La nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància. Aquest tractament es podrà realitzar sempre que la finalitat sigui preservar la seguretat de les persones i béns i instal·lacions o control laboral. Les imatges s’hauran de suprimir-se al cap de 30 dies. En la videovigilància d’empleats, n’hauran de ser informats.

Amb efectes des del 7 de desembre de 2018, s’ha publicat al BOE la nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que adapta el dret espanyol al model establert per Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) -que recordem és d’aplicació directa- i que va deixar en mans dels estats membres, i que entre altres novetats, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància.

Cal tenir present que la imatge és una dada de caràcter personal, ja que identifica o fa identificable a una persona. En aquest sentit, la instal·lació de cambres, amb diverses finalitats com podria ser la seguretat, el control laboral, l’accés a zones restringides captant la matrícula del cotxe i la imatge del conductor, suposaria un tractament de dades de caràcter personal i en conseqüència, se li aplicaria la normativa de protecció de dades.

Hem de recordar que el passat 25 de maig de 2018 va començar un nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD) que té algunes novetats en aquest àmbit. Si la seva empresa té implantat o implantarà sistemes de videovigilància haurà de tenir en compte els següents punts:

 • No està permès instal·lar càmeres en llocs públics. Només podrà instal·lar càmeres en llocs que enregistrin imatges de la seva empresa. Si les càmeres per la seva ubicació graven espais de la via pública haurà de canviar la seva orientació, ja que no està permès. Pel que, en conclusió, les càmeres només podran gravar llocs en els quals es treballi estrictament.
 • Els enregistraments d’aquestes càmeres només es podran conservar un mes. Passat aquest període, només es podran conservar les imatges més d’un mes si es vol provar algun tipus d’agressió a persones, objectes o instal·lacions.
 • Sempre haurà d’informar els seus treballadors que hi ha instal·lat un sistema de videovigilància amb cartells informatius. Hauran de ser prou visibles i contenir amb tot detall: identificació de l’empresa, política de cancel·lació, accés, modificació de les dades per als interessats, etc.
 • A més, amb aquest tipus de sistemes pots controlar la puntualitat i assistència sempre que informi a l’empleat que es podran utilitzar com a prova d’un incompliment laboral.

Quines novetats es regulen en la captació d’imatges amb la LOPD 2018?

L’article 22 de la nova LOPD estableix el següent:

 1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, podran dur a terme el tractament d’imatges a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions.
 2. Només es podran captar imatges de la via pública en la mesura en què resulti imprescindible per a la finalitat esmentada en l’apartat anterior.

No obstant això, serà possible la captació de la via pública en una extensió superior quan fos necessari per a garantir la seguretat de béns o instal·lacions estratègics o d’infraestructures vinculades al transport, sense que en cap cas pugui suposar la captació d’imatges de l’interior d’un domicili privat.

 1. Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservats per a acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges hauran de ser posades a la disposició de l’autoritat competent en un termini màxim de setanta-dues hores des que es tingués coneixement de l’existència de l’enregistrament.

No serà aplicable a aquests tractaments l’obligació de bloqueig prevista en l’article 32 d’aquesta llei orgànica.

 1. El deure d’informació previst en l’article 12 del Reglament (UE) 2016/679 s’entendrà acomplert mitjançant la col·locació d’un dispositiu informatiu en lloc prou visible identificant, almenys, l’existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679. També es podrà incloure en el dispositiu informatiu un codi de connexió o adreça d’internet a aquesta informació.

En tot cas, el responsable del tractament haurà de mantenir a la disposició dels afectats la informació a la qual es refereix el citat reglament.

 1. A l’empara de l’article 2.2.c) del Reglament (UE) 2016/679, es considera exclòs del seu àmbit d’aplicació el tractament per una persona física d’imatges que solament captin l’interior del seu propi domicili.

Aquesta exclusió no afecta al tractament realitzat per una entitat de seguretat privada que hagués estat contractada per a la vigilància d’un domicili i tingués accés a les imatges.

 1. El tractament de les dades personals procedents de les imatges i sons obtinguts mitjançant la utilització de càmeres i càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat i pels òrgans competents per a la vigilància i control en els centres penitenciaris i per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit, es regirà per la legislació de transposició de la Directiva (UE) 2016/680, quan el tractament tingui finalitats de prevenció, recerca, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, incloses la protecció i la prevenció enfront de les amenaces contra la seguretat pública. Fora d’aquests supòsits, aquest tractament es regirà per la seva legislació específica i supletòriament pel Reglament (UE) 2016/679 i la present llei orgànica.
 2. El regulat en el present article s’entén sense perjudici del que es preveu en la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada i les seves disposicions de desenvolupament.

Com es regula la videovigilància en l’àmbit laboral amb la nova LOPD?

En el marc de les disposicions de caràcter laboral que ha introduït la nova LOPD, es regula per primera vegada l’ús de sistemes de videovigilància en l’àmbit laboral.

En concret, d’acord amb l’article 89 d’aquesta LOPD s’estableix que:

 • Els ocupadors podran tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics previstes, respectivament, en l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública, sempre que aquestes funcions s’exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest. Els ocupadors hauran d’informar amb caràcter previ, i de forma expressa, clara i concisa, als treballadors o els empleats públics i, si escau, als seus representants, sobre aquesta mesura.
 • En el cas que s’hagi captat la comissió flagrant d’un acte il·lícit pels treballadors o els empleats públics s’entendrà acomplert el deure d’informar quan existís almenys el dispositiu al qual es refereix l’article 22.4 d’aquesta llei orgànica.
 • En cap cas s’admetrà la instal·lació de sistemes d’enregistrament de sons ni de videovigilància en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors o els empleats públics, com són vestidors, lavabos, menjadors i anàlegs.
 • La utilització de sistemes similars als referits en els apartats anteriors per a l’enregistrament de sons en el lloc de treball s’admetrà únicament quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones derivats de l’activitat que es desenvolupi en el centre de treball i sempre respectant el principi de proporcionalitat, el d’intervenció mínima i les garanties previstes en els apartats anteriors. La supressió dels sons conservats per aquests sistemes d’enregistrament es realitzarà atenent el que es disposa en l’apartat 3 de l’article 22 d’aquesta llei.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies