Li recordem que si la seva empresa té elements de l’immobilitzat material nou (per exemple, eines, tauletes, ordinadors, etc.), el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu, pot amortitzar-los lliurement.

Atenció. Si el període impositiu tingués una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000 euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l’any (25.000 € x durada en dies del període impositiu/365). 

La llibertat d’amortització permet a l’empresari determinar lliurement les dotacions a l’amortització que tindran la consideració de despesa fiscalment deduïble, amb independència de la depreciació que hagin sofert, sempre, és clar, que l’amortització acumulada no superi el valor de l’element amortitzable que constitueixi la base d’amortització.

Fins a 31-12-2014, la llibertat d’amortització per a inversions de béns d’escàs valor s’aplicava només a les empreses de reduïda dimensió, i amb límits diferents. Així, el valor unitari dels elements que es podien acollir a aquest incentiu no podia excedir de 601,01 euros, i el límit era de 12.020,24 euros referit al període impositiu.

Tingui també present que amb caràcter general, la deduïbilitat fiscal de les amortitzacions de l’immobilitzat està condicionada al fet que resultin efectives i es trobin comptabilitzades. No obstant això, aquesta despesa fiscal per llibertat d’amortització està exceptuada de la inscripció comptable.

Aquesta amortització lliure es realitza mitjançant ajust extracomptable. Així, aquests actius es comptabilitzen i amortitzen normalment (en el termini que correspongui segons les taules d’amortització de la normativa de l’impost sobre societats) i després, mitjançant ajust extracomptable, s’acaba de deduir tot el seu import.

Si la seva empresa adquireix diversos actius al mateix temps, sol·liciti que li emetin una factura per cadascun d’ells, o bé que aparegui desglossat el valor unitari de cada actiu si es tracta d’una única factura. Així podrà acreditar el valor i amortitzar lliurement els béns que no superin els 300 euros.

Per exemple, una empresa SL ha adquirit en l’exercici fiscal 10 tauletes amb un valor unitari de 300 euros cadascuna (el percentatge d’amortització és del 25%):

  • 10 tauletes x 300 € = 3.000 €
  • Amortització comptable: 3.000 x 0,25 = 750
  • Ajustament extracomptable: 2.250
  • Despesa fiscal: 3.000 €
CategoryFiscal, Twitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies