En el BOE del dia 30 d’agost de 2017 s’ha publicat l’Ordre HFP/816/2017 per la qual s’aprova un nou model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals, que s’haurà de presentar quatre mesos després de la data de presentació de les declaracions de l’impost sobre societats, i que estarà disponible exclusivament en format electrònic.

En l’àmbit de les operacions vinculades, la Llei 27/2014 de l’impost sobre societats va presentar novetats en relació amb la documentació específica a elaborar per les entitats afectades, regulant un contingut simplificat per a aquelles entitats o grups d’entitats l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui inferior a 45 milions d’euros, i no serà necessària en relació amb determinades operacions.

El Reglament de l’impost sobre societats, RD 634/2015, inclou un capítol denominat «Informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades» en el qual s’introdueixen les modificacions en relació amb la informació i documentació a aportar per les persones i entitats vinculades, fent-se ressò de les conclusions que es van adoptar en el denominat Pla d’acció «BEPS», això és, el Pla d’acció contra l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis, que s’elabora en l’àmbit de l’OCDE, i en concret en relació amb l’Acció 13 relativa a la documentació sobre preus de transferència.

Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, es trasllada des del model anterior de declaració de l’impost sobre societats a una nova declaració informativa en la qual s’informi expressament de les operacions amb persones o entitats vinculades i la relativa a operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals que únicament hauran d’emplenar aquelles entitats afectades, reduint les càrregues fiscals indirectes associades a la presentació d’aquesta declaració.

Es manté l’obligació d’informar sobre les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat. Quant a l’obligació d’informar sobre determinades operacions específiques, l’actual ordre ministerial obliga a informar sobre aquest tipus d’operacions, sempre que l’import conjunt de cada tipus d’operació en el període impositiu superi els 100.000 euros, independentment del mètode de valoració utilitzat, i s’ha d’informar en aquest supòsit de cadascun dels tipus d’operacions que superin el límit conjunt.

Així mateix, per als períodes impositius iniciats en 2016, s’ha inclòs una regla especial per evitar que es produeixi el fraccionament de les operacions vinculades, de tal forma que encara que no se superin els imports conjunts anteriorment esmentats, existirà igualment l’obligació d’informar respecte a aquelles operacions del mateix tipus i mètode utilitzat, quan l’import del conjunt en el període impositiu sigui superior al 50% de l’import net de la xifra de negocis de l’entitat.

D’altra banda, i en relació amb el quadre denominat «Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (article 23 i DT 20a LIS)» i el quadre denominat «Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals», se n’ha mantingut el contingut en els termes que estaven a la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2015, de tal forma que s’hauran d’incloure aquestes operacions independentment del seu import.

Obligats a presentar el model 232

Estaran obligats a presentar el model 232 i emplenar la «Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades (article 13.4 RIS)» els contribuents de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent, així com les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades en els termes previstos en l’article 18.2 de la Llei de l’impost sobre societats:

a) Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.

b) Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascun d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros. A aquests efectes, tenen la consideració d’operacions específiques, aquelles operacions excloses del contingut simplificat de la documentació al fet que es refereixen els articles 18.3 de la Llei de l’impost sobre societats i 16.5 del Reglament de l’impost sobre societats.

2. No obstant això, no serà obligatori emplenar la «Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades (article 13.4 RIS)» del model 232, respecte de les següents operacions:

a) Les operacions realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, sense perjudici del previst en l’article 65.2 de la Llei de l’impost sobre societats.

b) Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic, d’acord amb el previst en la Llei 12/1991, de 29 d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, i les unions temporals d’empreses, regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de les societats de desenvolupament industrial regional, i inscrites en el registre especial del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. No obstant això, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d’unions temporals d’empreses, o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin al règim establert en l’article 22 de la Llei de l’impost sobre societats.

c) Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

3. Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, existirà sempre l’obligació de presentar el model 232 i emplenar la «Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades (article 13.4 RIS)» respecte d’aquelles operacions del mateix tipus que al seu torn utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

4. S’haurà de presentar el model 232 i emplenar la «Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles» en aquells casos en què el contribuent apliqui la citada reducció prevista en l’article 23 de la Llei de l’impost sobre societats, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

5. S’haurà de presentar el model 232 i emplenar la informació de «Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals», en aquells casos en què el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats de paradisos fiscals independentment del seu import.

Termini i forma de presentació del model 232

La presentació del model 232 s’haurà de realitzar en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar.

El termini de presentació del model 232 per als períodes impositius iniciats en el 2016 i que finalitzin abans del 31 de desembre de 2016, serà des del dia 1 al 30 de novembre següents a la finalització del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar.

La presentació del model 232 s’efectuarà de forma obligatòria per via electrònica a través d’Internet.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies