– Factures expedides: quatre dies naturals des de l’expedició de la factura, tret que es tracti de factures expedides pel destinatari o per un tercer, en aquest cas el termini serà de vuit dies naturals. En qualsevol cas, el subministrament s’haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués produït la meritació de l’impost.

– Factures rebudes: quatre dies naturals des de la data en què es produeix el registre comptable de la factura o del document on consti la quota liquidada per les duanes quan es tracti d’importacions i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s’hagin inclòs les operacions.

– Determinades operacions intracomunitàries: quatre dies naturals des del moment d’inici de l’expedició o transport, o si escau, des del moment de la recepció de béns.

– Operacions a les quals sigui d’aplicació el règim especial del criteri de caixa: terminis generals sense perjudici de les dades que s’hagin de subministrar al moment en què s’efectuïn els cobraments o pagaments totals o parcials de les operacions.

– Rectificacions registrals: abans del dia 16 del mes següent al final del període a què es refereixi la declaració en la qual s’hagin de tenir en compte.

– Llibre registre de béns d’inversió: la totalitat dels registres es remetran dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació.

S’exclouen del còmput els dissabtes, diumenges i festius nacionals. Durant el segon semestre de l’any 2017 el termini anterior de quatre dies s’amplia a 8 dies naturals. Els subjectes passius que apliquin el SII des de l’1 de juliol de 2017 estaran obligats a remetre els registres de facturació del primer semestre del 2017 abans de l’1 de gener de 2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS-LIQUIDACIONS

S’amplia per als empresaris que utilitzin el SII fins als 30 primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual o fins a l’últim dia del mes de febrer en el cas de la declaració-liquidació corresponent al mes de gener.

ALTRES MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES

– Declaracions censals: S’incorpora l’opció per la gestió de llibres de registre de l’IVA a través del SII i l’opció pel compliment de l’obligació d’expedir factura pel destinatari o per un tercer així com la seva revocació entre les causes de presentació del model 036 de Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors.

– Supressió d’obligacions formals: S’exonera als subjectes passius que apliquin el SII de presentar les següents declaracions informatives:

o Declaració d’operacions amb terceres persones (model 347)

o Declaració informativa amb el contingut dels llibres de registre (model 340) per als subjectes passius inscrits al REDEME.

– Dilacions per causa no imputable a l’administració: s’afegeix, com a motiu de dilació, l’incompliment de l’obligació de la gestió dels llibres de registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT. La dilació es computarà des de l’inici del procediment fins al dia de la seva presentació o registre.

– Facturació pels destinataris de les operacions o tercers: Les persones i entitats que apliquin el SII i hagin optat pel compliment de l’obligació d’expedir factura pel destinatari o un tercer, hauran de comunicar mitjançant declaració censal (model 036) aquesta opció, la data a partir de la qual l’exerceixen i, si escau, la renuncia i data d’efecte. Aquesta comunicació es podrà realitzar a partir del mes de juny del 2017.

– Termini per a la remissió de les factures: A partir de l’1 de gener del 2017, es modifica l’article 18 del Reglament de facturació, per especificar que, en el cas que el destinatari sigui un empresari o professional, la factura se li haurà de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’ha produït una meritació de l’IVA corresponent a la citada operació o en el cas de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués realitzat. Es manté l’obligació d’expedir i lliurar la factura al destinatari que no tingui la condició d’empresari o professional al moment de produir-se la meritació de l’operació.

– Règim de devolució a viatgers: Es concreta normativament el projecte DIVA relatiu al sistema de devolució de l’IVA a viatgers no establerts al territori de la Unió a l’efecte de l’impost, i s’estableix la possibilitat a l’empresari o professional que ven els seus productes a ciutadans establerts fora de la Unió d’incorporar un mecanisme o sistema electrònic de devolució que ofereixi traçabilitat i que permeti una millor gestió del sistema. Establint un procediment de devolució més àgil per al viatger amb la forma anticipada de la informació de les vendes ‘tax free’ disminuint el temps d’espera al punt de segellat. I el proveïdor dels béns obté més seguretat i traçabilitat en tot el procés. El proveïdor expedirà la factura i un document electrònic de reemborsament disponible a la seu electrònica si s’escau. El viatger presentarà els béns a la duana d’exportació, que acreditarà la sortida amb el corresponent visat a la factura.

– Límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca per a l’exercici 2017:

o Queden exclosos del règim especial simplificat d’IVA:

▪ Els subjectes passius que haguessin superat l’any natural per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excepte agrícoles, forestals i ramaderes: 250.000€ per als exercicis de 2018 i 150.000€ per als següents.

▪ Els subjectes passius que hagin superat en un any natural l’import de 250.000€ anuals, exclòs l’IVA, per les adquisicions o importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals del subjecte passiu, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat.

Els efectes d’aquestes causes d’exclusió tindran lloc l’any immediat posterior a aquell en què es produeixi.

o Queden exclosos del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca:

▪ Els subjectes passius que superin per a la totalitat d’operacions realitzades, diferents dels acolliments al règim especial, durant l’any immediat anterior, un import de 250.000€

▪ Els subjectes passius que hagin superat l’any immediat anterior l’import de 250.000€, exclòs l’IVA, per les adquisicions o importacions de béns i serveis per al conjunt d’activitats empresarials o professionals del subjecte passiu, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies