Li recordem que si vostè és un treballador per compte propi, donar-se d’alta com a autònom és el requisit imprescindible per accedir a les prestacions que cobreix el sistema de Seguretat Social: incapacitat temporal, permanent, maternitat, paternitat, viduïtat, cessament d’activitat i, per descomptat, la jubilació.

Incapacitat temporal

Per accedir a la baixa per malaltia, un autònom ha d’estar donat d’alta i al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Cotitzar per la prestació d’incapacitat temporal (IT) per contingències comunes és obligatori, i s’ha de formalitzar davant la mútua col·laboradora que el treballador decideixi. La protecció per contingències professionals, no obstant això, és voluntària excepte per a aquelles activitats professionals amb elevat risc de sinistralitat.

L’autònom ha de presentar una declaració oficial sobre la situació d’IT en els 15 dies següents a la baixa, i reiterar-lo semestralment si se li demana.

La quantia de la prestació serà, per contingència comuna, del 60% de la base reguladora entre els dies 4 i 20 de baixa, i a partir del dia 21, del 75%. En el cas de les baixes per contingències professionals, la prestació és del 75% des de l’endemà de la baixa.

Incapacitat permanent

En principi, la prestació d’incapacitat permanent es reconeix en els mateixos termes que en el règim general, encara que hi ha certes particularitats.

Si la incapacitat deriva d’una malaltia professional, només podran accedir a aquesta prestació si han millorat voluntàriament la seva cotització en incorporar les contingències per accidents de treball i malalties professionals, o les hagin de cobrir de forma obligatòria.

Jubilació

Com la resta de les prestacions, es reconeix en els mateixos termes que en el règim general, amb alguna particularitat, com per exemple que no existeix integració de llacunes. És a dir, si en el període pres en compte per efectuar el càlcul de la pensió apareguessin mesos en els quals no s’hagi cotitzat, aquests no es completaran amb les bases mínimes vigents.

Maternitat i paternitat

Aquestes prestacions es reconeixen en els mateixos termes que en el règim general, sempre que s’estigui donat d’alta i al corrent de pagament.

Els descansos per maternitat i per paternitat es poden gaudir a temps parcial, però tant el subsidi com la reducció de l’activitat només es podran efectuar en un percentatge del 50%. 

El gaudi del permís serà sempre ininterromput.

L’inici de la baixa s’haurà de comunicar en els 15 dies següents al fet causant.

Els autònoms podran percebre el subsidi per paternitat durant el període comprès entre el naixement del fill o la resolució de l’adopció, fins que finalitzi el descans per maternitat, o immediatament després de la seva finalització, sempre que es produeixi el cessament d’activitat durant aquest període.

Protecció per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms compten amb un sistema específic de protecció per cessament d’activitat, que suposa l’abonament d’una prestació econòmica mensual i la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes. La prestació es complementa amb accions de formació i d’inserció laboral per facilitar la seva reincorporació al mercat de treball, gestionades pels serveis públics d’ocupació.

Per poder accedir a aquesta prestació, a més d’estar donat d’alta i al corrent de pagament, s’ha de cotitzar específicament per aquesta protecció. A més, s’ha de comptar amb un període mínim de cotització per cessament d’activitat de dotze mesos continuats i immediatament anteriors al cessament. A més, el cessament en l’activitat ha de ser per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, causes de força major, pèrdua de llicència administrativa, violència de gènere, i divorci o acord de separació matrimonial.

La quantia de la prestació seria del 70% de la base reguladora.

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies