Com cada any, en el BOE del dia 23-01-2017 s’ha publicat la Resolució de 19 de gener de 2017, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner del 2017, que fixa cinc línies d’actuacions per atallar el frau fiscal i millorar la recaptació: control de grans fortunes, frau en l’IVA, elusió fiscal de multinacionals, economia digital i prevenció i control del frau en la fase recaptatòria.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2017 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 

Control de grans fortunes

 • Desenvolupament de noves eines informàtiques creades expressament per millorar el coneixement i la selecció de riscos. Entre d’altres:
 1. Estudi d’alteracions patrimonials o transvasaments de rendes que, utilitzant tècniques agressives de planificació fiscal, difereixin o limitin la tributació efectiva dels béns que integren el patrimoni controlat per la persona física.
 2. Utilització d’entitats interposades per canalitzar retribucions personals amb una reducció significativa dels nivells de tributació. 
 3. Manifestacions de capacitat econòmica inconsistent amb les bases imposables declarades en l’IRPF. 
 4. Disponibilitat d’actius en l’exterior i la seva tributació.
 5. Consolidació de l’intercanvi automàtic d’informació amb els Estats Units d’Amèrica (FATCA) i implantació de l’intercanvi de comptes financers a través del Common Reporting Standard (CRS).
 • Explotació de la informació patrimonial relacionada amb l’activitat a l’estranger obtinguda, fonamentalment, dels models 720 “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger” i 750 “Declaració tributària especial”.
 • Comprovació d’obligats tributaris que materialment resideixin a Espanya, però la residència declarada dels quals es trobi en un territori de baixa tributació o a cap territori.

Frau en l’IVA: lluita contra l’economia submergida

 • Detecció de pràctiques que suposin el lliurament de béns o la prestació de serveis sense l’adequada repercussió de l’IVA, amb especial atenció a les activitats econòmiques realitzades amb consumidors finals i/o sobre les quals existeixin dades d’utilització de programari de doble ús. 
 • Actuacions presencials de diversa intensitat (actuacions de personació, requeriments, visites censals) des d’una perspectiva integral. S’intensificaran les personacions a les seus on es realitza l’activitat econòmica dels obligats tributaris, a fi d’acreditar i regularitzar situacions d’infradeclaració d’ingressos. En particular, l’Agència Tributària incidirà en 2017 en actuacions sobre sectors en els quals s’apreciï uns nivells més elevats de risc d’incompliment en l’IVA, potenciant la presència de l’Administració tributària en relació amb activitats caracteritzades per la venda al consumidor final.
 • Reforç d’actuacions respecte de sectors i models de negoci en els quals no s’apreciïn canvis en els seus comportaments tributaris com a conseqüència de la realització de comprovacions anteriors.
 • Es potenciarà l’anàlisi de la capacitat adquisitiva real dels contribuents, combinant el contrast de la informació declarada sobre béns i drets amb informació sobre gestió de comptes corrents i inconsistències amb la seva titularitat formal, beneficiaris de targetes de crèdit emeses tant a Espanya com a l’estranger i ús d’efectiu, alhora que es mantenen les actuacions per verificar el compliment de la limitació de pagaments en efectiu.
 • Al mateix temps, l’Agència reforçarà l’anàlisi del programari comercial que possibilita l’ocultació de vendes, en el marc de l’estratègia que manté de desenvolupament d’actuacions selectives coordinades en l’àmbit nacional per combatre el frau vinculat a la utilització d’aquest programari.

Elusió fiscal de multinacionals

 • En l’àmbit de la fiscalitat internacional, al llarg del 2017 l’Agència Tributària treballarà en el desenvolupament de models d’anàlisis de risc que permetin anticipar i optimitzar l’ús de la informació que es començarà a rebre aquest any sobre ‘tax rulings’ i en 2018 sobre els informes ‘País per País’, pel que resultarà especialment rellevant l’experiència acumulada per l’Oficina Nacional de Fiscalitat Internacional des de la seva creació en 2013. Tot això suposarà un notable increment de la informació disponible per l’AEAT respecte de la tributació de les multinacionals que operen en territori espanyol.
 • Durant 2017, l’Agència centrarà la seva actuació en la correcció de pràctiques elusives de les multinacionals d’acord amb les àrees de risc BEPS (Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis) de l’OCDE. En particular, s’analitzaran les estructures de planificació fiscal agressiva, estructures híbrides (amb diferent tractament fiscal a Espanya i en un país tercer), generació artificial de despeses financeres, utilització abusiva de les polítiques de preus de transferència (intragrup), atribució de beneficis a establiments permanents a Espanya d’entitats no residents i tributació d’operacions realitzades amb residents en paradisos fiscals.
 • Addicionalment, es prestarà especial atenció al control d’entitats que operen internacionalment en l’àmbit de l’economia digital, en relació amb la possible existència d’accions tendents a excloure a la nostra jurisdicció del pagament dels impostos directes deguts.

Economia digital

 • Juntament amb les actuacions que ja es van efectuant d’explotació d’informació disponible a internet i de control de fabricants i prestadors de serveis en línia, es potenciarà la col·laboració amb les Administracions tributàries d’altres països per a la comprovació dels beneficis obtinguts pels agents econòmics que utilitzen internet com a mitjà per publicitar béns i serveis, atès que els principals afiliadors de publicitat són grans empreses transnacionals amb seu fora de les nostres fronteres.
 • A més, es prestarà especial atenció al control de les operacions d’importació associades a transaccions de comerç electrònic i a l’anàlisi dels nous mitjans de pagament que s’estan implantant cada vegada amb més força –criptomonedes, plataformes mediadores de pagament, pagaments des de dispositius mòbils, etc.–, ja que poden facilitar l’opacitat de les operacions.
 • D‘altra banda, l’àrea d’Inspecció realitzarà actuacions immediates de verificació de la informació aportada per les empreses en el marc de la Proposta per al reforçament de les bones pràctiques de transparència fiscal empresarial de les empreses adherides al Codi de Bones Pràctiques Tributàries, acordada al desembre passat. Les actuacions estaran especialment dirigides a garantir que les decisions estratègiques de les multinacionals no resultin contràries a l’esperit i finalitat del projecte BEPS. D’aquesta manera, les possibilitats de control s’aproximen en el temps a la realització de les operacions o la presentació de la declaració.
 • A tot l’anterior se sumaran altres controls que tradicionalment es consideren prioritaris per l’AEAT, vinculats a riscos fiscals tals com la divisió artificial d’activitat i ocultació de titularitats sota figures societàries sense activitat econòmica real; els signes externs de riquesa analitzats mitjançant accions combinades de les àrees d’Inspecció i Vigilància Duanera; la utilització de testaferros i empreses fantasma, o el control de les trames de frau en l’IVA, en les importacions de productes d’Àsia i en el sector dels hidrocarburs.
 • A l’àrea del control duaner s’insistirà en àmbits com la lluita contra la fabricació clandestina de cigarrets, el desviament il·legal de fulla de tabac amb destinació a consumidors finals i el control dels enviaments entre particulars efectuats per via postal o a través d’empreses de missatgeria. En matèria de blanqueig de capitals, s’impulsarà el desenvolupament d’eines que facilitin la recerca sobre grans organitzacions criminals.

Prevenció i control del frau en fase recaptatòria

 • A l’Àrea de Recaptació, i a fi d’anticipar la reacció davant el frau en els casos de risc de cobrament, s’insistirà en la realització de mesures cautelars, derivacions de responsabilitat i recerques patrimonials que posin de manifest insolvències fictícies o conductes tendents a eludir el pagament dels deutes mitjançant l’ocultació patrimonial, o que poguessin constituir, fins i tot, possibles insolvències punibles.
 • Entre altres mesures, serà prioritari el seguiment continuat de deutors amb elevats imports deguts, mitjançant una recerca patrimonial exhaustiva i permanent, així com un control sistemàtic dels seus deutes pendents amb la finalitat d’estar en plena disposició per efectuar-ne el cobrament.
 • També es farà un seguiment d’insolvències aparents, impulsant les accions penals que, si escau, corresponguin, i es procedirà a la revisió de la situació de deutors prèviament declarats fallits, comprovant si la seva situació patrimonial permet la realització del cobrament prèviament frustrat per insolvència.
 • Igualment, s’intensificaran les actuacions de control en matèria concursal per impedir conductes defraudadores tendents a eludir el pagament dels deutes tributaris i es reforçaran les actuacions per al cobrament de deutes vinculats a delicte contra la Hisenda Pública i contraban. 
 • De la mateixa forma, es realitzarà un control permanent per seguir reduint el deute pendent, en particular el deute en fase d’embargament.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies