 36.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb base en les dades disponibles a cada moment i que permetin recalcular les corresponents liquidacions de quotes.

Els nostres experts advocats i economistes a la seva disposició a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69] de dilluns a dijous de 08:00h a 18:00h. Divendres de 08:00h a 14:00h.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies