El dret matrimonial és una matèria que es troba regulada dins del dret de família que, al seu torn, forma part del dret civil. El dret civil s’encarrega de regular les relacions personals i patrimonials entre persones físiques o jurídiques. Per part seva, el dret de família regula les conseqüències jurídiques que sorgeixen de les relacions de parentiu, filiació i tutela de menors o incapacitats.

El dret matrimonial regula les conseqüències jurídiques que neixen de les relacions matrimonials. Per això, es compon per les normes jurídiques que regulen la institució del matrimoni.

El matrimoni és la institució que estableix un vincle conjugal entre dues persones físiques convertint-les en cònjuges. Aquest vincle implica el sorgiment d’una sèrie de drets i obligacions entre totes dues persones.

Com es determina el règim econòmic matrimonial?

O dit d’una altra forma, en virtut de què se sotmetrà el matrimoni al règim general del codi civil o a algun dels règims forals específics?

Les regles per a l’aplicació d’unes lleis o unes altres són els següents:

1ª En principio, la llei aplicable al matrimoni serà la llei personal comuna que tinguin els esposos en la data de contreure’l

2ª En el seu defecte, la llei personal o la residència habitual de qualsevol d’ells escollida pels dos en document públic atorgat abans de la celebració del matrimoni

3ª A falta d’elecció, serà aplicable la de la residència habitual comuna immediatament posterior a la celebració del matrimoni

4ª En cas que no hi hagi residència, per la del lloc de celebració del matrimoni

Quins règims matrimonials tenim a Espanya?

Encara que el(s) nostre(s) ordenament(s) jurídic(s) contempla una àmplia possibilitat de règims matrimonials als quals els cònjuges poden acudir per a regular el funcionament, -bàsicament l’econòmic-, d’aquesta nova entitat, els fonamentals són aquests tres (la resta, són variacions o combinacions d’ells):

RÈGIM DE SOCIETAT DE GUANYS: aquest règim matrimonial distingeix dos períodes temporals:

Abans del matrimoni: cada cònjuge continua sent el titular exclusiu dels drets i obligacions, tret que s’incorporin a la massa de guanys.

A més, es consideren propis de cada cònjuge els béns i drets adquirits en qualsevol moment per herència o donació gratuïta, els objectes personals i els afectes a l’activitat professional de cada cònjuge.

A partir del matrimoni: els guanys i les pèrdues obtinguts durant el matrimoni s’entenen comuns, sense que hi hagi distinció en funció de quin cònjuge les hagi generat.

La societat de guanys només es podrà dissoldre en cas de dissolució del matrimoni, defunció d’un dels cònjuges, decisió judicial o canvi de règim econòmic-matrimonial.

Aquest és el règim establert per defecte en tot el territori espanyol si no hi ha capítols matrimonials pel mig (tret que existeixi un règim foral aplicable).

RÈGIM DE PARTICIPACIÓ: es pot qualificar com un règim de caràcter residual o minoritari, ja que actualment és el menys habitual.

A grans trets, aquest règim estableix que tots els béns de tots dos cònjuges, tant aquells generats durant el matrimoni com anteriors a aquest, seran considerats amb caràcter general com de guanys. Però compte, això suposa incorporar al patrimoni comú, no només els béns i drets, sinó també tots els deutes i obligacions contrets per tots dos cònjuges amb anterioritat al matrimoni.

RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS: es el règim establert per defecte a Catalunya i les Illes Balears, excepte capitulacions matrimonials.

En aquest règim els béns obtinguts per cadascun dels cònjuges, tant abans del matrimoni com durant, són privatius del seu titular i no s’aporten a cap patrimoni comú.  De la mateixa forma, cada cònjuge gaudeix de plena independència en la gestió dels seus béns propis, podent-los administrar, gravar o alienar amb total llibertat, sense necessitat del consentiment de l’altra part.

Sobre els deutes contrets individualment, seran responsabilitat exclusiva del cònjuge que els hagi contret. En canvi, els deutes contrets conjuntament seran responsabilitat de tots dos.

És un règim útil en el supòsit, per exemple, que un o tots dos cònjuges es dediquin a activitats empresarials o professionals pròpies, ja que d’aquesta forma s’impedeix que unes possibles pèrdues afectin el patrimoni comú del matrimoni.

Què són els capítols matrimonials?

Els capítols matrimonials no són més que un contracte subscrit pels cònjuges, -o abans de la celebració del matrimoni-, on s’estableixen determinades condicions que afecten el matrimoni, com poden ser:

  • Clàusules de convivència.
  • Regles a aplicar en cas de crisi o ruptura: prestació compensatòria o per raó de treball, l’atribució de l’habitatge familiar o els aliments i custòdia de fills menors.
  • Establiment de normes de caràcter econòmic: a través dels capítols es pot modificar el règim econòmic matrimonial. Així mateix es poden realitzar donacions i transmissions de béns i drets, de forma anàloga a com es farien en un testament, però en vida de l’atorgant.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies