Com ja l’hem anat informant, en el Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 5 d’abril de 2018, s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que en l’àmbit tributari incorpora diverses mesures fiscals.

Entre aquestes mesures fiscals, podem destacar les següents: 

IRPF

Es preveu una sèrie de mesures que en termes generals estan dirigides a reduir la tributació dels treballadors de renda més baixa i dels contribuents que suporten més càrregues familiars, com són les dones treballadores, famílies nombroses o persones amb discapacitat. Així:

 • Augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball (s’amplien els límits màxims que marquen les diferents quanties de reducció que al seu torn s’incrementen per als treballadors amb menors rendes en 2000 euros aproximadament, de manera que els límits establerts passen a ser de 16.825 euros i 13.115 euros [anteriorment 14.450 i 11.250 euros] i la quota passa de 3700 a 5565 euros anuals).
 • Ampliació de les deduccions per maternitat (deducció que s’incrementarà en 1000 euros addicionals quan el contribuent hi hagués satisfet despeses per la custòdia de menors de tres anys en guarderies o centres educatius autoritzats, i s’entén per despeses de custòdia les quantitats satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil per la preinscripció i matrícula, l’assistència, horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts) i per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (extensió dels supòsits als quals s’aplica la deducció, en incloure’s el cònjuge no separat legalment).
 • S’augmenta la quantia de la deducció per família nombrosa en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa en la data de meritació de l’impost en què excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. D’altra banda, es fa extensiva la deducció per persones amb discapacitat a càrrec, als contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, de fins a 1.200 euros anuals. Es preveu que per a l’exercici 2018 les modificacions en ambdues deduccions seran tingudes en consideració exclusivament només per als mesos iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos per a aquest exercici.
 • S’estableix una deducció en quota a favor d’aquells contribuents que no poden presentar declaració conjunta perquè els altres membres de la unitat familiar resideixen en un altre estat membre de la UE, equiparant així la quota a pagar a la suportada en el cas que tots els membres de la unitat familiar fossin residents fiscals a Espanya.
 • S’eleva del 50 al 60 per cent el percentatge de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla, amb l’objectiu que els residents en aquestes ciutats autònomes tinguin una menor tributació, i es realitzen les modificacions pertinents en el sistema de pagaments a compte amb la finalitat d’anticipar l’impacte econòmic de la mesura sobre les ciutats autònomes esmentades.
 • Es modifica l’obligació de declarar, establint d’una banda un límit quantitatiu que eximeix d’aquesta obligació per a l’obtenció de guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques de reduïda quantia (menys de 1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat) i, d’altra banda, elevant, de 12.000 a 14.000, el llindar inferior de l’obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, per al cas que el pagador no estigui obligat a retenir i per quan es percebin rendiments subjectes a tipus fix de retenció, o pensions compensatòries o anualitats per aliments no exempts. S’estableix també un règim transitori per a l’obligació de declarar en el període impositiu 2018.

Impost sobre societats

 • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles: es modifica aquesta reducció i el seu règim transitori per adaptar la seva regulació als acords adoptats en el si de la Unió Europea i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) respecte als règims coneguts com «patent box», en particular per observar l’establert en l’informe relatiu a l’acció 5 del conegut com a Pla BEPS de l’OCDE, informe que recull l’anomenat «nexus approach» (criteri del nexe) com a criteri per configurar un règim preferencial d’intangibles que no resulti perjudicial conforme a aquest estàndard internacional
 • Règim legal dels pagaments fraccionats: es procedeix a exceptuar les entitats de capital risc de l’obligació d’efectuar el pagament fraccionat mínim aplicable a les grans empreses, pel que fa a les seves rendes exemptes, la qual cosa permetrà corregir l’actual asimetria respecte al tractament donat a altres entitats amb baixa tributació. Aquesta excepció, no obstant això, no resulta d’aplicació als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi començat abans de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos pel 2018.
 • Amb efecte per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2017, i amb vigència indefinida, estaran exemptes en l’impost sobre societats les rendes obtingudes per les autoritats portuàries com a conseqüència de la transmissió d’elements del seu immobilitzat, sempre que l’import total de la transmissió es destini a l’amortització de préstecs concedits per Ports de l’Estat o per entitats oficials de crèdit per finançar inversions en elements de l’immobilitzat relacionades amb el seu objecte o finalitat específica. 

Impost sobre el patrimoni

 • Vigència de l’impost: se’n manté per a l’exercici 2018 la vigència, i s’elimina, per tant, per aquest any la reimplantació de la bonificació del 100% sobre la quota íntegra de l’impost que s’havia previst en el Reial decret-llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni.

IVA

 • Rebaixa del tipus impositiu aplicable a l’entrada a les sales cinematogràfiques, que passa a tributar al 10 per cent.
 • Es modifica l’exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, introduint un nou requisit, per ajustar la seva regulació al dret de la Unió Europea. 
 • Referent a les regles de tributació dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, quan el destinatari no sigui un empresari o professional actuant com a tal, amb efectes des de l’1 de gener de 2019, per reduir les càrregues administratives i tributàries que suposa per a les microempreses establertes en un únic estat membre que presten aquests serveis de forma ocasional a consumidors finals d’altres estats membres tributar per aquestes prestacions en l’estat membre on estigui establert el consumidor destinatari del servei, s’estableix un llindar comú a escala comunitària de fins a 10.000 euros anuals que de no ser depassat implicarà que aquestes prestacions de serveis seguiran estant subjectes a l’IVA en el seu estat membre d’establiment. Això obliga a modificar les regles que determinen la localització al territori d’aplicació de l’impost dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió.
 • D’altra banda, també en relació amb els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, per afavorir el compliment voluntari de les obligacions tributàries i la possibilitat d’acollir-se als sistemes simplificats de finestreta única, se suprimeix des de l’1 de gener de 2019 la limitació actualment existent que els empresaris o professionals no establerts en la Comunitat però registrats a l’efecte de l’IVA en un estat membre, no poden utilitzar ni el règim especial aplicable als empresaris no establerts en la Comunitat ni el règim especial aplicable per als empresaris o professionals establerts en la Comunitat. Això obliga a modificar la regulació del règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

 • Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris: es procedeix a actualitzar a l’1 per cent aquesta escala. 

Impost sobre béns immobles (IBI)

 • Pròrroga del benefici fiscal establert en l’IBI per a Llorca (Múrcia): es prorroga la bonificació del 50 per cent de les quotes de l’impost corresponents a l’exercici 2018, amb els mateixos requisits establerts en l’exempció regulada en la normativa per la qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pel terratrèmol de l’11 de maig de 2011 a Llorca, que es duguin a terme per a la reconstrucció de la zona afectada.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Modificacions en les tarifes i la instrucció de l’IAE:

 • Es modifiquen els epígrafs 251.3 de la secció primera “Fabricació de productes químics inorgànics (inclou la fabricació de gasos industrials, excepte gasos comprimits)” i 253.1 de la secció primera “Fabricació de gasos comprimits i d’anhídrid carbònic solidificat (gel sec)” per adaptar el seu contingut a la situació actual de la fabricació dels productes que classifiquen.
 • Se suprimeix la reducció del 50 per cent de la quota en favor de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs SA, per ser incompatible amb la situació actual de liberalització del sector de serveis postals i la normativa comunitària. 
 • S’inclou dins de les facultats que es reconeixen en la regla 4a de la Instrucció la de prestar als clients, per compte de les entitats financeres que tinguin una activitat classificada en els grups 811 i 812 de la secció primera de les tarifes, el servei combinat de retirada d’efectiu i pagament pels béns o serveis adquirits (servei de «cashback»). 

Impost sobre hidrocarburs:

 • Amb efectes des de l’1 de gener de 2019, s’integra el tipus impositiu autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs en el tipus estatal especial a fi de garantir la unitat de mercat en l’àmbit dels combustibles i carburants, sense que aquesta mesura suposi un menyscapte dels recursos de les comunitats autònomes i tot això dins del marc normatiu comunitari. 
 • Es preveuen més cauteles que es fixaran reglamentàriament respecte a l’aplicació de determinats beneficis fiscals tant en l’impost sobre hidrocarburs com en l’impost especial sobre el carbó dirigides a  verificar el seu consum en un ús autoritzat.
 • Amb efectes des de l’1 de juliol de 2018, s’introdueix una exempció en la fabricació i importació de biogàs que es destini a la producció d’electricitat en instal·lacions de producció d’energia elèctrica o la cogeneració d’electricitat i calor o al seu autoconsum en les instal·lacions on s’hagin generat, la qual cosa facilita el compliment d’objectius de naturalesa mediambiental.

Impost especial sobre l’electricitat

 • S’incentiva la utilització de l’electricitat de la xarxa terrestre i es disminueixi així la contaminació atmosfèrica de les ciutats portuàries derivada del transport, mesura que l’entrada en vigor de la qual es condiciona a la concessió de l’autorització del Consell Europeu.
 • També es duen a terme una sèrie d’ajustos tècnics, tant per adequar la normativa de l’impost a la modificació anterior, com per aclarir l’aplicació dels tipus impositius mínims i perquè l’exempció que en la redacció del derogat impost sobre l’electricitat requeia sobre els titulars d’instal·lacions acollides al règim especial segueixi recaient sobre els mateixos subjectes. 

Impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle

 • Rebaixa dels tipus impositius com a reflex de les últimes previsions de preu per al període 2020-2030 de les emissions de CO2.
 • Actualització dels potencials d’escalfament atmosfèric dels gasos objecte de l’impost prenent com a referència l’última actualització recollida en la normativa comunitària.
 • Reducció del tipus impositiu aplicable als gasos regenerats i reciclats per fomentar el seu ús.

Taxes

 • S’actualitzen, amb caràcter general, els tipus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal, excepte les creades o actualitzades específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2017.
 • S’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro, les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit.
 • Es minoren en un 50 per cent els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret-llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes, minoració que té com a finalitat traslladar a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla els beneficis fiscals que es recullen en altres impostos per a elles.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric i no es modifica la quantia de la taxa de regularització cadastral. També es mantenen per 2018 les quanties bàsiques de les taxes portuàries.
 • S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, de la nau, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
 • Es modifiquen els imports de determinades taxes en matèria de propietat industrial.
 • Es quantifiquen les taxes denominades cànons ferroviaris.

Interès de demora tributari i interès legal dels diners

Es fixen l’interès legal dels diners que queda establert, igual que en el 2017, per a la vigència de la Llei en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Les seves quanties són, igual que en el 2017: a) diari, 17,93 euros, b) mensual, 537,84 euros, c) anual, 6.454,03 euros, i d) en els supòsits en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals aplicables a esdeveniments d’excepcional interès públic

Es relacionen les activitats que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques, els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere, etc.) i es regulen els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic:

Beneficis fiscals aplicables a la «50 edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona».

Beneficis fiscals aplicables a «Centenaris del Real Sitio de Covadonga».

Beneficis fiscals aplicables a «Campionat Mundial Junior Handbol Masculí 2019».

Beneficis fiscals aplicables a «Campionat Mundial Handbol Femení 2021».

Beneficis fiscals aplicables a «Andalusia Valderrama Masters».

Beneficis fiscals aplicables a «La transició: 40 años de llibertat d’expressió».

Beneficis fiscals aplicables a «Barcelona Mobile World Capital».

Beneficis fiscals aplicables a la celebració de l’aconteixement «Ceuta i la Legió, 100 anys d’unió».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Campionat del Món de Triatló Multiesport Pontevedra 2019».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Bàdminton World Tour».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Noves Metes».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Barcelona Equestrian Challenge (3a edició)».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Univers Dona II».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Logronyo 2021, el nostre Vè Centenari».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Centenari Delibes».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Any Sant Jacobeu 2021».

Beneficis fiscals aplicables al programa «VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Esport inclusiu».

Beneficis fiscals aplicables al «Pla 2020 de suport a l’esport base II».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Espanya, capital del talent jove».

Beneficis fiscals aplicables a «Commemoració del centenari de la coronació de la Mare de Déu del Rocío (1919-2019)».

Beneficis fiscals aplicables a «Trasllat de la Imatge de la Mare de Déu del Rocío des de l’aldea al poble d’Almonte ».

Beneficis fiscals aplicables a «Camí de Liébana».

Beneficis fiscals aplicables a «Any Europeu del Patrimoni Cultural (2018)».

Beneficis fiscals aplicables a «Expo Dubai 2020». 

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies