En moltes ocasions es parla indistintament de prejubilació i jubilació anticipada. Però compte, perquè hi ha diferències. Sobretot perquè l’una està regulada per la Seguretat Social i l’altra no.

Li expliquem a continuació amb més detall en què consisteix la prejubilació.

Què és la prejubilació i per què no s’ha de confondre amb la jubilació anticipada?

La prejubilació neix d’un acord entre l’empresa i el treballador, en el qual es modifica la data de cessament en l’empresa amb anterioritat a la data de jubilació prevista. A diferència de la jubilació anticipada, la qual està regulada per la Seguretat Social, en el cas de la prejubilació, són empresa i treballador els implicats en un pacte particular de condicions concretes.

Atenció. Hi ha diferències importants entre una jubilació anticipada i una prejubilació, a pesar que existeix certa tendència a associar-les. En tots dos casos, si estàs jubilat de forma anticipada o si estàs prejubilat, no estaràs treballant, ja que és la fi última de qualsevol tipus de retir o jubilació. No obstant això, el camí pel qual s’ha arribat a aquesta meta final és totalment diferent en cadascuna de les dues situacions.

Existeix una edat legal per poder prejubilar-se? Qui pot accedir a una prejubilació?

El que defineix la prejubilació és que és una situació regulada de forma privada entre un treballador i l’empresa a la qual presta serveis. Hi ha, per tant, diferents tipus de prejubilació, segons cada empresa hagi volgut o no incloure aquesta possibilitat o oferir-la als seus treballadors, fins i tot una mateixa empresa pot oferir diferents models de prejubilació en funció de l’edat o de l’antiguitat o del moment en què l’ofereix. Sempre hi ha un acord laboral recolzant aquesta proposta.

No existeix una edat legal per poder prejubilar-se, encara que sí que existeixen requisits particulars en cada cas. Les empreses no tenen l’obligació d’oferir o acceptar la prejubilació de cap dels seus treballadors, en tractar-se d’un pacte, empleat i ocupador han d’estar d’acord. Fins  fa uns anys, la prejubilació era un avantatge que incloïen les empreses en els seus convenis particulars, però actualment és una opció menys estesa encara que depèn del sector d’activitat, de la grandària de l’empresa, i dels rangs laborals en molts casos.

Quant dura la prejubilació?

L’usual és que la prejubilació s’ofereixi a treballadors amb edats properes a l’edat de jubilació, però no existeix una norma fixa. L’empresa pot oferir prejubilacions a aquells treballadors que, per exemple, compleixin els 56 anys o més al llarg de l’exercici 2017. En aquest cas, la prejubilació dura des del moment en què el treballador i l’empresari decideixen trencar la seva vinculació laboral i signar un pacte de prejubilació fins que l’empleat arriba a l’edat de jubilació, moment en el qual deixa de ser prejubilat i passa a ser jubilat i dependent per tant del sistema públic de la Seguretat Social.

Quina retribució rep el treballador prejubilat?

Necessàriament hem d’associar la prejubilació amb l’acomiadament, en tots dos casos el treballador percep una indemnització, així que aquest serà el valor màxim i referencial que prendrà l’empresa. L’habitual és dissenyar un esquema en què es mantingui una bona part del que el treballador estava cobrant (sol estar entorn del 70-80% del salari brut, depenent de la durada del període de prejubilació).

En aquest acord de prejubilació també s’estableix si, durant la durada d’aquest, es mantenen les cobertures de risc que tenia el treballador, o les ajudes, o les aportacions a plans de pensions i altres compromisos de previsió social.

Durant el temps que duri la situació de prejubilació i sempre segons les condicions particulars en cada cas, l’empresa es compromet a pagar la part proporcional pactada del sou i complir amb les obligacions de pagament a la Seguretat Social, requerides per a aquest cas (el conveni especial), una vegada finalitzi el període de cobrament de la prestació de desocupació. És a dir, mentre el treballador cobra la desocupació se segueix cotitzant a la Seguretat Social, i en finalitzar aquest període és quan s’inicia el Conveni Especial.

Atenció. Les prejubilacions van acompanyades de la subscripció d’un conveni especial entre el treballador i la Seguretat Social, mitjançant el qual l’afectat cotitza des del moment en el qual cessa fins que accedeixi a la jubilació.

En quina situació laboral està un treballador prejubilat?

No existeix la figura legal del prejubilat, per tant, la persona que accedeix a aquesta modalitat s’inscriu en el sistema com a aturat i demandant d’ocupació, i com que generalment en l’acord s’estableix que l’empresa segueix cotitzant per ell, el treballador es manté d’alta en la Seguretat Social.

Com a persona aturada, el treballador prejubilat pot accedir a la prestació per  desocupació en les condicions habituals i iguals per a tots els ciutadans, sempre que li correspongui. Durant el temps de prejubilació, el titular segueix acumulant anys i cotització per al moment de la jubilació, d’acord amb el conveni específic pactat amb la Seguretat Social.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies