Com ja sap vostè pot acomiadar un treballador (acomiadament disciplinari) basat en un incompliment greu i culpable del treballador. D’acord amb l’Estatut dels Treballadors es consideraran incompliments contractuals:

a) Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.

b) La indisciplina o desobediència en la feina.

c) Les ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballen en l’empresa o als familiars que convisquin amb ells.

d) La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’acompliment de la feina.

e) La disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o pactat.

f) L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en la feina.

g) L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa.

Per saber si un acomiadament disciplinari té indemnització o no, hem de tenir en compte la qualificació que ha obtingut després de la seva impugnació. Així doncs, aquest acomiadament pot ser:

  • Acomiadament procedent. L’ocupador ha complert amb les formalitats exigides i acredita l’incompliment per part del treballador.

En aquest cas es validaria la decisió de l’empresari, i el treballador no tindria dret a indemnització encara que sí a la corresponent prestació per desocupació de la Seguretat Social sempre que compleixi els requisits exigits per ella.

  • Acomiadament disciplinari improcedent. A diferència de l’altre, en aquest supòsit l’ocupador ha incomplert alguns dels requisits de forma o no ha quedat acreditat l’incompliment al·legat per l’empresari.
  • Acomiadament disciplinari nul. S’ha realitzat per motius discriminatoris, que atempti contra algun dels drets fonamentals i llibertats públiques del treballador o que coincideixi temporalment amb períodes relacionats amb l’embaràs, maternitat, paternitat, adopció o acolliment.

Formalitats de l’acomiadament disciplinari

L’acomiadament disciplinari haurà de ser notificat per escrit al treballador, fent figurar els fets que el motiven i la data en què tindrà efectes. 

Atenció. Per conveni col·lectiu es podran establir altres exigències formals per a l’acomiadament, sent molt habitual, per exemple, l’obligació de tramitar, amb caràcter previ a l’acomiadament, un expedient sancionador contradictori, donant al treballador la possibilitat de realitzar al·legacions i presentar proves en la seva defensa, o la notificació de la decisió de l’acomiadament als representants dels treballadors. Lògicament, si s’estableixen requisits addicionals en el conveni col·lectiu, l’incompliment d’aquestes formalitats pot donar lloc a la declaració d’improcedència de l’acomiadament per raons formals.

L’empresa ha d’informar als representants sobre les sancions imposades per faltes molt greus?

Sí. L’article 64.4.c) de l’ET obliga a l’empresa a informar als representants dels treballadors sobre totes les sancions imposades per faltes molt greus. En aquests casos l’incompliment del deure d’informació als representants dels treballadors origina que l’empresa pugui ser objecte d’una sanció administrativa, però no obstant això la falta d’informació afecta a la validesa de la sanció imposada.

Per tant, compleixi amb aquesta obligació i guardi evidències (amb un he rebut signat pels representants).

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies