Al BOE de 13 de març de 2020, s’ha publicat el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, que adopta una sèrie de mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, incloses mesures en l’àmbit laboral per als funcionaris i una bonificació per a les empreses turístiques que prolonguin l’ocupació dels treballadors fixos discontinus. Així mateix, patronal i sindicats han consensuat un document de propostes conjunt per la crisi del coronavirus.

Aquest reial decret llei va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE (és a dir, el 13 de març de 2020)  i mantindrà la seva vigència mentre el Govern determina que persisteixen les circumstàncies extraordinàries que van motivar la seva aprovació.

El Reial decret llei 7/2020 inclou les següents mesures en l’àmbit laboral:

(i) Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d’incapacitat temporal, dels períodes d’aïllament o contagi del personal enquadrat en els règims especials dels funcionaris públics com a conseqüència del virus COVID-19.

El dret a aquesta prestació es podrà causar pel mutualista que es trobi en la data del fet causant (data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia, sense perjudici que el comunicat s’expedeixi posteriorment) en situació d’alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social i la seva durada vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

(ii) Bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional, per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer a juny del 2020 i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu. Aquesta bonificació serà aplicable des de l’1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2020, excepte a les Illes Balears i Canàries on serà aplicable, durant els mesos de febrer i març del 2020, la bonificació adoptada per pal·liar els efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

Altres mesures que poden adoptar les empreses 

Davant l’excepcional situació existent, i sense perjudici de les mesures específiques que es puguin aprovar en els pròxims dies, des del punt de vista laboral, avui dia, les empreses poden, depenent dels casos, articular una sèrie de mesures, entre altres:

  • Acord de voluntats amb els treballadors: possibilitat de gaudir de vacances; permisos retribuïts o no; etc.
  • Mecanismes de flexibilitat en la prestació de serveis: aplicació de jornades de caràcter irregular, tot això segons el regulat en els convenis col·lectius o en l’Estatut dels Treballadors.
  • Modificacions substancials de treball, art. 41 de l’ET
  • Possible tancament temporal de l’activitat per força major, d’acord amb el regulat en l’art. 47.3 de l’ET. Aquest mecanisme, si és ajustat a Dret, procedirà a la suspensió d’ocupació i sou.
  • En tot cas, serà l’autoritat laboral qui verificarà l’existència de força major.
  • ERO – expedient de regulació d’ús de caràcter temporal o acomiadament col·lectiu. Aquest procés no és de caràcter imminent o automàtic i requereix un procés de negociació.

Document de propostes conjuntes de les organitzacions sindicals, CCOO i UGT i empresarials, CEOE i CEPIME per abordar, mitjançant mesures extraordinàries, la problemàtica laboral generada per la incidència del nou tipus de coronavirus

Els empresaris i sindicats, per part seva, han acordat un document de propostes de mesures extraordinàries per abordar la problemàtica laboral per la crisi del coronavirus i a fi que siguin negociades en la taula de diàleg social. Entre les mesures que s’hi recullen hi ha les següents:

  • La proposta per una nova regulació dels ERTO que simplifiqui els procediments i escurci els terminis de resolució. Així mateix es consideraria com a causa de força major el tancament de centres i la cancel·lació d’activitats, les restriccions a la mobilitat de les persones o mercaderies, l’aïllament per evitar el contagi o la manca de subministraments per motiu de salut pública.
  • La necessitat de regular vies que possibilitin l’atenció de les cures de fills i majors després del tancament de centres escolars, centres de dia i les restriccions de mobilitat, a través de nous permisos retribuïts o de noves causes de suspensió de la relació laboral els costos de la qual, incloses les cotitzacions, seran a càrrec del fons d’ajudes extraordinàries.
  • Facilitar el teletreball. Referent a això proposen que s’entengui complerta, amb caràcter excepcional, l’obligació de les empreses d’avaluar els riscos amb l’autoavaluació realitzada voluntàriament pel treballador.
  • Els treballadors en situacions d’aïllament o contagi percebran un complement de fins al 100% de les seves retribucions amb càrrec al fons d’ajuda extraordinari que sufragarà també el cost de les cotitzacions. Es considera imprescindible desenvolupar un procediment de tramitació de les baixes i les altes.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies