FusterGüell | Advocats i Economistes

Si el 2018 ha invertit en una societat de nova creació, comprovi si pot aplicar la deducció del 30% en el seu IRPF. Cal tenir en compte que la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2018, ha augmentat aquest percentatge amb efectes des de l’01-01-2018 del 20 al 30%.

Així, els empresaris i autònoms professionals podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, i a més de l’aportació temporal al capital, també podran aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de l’entitat en la qual inverteixen en els termes que estableixi l’acord d’inversió entre el contribuent i l’entitat.

Atenció. La deducció solament resultarà d’aplicació respecte de les accions o participacions subscrites a partir del 29 de setembre de 2013 (data d’entrada en vigor de la Llei 14/2013).

La base màxima de deducció serà de 60.000 euros anuals (la LPGE pel 2018 ha augmentat aquesta quantitat de 50.000 a 60.000 € amb efectes des de l’01-01-2018) i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites.

No formaran part de la deducció:

  • L’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo del compte estalvi  empresa, en la mesura que aquest saldo hagués estat objecte de deducció.
  • Quantitats satisfetes per la subscripció d’accions o participacions, quan es practiqui alguna de les deduccions establertes per la seva respectiva comunitat autònoma en l’exercici de les seves competències en l’IRPF.

Requisits de l’entitat:

  • L’entitat ha de revestir la forma de societat anònima, societat de responsabilitat limitada, societat anònima laboral o societat de responsabilitat limitada laboral, i no estar admesa a negociació a cap mercat organitzat. Aquest requisit s’haurà de complir durant tots els anys de tinença de l’acció o participació.
  • Haurà d’exercir una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al seu desenvolupament. En particular, no podrà tenir per activitat la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, en cap dels períodes impositius de l’entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació.
  • L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000 euros en l’inici del període impositiu que el contribuent adquireixi les accions o participacions.

Quan l’entitat formi part d’un grup de societats, amb independència de la residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, l’import dels fons propis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.

Condicions per poder practicar la deducció:

  • Les accions o participacions en l’entitat s’hauran d’adquirir pel contribuent bé al moment de la constitució d’aquella o mitjançant una ampliació de capital efectuada en els tres anys següents a aquesta constitució i romandre en el seu patrimoni per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.
  • La participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseeixin en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, no pot ser, durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació, superior al 40 per cent del capital social de l’entitat o dels seus drets de vot.
  • Que no es tracti d’accions o participacions en una entitat a través de la qual s’exerceixi la mateixa activitat que s’exercia anteriorment mitjançant una altra titularitat.
  • No formarà part de la base de la deducció l’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi empresa en la mesura que aquest saldo hagués estat objecte de deducció. Tingui’s en compte que la deducció per comptes estalvi empresa ha estat suprimida a partir de l’1 de gener de 2015.

Quan el contribuent transmeti accions o participacions i opti per l’aplicació de l’exempció prevista a l’apartat 2 de l’art. 38 de la Llei de l’IRPF, únicament formarà part de la base de la deducció corresponent a les noves accions o participacions subscrites, la part de la reinversió que excedeixi de l’import total obtingut en la transmissió d’aquelles. En cap cas es podrà practicar deducció per les noves accions o participacions mentre les quantitats invertides no superin la citada quantia.

Per a la pràctica de la deducció serà necessari obtenir una certificació expedida per l’entitat indicant el compliment per l’entitat dels requisits assenyalats anteriorment per a l’entitat en el període impositiu en què s’adquireixin les accions o participacions.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies