Com ja sabem, els administradors de les societats de capital, poden percebre la seva retribució per diferents conceptes, que són principalment els següents:

 • Pel seu càrrec d’administradors;
 • Per la seva prestació de serveis a la societat, en virtut d’un contracte a part amb la societat;
 • Per la seva relació d’alta direcció;
 • Per una relació laboral amb la societat en virtut d’un contracte de treball.

La Direcció General de Tributs (DGT) ha anat publicant recentment una sèrie de consultes vinculants (entre d’altres, V0543-17 i V0623-18) que resol gran part dels dubtes que existien quant a la forma de retenir en l’IRPF pels rendiments d’aquells socis/administradors que alhora exerceixen funcions de treball efectiu en la societat. És a dir, tots aquells treballadors que poden veure’s afectats per la teoria del doble vincle mercantil/laboral en la seva relació amb la societat.

No podem obviar que en la realitat és freqüent que els administradors d’una societat percebin retribucions per l’exercici del seu càrrec (formular i signar els comptes, convocar les juntes de socis, etc.), i també pel seu treball en el dia a dia del negoci (signatura de contractes, gerència, negociació amb bancs, etc.).

Sobre aquest tema, la DGT estableix en línies generals el següent en relació amb les retencions a aplicar en cada cas:

 • Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35% (percentatge que es redueix al 19% per a societats el volum de negocis de les quals sigui inferior a 100.000 euros).
 • Sobre la resta de retribucions s’aplica el tipus de retenció que resulti segons el seu volum i les circumstàncies familiars de l’afectat, com succeeix amb qualsevol altre treballador.

Nota: en cas que la societat no satisfaci a l’administrador cap quantitat per l’exercici de les funcions pròpies del càrrec d’administrador, per ser un càrrec gratuït, no s’haurà d’imputar cap retribució per aquest concepte a la seva declaració de l’impost.

Respecte als consellers delegats, tradicionalment la DGT (exemple, consulta vinculant V1375-12) ha considerat que s’ha d’aplicar el mateix tipus de retenció que als consellers amb funcions deliberatives.

Quan el soci-administrador no realitza activitats empresarials o professionals, segons la DGT amb independència de la naturalesa (laboral o no) que uneixi als socis amb la societat i del règim d’afiliació a la Seguretat Social que correspongui als socis, s’ha de considerar que els rendiments satisfets a aquests pel desenvolupament d’una feina que constitueixi l’objecte de la societat tenen la naturalesa de rendiments de treball. En aquest cas, el tipus de retenció serà el que resulti de les taules de retenció general de l’IRPF.

Si, per contra, el soci administrador realitza activitats empresarials o professionals, la DGT  distingeix entre les activitats incloses en la secció segona de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (prestació de serveis professionals) i la resta de serveis. En el primer cas, els serveis prestats pel soci administrador a la societat, es podria qualificar en l’IRPF com a rendiments de l’activitat econòmica quan estigués donat d’alta en el RETA o en una mutualitat. En aquest cas, la retenció aplicable seria l’establerta per a aquests rendiments en l’article 101.5 de la Llei de l’IRPF (15% amb caràcter general).

Per a la resta de serveis, la qualificació d’aquests serveis seria la de rendiment del treball i serien aplicables els tipus de retenció previstos per a aquests rendiments.

Vegem els supòsits que es poden donar: 

Administrador societari, amb càrrec gratuït i que treballa a l’empresa: quan el càrrec de l’administrador d’una societat és gratuït (haurà d’estar reflectit en els estatuts de la societat), la consideració del salari que n’obtingui és d’un rendiment del treball. És a dir, com que no s’està remunerant el càrrec com a administrador, se li aplicaran les retencions que s’apliquen a la resta dels treballadors.

Administrador societari amb càrrec no remunerat i que presta un servei a l’empresa: l’administrador d’una empresa que presta serveis a la seva pròpia empresa, tributarà aquests ingressos personals com a rendiments per activitat professional, fins al límit màxim considerat perquè no es converteixi en operacions vinculades. La retenció de l’IRPF en aquest cas serà del 15% o del 7% si estem en els primers anys d’activitat.

Els supòsits per a la consideració d’operacions vinculades són:

 • Entitat i els seus socis, quan la participació sigui d’almenys un 25%
 • Entitat i els seus consellers o administradors (excepte retribució pel càrrec)
 • Entitat i parents fins al tercer grau (cònjuge, fills, pares, avis, germans, néts, nebots, sogres, etc.) de socis (amb almenys el 25% del capital), consellers o administradors.
 • Dues entitats que pertanyin al mateix grup.
 • Entitat i els consellers o administradors d’una altra d’externa, quan ambdues pertanyin al mateix grup i perímetre consolidable.
 • Entitat i una altra que ostenti participació indirecta en almenys el 25%, o que ostenti la majoria dels vots de la junta.
 • Dues entitats en la qual els mateixos socis, consellers, administradors o parents fins a tercer grau, participin en almenys el 25%
 • Entitat resident a Espanya i els seus establiments permanents en l’exterior.

Administrador societari amb càrrec remunerat explícitament en els estatuts: en aquest supòsit, el salari per administrar la societat, serà deduïble de l’impost sobre societats, i per a l’administrador, tindrà la consideració de rendiments del treball a l’hora de declarar el seu IRPF; aquesta consideració també serà extensible als membres del consell d’administració i a altres òrgans representatius, sempre que s’hagi reflectit convenientment de forma estatutària.

El tipus de retenció que s’aplica a aquestes percepcions és del 35%. En el cas que els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net del volum de negocis inferior a 100.000 euros, la retenció de l’IRPF que se li aplicarà serà del 19%.

Administrador amb càrrec d’alt directiu: és aquell amb funcions directives, de gestió, administració i representació de la societat i que està vinculat a ella a través d’un contracte mercantil. La remuneració que percebi tindrà la consideració de rendiment del treball i, conseqüentment, s’aplicarà una retenció igual que als administradors: del 35% o el 19%.

Atenció. Per tot això, és convenient que les entitats revisin la situació en l’empresa i la redacció dels seus estatuts socials, observant el compliment estricte dels requisits legals exigits per a cada tipus de retribució que estableix la normativa fiscal, ja que si es reté de forma incorrecta, l’entitat pot ser sancionada  per cometre una  infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar d’una autoliquidació, i que pot suposar per a la societat retenidora una sanció consistent en multa pecuniària proporcional a la quantitat deixada d’ingressar d’entre el 50 i el 150 per cent.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies