FusterGüell | Advocats i Economistes

Una sentència recent i important del Tribunal Suprem (el TS) de 5 de febrer de 2018 aclareix la confusió que existeix si per emetre la factura rectificativa de la base imposable de l’IVA, quan la modificació comporti la seva minoració i, per tant, de la quota inicialment repercutida, es compta amb el termini d’un any o si per contra el termini aplicable és el de quatre anys.

El TS resol el litigi suscitat per dues entitats que van signar una venda de parcel·les amb previsió de modificació del preu, a l’alça o a la baixa, en funció del futur dels plans urbanístics que les regien. En produir-se les circumstàncies que motiven una reducció del preu, existeixen dubtes dels terminis per emetre factura rectificativa.

El termini per rectificar és d’un any o de quatre anys?

La Llei de l’IVA (LIVA) disposa regles per a la modificació de la base imposable:

  • import d’envasos i embalatges, descomptes i bonificacions.
  • quan quedin totalment o parcialment sense efecte les operacions gravades o s’alteri el preu després d’efectuar-se l’operació.
  • quan el destinatari no hagi fet efectiu el pagament i amb posterioritat sigui declarat en concurs de creditors.
  • quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables. 

Quant a la repercussió de l’IVA la llei estableix que:

  • Els subjectes passius han de repercutir íntegrament l’import de l’impost sobre aquell per a qui es realitzi l’operació gravada. 
  • Mitjançant factura o document substitutiu en les condicions i amb els requisits determinats reglamentàriament;
  • i en el moment d’emetre’s els documents
  • en el termini d’un any des de la data de la meritació.

Quant a la rectificació de les quotes repercutides, les causes de la rectificació són dues:

  • la incorrecta determinació de les quotes
  • la producció de circumstàncies que segons la LIVA donen lloc a la modificació de la base imposable.

Aquesta rectificació s’ha d’efectuar quan s’adverteixi la causa, amb el límit de quatre anys des del moment en què es va reportar l’impost o, si escau, des que es van produir les circumstàncies al fet que es refereix la LIVA.

Què diu el Tribunal Suprem?

El TS, en aquesta sentència, assenyala que la base imposable de l’IVA, sobre la qual s’ha determinat les quotes repercutides, ingressades i deduïdes, pot ser objecte de modificació com ha succeït en el cas, i la rectificació s’ha de fer en el termini de quatre anys comptats des que es van produir les circumstàncies que porten a la modificació. Solament una vegada rectificada la quota, i no abans ni simultàniament, el subjecte passiu ha de regularitzar la seva situació tributària, però en aquest punt es poden donar dues situacions: si la rectificació implica un augment de les quotes inicialment repercutides, i no hi ha hagut requeriment previ, ha de realitzar l’ingrés en la liquidació declaració del període en què s’hagi d’efectuar la rectificació, però si es genera la reducció de les quotes, el subjecte passiu pot optar entre sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts o regularitzar la seva situació en el termini d’un any.

Sorgeixen llavors dos terminis successius: el primer, per rectificar les quotes impositives repercutides, de quatre anys, amb independència de si la rectificació és a l’alça o a la baixa, i un segon, perquè el subjecte passiu regularitzi la seva situació tributària, en aquest cas, si la rectificació implica una minoració de les quotes repercutides i opta per dur a terme la regularització mitjançant declaració-liquidació, disposa d’un any per obtenir la devolució de les quotes ingressades a l’excés.

Així, no és correcta la tesi que defensa el comprador que als apartats U i Cinc de l’article 89 LIVA es regula un mateix termini, el de rectificació de les quotes impositives repercutides, establert amb caràcter general en quatre anys, i un altre termini especial, quan la rectificació és a la baixa, d’un any. Es rebutja per tant el criteri administratiu que reflecteix la consulta de la DGT, de 27 d’abril de 2005 que, d’altra banda, no vincula a aquest Tribunal.

El Suprem resol la qüestió en el sentit d’entendre que la rectificació de les quotes de l’IVA, repercutides com a conseqüència de la modificació de la base imposable, s’ha d’efectuar en el termini de quatre anys i solament una vegada produïda la rectificació, si suposa una modificació de les quotes repercutides a la baixa, sorgeix el termini d’un any per regularitzar la seva situació tributària, sense perjudici que opti per instar un procediment de devolució d’ingressos indeguts.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies