Al BOE del dia 30-12-2017  es va publicar el Reial decret 1075/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen, entre d’altres, el Reglament de l’impost sobre el valor afegit i el Reglament de facturació.

Amb caràcter general les modificacions incideixen en l’àmbit procedimental i gestor i, en determinats supòsits, aborden les actuacions normatives necessàries per adequar la normativa vigent a la realitat social i econòmica.

Modificacions en relació amb l’IVA

1. Règim de devolució a viatgers

Des de l’1 de gener del 2017, s’aplica un nou procediment de devolució a viatgers mitjançant el sistema electrònic de reemborsament introduït pel Reial decret 596/2016, de 2 de desembre. Aquest nou sistema, de caràcter voluntari, es basa en la substitució del diligenciat de la factura per acreditar la sortida de la mercaderia del territori de la comunitat pel segellat digital del document electrònic de reemborsament (formulari DIVA).

Analitzada la millora d’aquest procediment, s’estableix la seva obligatorietat a partir de l’1 de gener del 2019, inclosos una sèrie d’ajustos tècnics:

 • En el document electrònic de reemborsament es podrà consignar tant el número del passaport com el número del document d’identitat del viatger.
 • El visat del formulari DIVA es realitzarà per mitjans electrònics quan la duana d’exportació estigui situada al territori d’aplicació de l’impost.

Els viatgers que vulguin sol·licitar la devolució de l’IVA suportat al territori d’aplicació de l’impost (TAI) hauran de remetre als proveïdors o, si escau, a les entitats col·laboradores, de manera obligatòria, el document electrònic de reemborsament visat per la duana.

Durant el 2018 encara es podrà obtenir la devolució remetent la factura.

S’elimina l’import mínim de 90,15 euros perquè resulti d’aplicació l’exempció.

2. Règim especial del grup d’entitats

Amb efectes des de l’1 de gener del 2018, s’adapta el règim de control dels subjectes passius acollits al Règim especial del grup d’entitats a la nova regulació continguda en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria d’interrupció justificada i de dilacions per causa no imputable a l’administració en actuacions de comprovació tributària, conformement al contingut del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària referit als procediments que afecten a entitats integrades en un grup de consolidació de l’impost sobre societats, amb les adaptacions pròpies de les peculiaritats del règim especial del grup d’entitats en l’IVA.

En concret:

 • La comprovació de l’entitat dominant i del grup d’entitats es realitzarà en un únic procediment, que inclourà la comprovació de les obligacions tributàries del grup i de l’entitat dominant objecte del procediment.
 • En cada entitat depenent que sigui objecte de comprovació, com a conseqüència de la comprovació d’un grup d’entitats, es desenvoluparà un únic procediment, que inclourà la comprovació de les obligacions tributàries que es deriven del règim de tributació individual de l’IVA i les altres obligacions tributàries objecte del procediment, i inclourà actuacions de col·laboració respecte de la tributació del grup pel règim del grup d’entitats.
 • El termini de prescripció de l’impost sobre el valor afegit del grup d’entitats s’interromprà:
  • Per qualsevol actuació de comprovació realitzada amb l’entitat dominant del grup respecte a l’IVA.
  • Per qualsevol actuació de comprovació relativa a l’IVA realitzada amb qualsevol de les entitats dependents, sempre que l’entitat dominant del grup tingui coneixement formal d’aquestes actuacions. En els casos en què el contribuent sol·liciti que la inspecció no realitzi actuacions o manifesti que no aportarà la informació o documentació sol·licitada, o bé quan es produeixin interrupcions justificades o les dilacions no imputables a l’administració tributària, en el curs de les actuacions seguides amb qualsevol entitat del grup, afectaran el termini de durada del procediment seguit per l’entitat dominant i pel grup d’entitats, sempre que l’entitat dominant en tingui coneixement formal. El període d’extensió del termini es calcularà per a l’entitat dominant i el grup tenint en compte els períodes no coincidents sol·licitats per qualsevol de les entitats integrades en el grup d’entitats. Les societats integrants del grup podran sol·licitar fins a 60 dies naturals en els quals la inspecció no podrà actuar, però el període pel qual s’estendrà el termini de resolució del procediment de l’entitat dominant i del grup no podrà excedir, en el seu conjunt, de 60 dies naturals.
 • La documentació del procediment seguit amb cada entitat depenent es desglossarà, a l’efecte de la tramitació, de la següent forma:
  • Un expedient relatiu a l’IVA que es remetrà a l’òrgan que estigui desenvolupant les actuacions de comprovació de l’entitat dominant i del grup d’entitats.
  • Un altre expedient relatiu a les altres obligacions tributàries objecte del procediment.
 • La documentació del procediment seguit amb l’entitat dominant del grup es desglossarà, a l’efecte de la seva tramitació, de la següent forma:
  • Un expedient relatiu a l’IVA del grup d’entitats.
  • Un altre expedient relatiu a les altres obligacions tributàries objecte del procediment.

3. Règim de diferiment de l’impost en la importació

Amb efectes de l’1 de gener del 2018, s’inclouen les següents modificacions:

 • Els subjectes passius que tributen exclusivament davant una administració tributària foral es podran acollir al règim de diferiment de l’IVA en la importació. En aquest cas, inclouran la totalitat de la quota liquidada per les duanes en una declaració liquidació que presentaran davant l’administració de l’estat.
 • Amb caràcter general els subjectes passius podran optar al règim de diferiment de l’IVA a la importació durant el mes de novembre de l’any anterior al que hagi de fer efecte. No obstant això, els subjectes passius que tributen exclusivament davant una administració tributària foral podran optar per a la seva aplicació l’any 2018 (quotes liquidades per la duana corresponents al període del mes de febrer i següents) fins al dia 15 de gener del 2018.

4. Subministrament immediat d’informació (SII)

La implantació des del passat 1 de juliol del nou sistema de gestió de llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària (SII), aplicable de forma obligatòria pels subjectes passius de l’IVA el període de liquidació dels quals coincideix amb el mes natural, requereix les modificacions reglamentàries detallades a continuació, amb efectes des de l’1 de gener del 2018. 

 • Autoritzacions de simplificació: per facilitar l’adopció del nou sistema de gestió de llibres registre a determinats col·lectius o sectors d’activitat que necessiten una especialitat més elevada referent a l’aplicació del nou model de gestió tributària, l’AEAT podrà autoritzar en determinats supòsits, prèvia sol·licitud dels interessats, que no constin tots els esments o tota la informació referida en els llibres registres de l’impost, o la realització d’assentaments resum de factures en condicions diferents de les assenyalades amb caràcter general, quan apreciï que les pràctiques comercials o administratives del sector d’activitat que es tracti ho justifiquin. En el Reglament de facturació es concreta que serà competent per a això el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT.
 • Operacions acollides al Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció i al Règim de les agències de viatges: en el cas de les operacions a les quals s’apliquin aquests règims especials, serà obligatori anotar en els llibres registre l’import total de l’operació en lloc de la base imposable, tipus impositiu i quota tributària.
 • Assentaments resum de factures emeses: s’aclareix que en el procediment general per a la realització d’assentaments resum, les factures s’han d’haver expedit en la mateixa data, sense perjudici que la meritació de les operacions s’hagi produït dins d’un mateix mes natural.
 • Terminis per a la remissió electrònica de les anotacions registrals: es realitzen una sèrie d’ajustos tècnics i precisions en relació amb:
  • Operacions no subjectes per les quals s’hagués hagut d’expedir factura: el termini límit de remissió, consistent en el 15 del mes següent a aquell en què s’hagi produït la meritació de l’impost, queda referenciat a la data en què s’hagi realitzat l’operació no subjecta a l’IVA.
  • Factures rectificatives expedides i rebudes: la informació s’haurà de remetre en el termini de quatre dies naturals des de la data d’expedició o registre comptable respectivament. En el cas de les factures expedides, no resulta d’aplicació el termini límit del 15 del mes següent a aquell en què s’hagi produït la meritació, ja que la factura rectificativa s’ha pogut emetre amb posterioritat a aquesta data. En el cas de les factures rebudes, no resulta d’aplicació el termini límit del 15 del mes següent a aquell en què s’hagués deduït l’IVA de la factura, excepte quan la rectificació determini un increment de l’import de les quotes inicialment deduïdes.
  • Operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa: la informació corresponent als cobraments i pagaments es realitzarà en el termini de quatre dies naturals des del cobrament o pagament.
  • Rectificacions registrals: els errors registrals s’hauran de rectificar tan aviat l’obligat tributari tingui constància que s’han produït, finalitzant el termini de remissió el 15 del mes següent al final del període en què es tingui constància d’aquest error.
 • Opció per la gestió electrònica dels libres registre: amb la intenció d’afavorir la implantació del nou sistema, es manté el període de liquidació trimestral per a aquells subjectes passius que optin voluntàriament a la seva aplicació.

Modificacions en relació amb les obligacions de facturació

Amb efectes des de l’1 de gener del 2018 s’inclouen les següents modificacions:

Autorització dels procediments de rectificació de factures: el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT podrà autoritzar altres procediments de rectificació de factures, prèvia sol·licitud dels interessats, quan quedin justificats per les pràctiques comercials o administratives del sector d’activitat que es tracti.

Termini per a la remissió de factures rectificatives: es realitza un ajust tècnic per referenciar aquest termini a la data d’expedició de la factura rectificativa en lloc de la meritació de l’operació, de tal forma que el termini per a la remissió de les factures rectificatives finalitza el 15 del mes següent a aquell en què s’hagués expedit la factura.

Procediment especial de facturació per agències de viatges: s’actualitza el règim de facturació de determinades prestacions de serveis en la realització dels quals intervenen agències de viatges en nom i per compte d’altres empresaris o professionals, per incloure nous serveis als quals serà aplicable aquest procediment especial de facturació (transport de viatgers i els seus equipatges per via diferent de l’aèria, hostaleria, restauració, arrendament de mitjans de transport a curt termini, visites a museus i assegurances de viatges entre d’altres).

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies