Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, sota la denominació “Limitació de la llibertat de circulació de les persones”, fixa que durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Doncs bé, a molts treballadors, professionals i empresaris els sorgeixen els dubtes de si per a desplaçar-se a la feina fa falta alguna autorització oficial o una certificació de les empreses.

La resposta seria que no cal. La veritat és que, avui dia (excepte noves mesures que s’aprovin, de les quals els mantindrem informats), ni la normativa de les comunitats autònomes ni el Reial decret de l’estat d’alarma indiquen que calgui tenir un permís especial per anar a treballar. El que sí que és cert és que, en estar restringint els moviments, seria prudent portar alguna cosa que justifiqués on treballem.

Tenint en compte les possibles restriccions i controls als desplaçaments dels treballadors, davant una possible sol·licitud de justificació, algunes cambres de comerç i federació d’empresaris, així com la Delegació del Govern, han mostrat com serà el certificat que hauran de portar les persones que es desplacin als seus llocs de treball.

En concret li exposem aquest model que pot ser-li d’utilitat:
CERTIFICAT ACREDITATIU INDIVIDUAL DE NECESSITAT DE DESPLAÇAMENT PERSONAL PER MOTIUS LABORALS

Validat Delegació de Govern de [PROVÍNCIA] / Reial decret 463/2020, de 14 de març, estat d’alarma per a crisi sanitària per COVID-19

Sr./Sra. [NOM_EMPRESARI], amb DNI [NUMERO_DNI_EMPRESARI] en representació de l’empresa [NOM_EMPRESA] i en qualitat de [CÀRREC].
CERTIFICA:
Que el/la treballador/a Sr./Sra. [NOM_TREBALLADOR], amb DNI [NUMERO_DNI_TREBALLADOR], presta serveis per a la citada empresa en les següents condicions:

  • Centre de treball situat en: [LLOC_CENTRE_TREBALL]
  • Jornada laboral habitual de [NOMBRE] hores, en horari de:

[HORARI]
[HORARI]

 

  • Que el/la treballador/a s’ha de desplaçar des del seu domicili particular al seu centre de treball que roman obert durant el període d’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya per no ser empresa dedicada a alguna de les activitats obligades al tancament, i per a això utilitzarà el vehicle amb matrícula [MATRICULA_VEHICULO]

S’expedeix el present certificat a l’efecte de la seva possible acreditació davant l’autoritat competent, en [PROVÍNCIA], a [DIA] de [MES] de 2020.
Signat:

[SIGNATURA_SEGELL_EMPRESA]

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies