L’informem que com en anys anteriors, la Resolució de 19 de juny de 2017, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2017 relatius a les quotes nacionals i provincials, que queda fixat des del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2017, tots dos inclosos.

Qui ha de pagar l’IAE?

Estaran obligades a liquidar la quantitat que correspongui en concepte d’IAE (impost sobre activitats econòmiques) totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, o el grup a què pertanyen, hagi obtingut un import net de la seva xifra de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim any anterior al de la meritació de l’IAE. Hi ha grup quan existeix una unitat de decisió o direcció única, la qual cosa suposa que la majoria dels membres de l’òrgan d’administració d’una entitat són membres de l’òrgan d’administració o alts directius d’una altra.

Al costat d’aquests, existeixen una sèrie de subjectes exempts al pagament de l’IAE:

  • Les persones físiques.
  • Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, amb unes condicions determinades.
  • Els contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, sempre que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, i tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

El seu pagament s’haurà de realitzar a través de les entitats de dipòsits col·laboradores de recaptació (bancs) amb el document d’ingrés que rebi el contribuent. Si no el té o l’ha extraviat, l’ingrés s’haurà de realitzar amb un duplicat que es recollirà en la Delegació o Administracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies