agente comercial

La figura de l’agent comercial, per les seves diferents interpretacions tant jurídiques com comercials, pot donar lloc a confusions.

Hem de tenir molt clar en què consisteix l’activitat d’aquests comercials independents, ja que això ens permetrà relacionar-nos amb ells i entendre millor el seu comportament i forma d’actuar per a benefici d’ambdues parts.

L’agent comercial és un professional que s’encarrega de manera permanent de promoure, negociar o concretar les operacions mercantils en nom i per compte d’una o diverses empreses, mitjançant una retribució i en una zona determinada.

En la seva activitat, un agent comercial pot obligar a l’empresa en el nom de la qual actua. En aquest cas, no serà l’agent comercial qui respongui de la bona fi de les operacions, sinó que serà la pròpia empresa l’obligada a respondre.

En aquest sentit, no són assalariats, sinó professionals independents, amb estatut de treballador autònom i que estan lligats a l’empresari mitjançant un mandat.

Es considera que la clientela és de l’agent i no de l’empresa.

En cap cas l’agent adquireix la propietat de la mercaderia. En cas de fer-ho, es convertiria en client o si no hi ha més remei en distribuïdor del producte de l’empresa principal.

Atenció. Un agent és la persona que es dedica a promoure o realitzar negocis i operacions de comerç, en nom d’un altre. És un intermediari independent entre una empresa i els clients, i es dedica a buscar clients, negociar amb ells, intentar tancar els acords, etc. Tot en nom de l’empresa a la qual representa, de manera que fins i tot si en té l’autorització, pot arribar a tancar acords en nom de l’empresa amb els clients.

L’agent actua de forma independent i normalment no assumeix els riscos dels negocis que es tanquen, tret que es pacti el contrari. Aquesta activitat es pot fer personalment com a autònom o a través d’una agència, en la qual treballin més persones, depenent del contracte que se signi.

El contracte d’agència

La relació que manté l’agent amb qui l’ha contractat es duu a terme a través d’un contracte mercantil, una figura que té una denominació i una regulació específica: l’anomenat contracte d’agència, que està regulat en la Llei 12/1992, de 27 de maig, sobre contracte d’agència.

No hi ha un model oficial de contracte d’agència, però segons detalla la llei, en el contracte s’ha d’estipular l’encàrrec exacte que se li fa a l’agent, la durada, si hi ha algun límit territorial, les retribucions que el client pagarà a l’agent, si hi ha pactes de no competència, etc.

El contracte d’agència ha d’especificar:

 • La descripció dels poders o facultats de l’agent comercial
 • El conjunt d’activitats sobre les quals tractin les seves funcions
 • El temps de durada del contracte
 • La zona determinada on es desenvoluparà l’activitat l’agent

Tret que es pacti el contrari, un agent pot treballar per a diversos empresaris. Quan es treballi per a un altre empresari és necessari posar-ho en coneixement dels altres empresaris si tots dos clients desenvolupen la mateixa activitat o similar.

En alguns casos, per evitar aquests problemes se solen establir en el contracte pactes de prohibició de competència. Fins i tot es pot pactar que, una vegada acabat el contracte, l’agent no pot treballar amb clients del mateix sector que el client anterior. Aquest acord pot durar com a molt 2 anys, depenent de la durada del contracte d’agència i aquest tipus de pactes i limitacions s’hauran de posar per escrit, preferiblement en el contracte.

Obligacions de l’agent comercial

L’activitat de l’agent comercial s’haurà de basar en una actuació de bona fe i un deure d’actuació lleial. Igualment, haurà de vetllar en tot moment pels interessos de l’empresari pel qual treballa, realitzant les seves funcions amb la deguda diligència i responsabilitat.

Les seves obligacions queden regulades en l’article 9.2 de la Llei de contracte d’agència:

 • Ocupar-se de la promoció i altres funcions encomanades.
 • Haver d’informar a l’empresari sobre la solvència dels tercers amb els quals està tractant a fi de promocionar el producte o servei.
 • Desenvolupar la seva activitat sota les pautes marcades per l’empresari, però sempre mantenint la deguda independència per realitzar la seva tasca.
 • Rebre reclamacions per part dels clients quant a defectes o vicis de qualitat del producte o servei sota promoció.
 • Portar una comptabilitat independent dels actes o operacions relatius a cada empresari pel compte del qual actuï.

Obligacions de l’empresari

En les seves relacions amb l’agent, l’empresari haurà d’actuar lleialment i de bona fe. En particular, l’empresari haurà de:

a) Posar a la disposició de l’agent, amb antelació suficient i en quantitat apropiada, els mostraris, catàlegs, tarifes i altres documents necessaris per a l’exercici de la seva activitat professional.

b) Procurar a l’agent totes les informacions necessàries per a l’execució del contracte d’agència i, en particular, advertir-lo, des que tingui notícia d’això, quan prevegi que el volum dels actes o operacions serà sensiblement inferior al que l’agent hagués pogut esperar.

c) Satisfer la remuneració pactada.

Dins del termini de 15 dies, l’empresari haurà de comunicar a l’agent l’acceptació o el rebuig de l’operació comunicada. Així mateix haurà de comunicar a l’agent, dins del termini més breu possible, tenint en compte la naturalesa de l’operació, l’execució, execució parcial o falta d’execució d’aquesta.

La retribució de l’agent

A canvi dels seus serveis, l’agent rebrà una retribució, que podrà ser una quantitat fixa (independentment de les actuacions realitzades i els assoliments aconseguits), o una comissió, pels negocis tancats gràcies a l’agent amb els clients captat. Fins i tot en alguns casos, quan es té l’exclusivitat d’una zona geogràfica o un grup de persones, pels negocis realitzats en aquesta zona o amb aquestes persones, encara que no hagi participat l’agent, o pels negocis tancats gràcies a l’agent encara que s’hagi extingit ja el contracte. També hi ha una tercera opció de retribució mixta, amb una part fixa més una comissió.

Extinció del contracte d’agència

Si el contracte és temporal, el contracte s’extingirà quan finalitzi el temps pactat i si és indefinit, el contracte finalitzarà quan l’agent o el client així l’hi indiquin a l’altra part. Serà necessari que es doni un preavís. També es pot trencar el contracte quan una de les dues parts no compleixi amb les seves obligacions.

En extingir-se el contracte, l’agent pot tenir dret, depenent del cas, a algunes indemnitzacions:

 • Per la clientela, quan s’han aportat nous clients a l’empresari o s’ha incrementat sensiblement el nombre de negocis de la clientela existent.
 • Per danys i perjudicis, quan el client trenca el contracte i causa despeses a l’agent, o l’agent pensant que el contracte seguiria ha realitzat despeses per continuar amb la seva activitat.

L’acció per reclamar la indemnització per clientela o la indemnització de danys i perjudicis prescriurà a l’any a comptar des de l’extinció del contracte.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies