retención de cuentas

De cara a la propera declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2016, volem recordar-li que estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats tots els contribuents d’aquest, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.

Per tant, circumstàncies tals com que l’entitat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s’hagin generat com a conseqüència d’ella rendes sotmeses a tributació, no eximeixen al contribuent de l’obligació de presentar la preceptiva declaració.

Qui estan subjectes a l’impost sobre societats?

La subjecció a l’impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideraran residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels següents requisits:

  • Que s’haguessin constituït conforme a les lleis espanyoles.
  • Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
  • Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.

A aquests efectes, s’entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i el control del conjunt de les seves activitats.

Recordi que l’Administració tributària podrà presumir que una entitat radicada en algun país o territori de nul·la tributació o considerat com a paradís fiscal té la seva residència en territori espanyol quan els seus actius principals, directament o indirecta, consisteixin en béns situats o drets que es compleixin o exercitin en territori espanyol, o quan la seva activitat principal es desenvolupi en aquest, tret que aquesta entitat acrediti que la seva direcció i la gestió efectiva té lloc en aquell país o territori, així com que la constitució i operativa de l’entitat respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la simple gestió de valors o altres actius.

Els contribuents de l’impost sobre societats seran gravats per la totalitat de la renda que obtinguin, amb independència del lloc on s’hagués produït i sigui quina sigui la residència del pagador.

S’inclouen, entre d’altres:

Les societats mercantils: anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.

Les societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.

Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.

Les societats unipersonals.

Les agrupacions d’interès econòmic.

Les agrupacions europees d’interès econòmic.

Les associacions, fundacions i institucions de tot tipus, tant públiques com privades.

Els ens públics (administracions de l’Estat, administració de les comunitats autònomes, corporacions locals, organismes autònoms, etc.).

Els fons d’inversió regulats en la Llei d’institucions d’inversió col·lectiva.

Les unions temporals d’empreses.

Els fons de capital-risc.

Els fons de pensions.

Els fons de regulació del mercat hipotecari.

Els fons de titulització hipotecària.

Els fons de titulització d’actius.

Els fons de garantia d’inversions.

Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna.

Els Fons d’Actius Bancaris.

Com a úniques excepcions a l’obligació general de declarar, la normativa vigent contempla les següents:

1. Les entitats declarades totalment exemptes per l’article 9.1 de la Llei de l’impost sobre societats o que els sigui aplicable el règim d’aquest article. És a dir:

a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.

b) Els organismes autònoms de l’Estat i entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

c) El Banc d’Espanya, el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit i els Fons de Garantia d’Inversions.

d) Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.

i) L’Institut d’Espanya i les Reials Acadèmies oficials que s’hi integren i les institucions de les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia que tinguin finalitats anàlogues als de la Reial Acadèmia Espanyola.

f) Els organismes públics esmentats en les disposicions addicionals novena i desena, apartat 1, de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, així com les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

g) Les Agències Estatals al fet que es refereixen les disposicions addicionals primera, segona i tercera de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, de les agències estatals per a la millora dels serveis públics, així com aquells organismes públics que estiguessin totalment exempts d’aquest impost i es transformin en agències estatals.

h) El Consell Internacional de Supervisió Pública en estàndards d’auditoria, ètica professional i matèries relacionades.

2. Les entitats parcialment exemptes al fet que es refereix l’article 9.3 de la Llei de l’impost sobre societats (entitats sense ànim de lucre; unions, federacions i confederacions de cooperatives; col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre d’altres) que compleixin els següents requisits:

  • Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals.
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

3. Les comunitats titulars de forest veïnal de mancomú  respecte d’aquells períodes impositius en què no tinguin ingressos sotmesos a l’impost sobre societats, ni incorrin en cap despesa, ni realitzin les inversions que donen dret a la reducció a la base imposable específicament aplicable a aquests contribuents.

Societats civils

A partir del 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d’atribució de rendes, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, seguiran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals.

Si fa temps va constituir una societat civil que ara està inactiva, asseguri’s que va ser dissolta i liquidada. No oblidi que des del 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil són contribuents de l’impost sobre societats, i que això l’obliga a presentar cada any la declaració d’aquest impost (fins i tot encara que la tingui donada de baixa). En cas contrari, Hisenda pot sancionar-lo amb fins a 200 euros de multa per cada declaració no presentada.

Atenció. Si vostè és administrador d’una societat inactiva i deixa de presentar les seves declaracions, Hisenda podria imposar-li sancions. I si no té diners per pagar, Hisenda podria iniciar un procediment de derivació de responsabilitat i exigir-les-hi a vostè com a administrador.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies