L’any 2017 porta un nou canvi en els requisits per accedir a la jubilació en compliment de la Llei de pensions que des del 2013 està obligant als espanyols a treballar més anys i cobrar menys com a fórmules per sostenir el sistema de Seguretat Social.

Regla general

L’edat d’accés a la pensió de jubilació depèn de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral, amb el requisit d’haver complert l’edat de:

• 67 anys

• 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.

Aquest requisit serà exigible, en tot cas, quan s’accedeixi a la pensió sense estar en alta o en situació assimilada a la d’alta.

La norma retarda progressivament l’edat de retir dels treballadors espanyols fins als 67 anys en 2027. Així, els qui vulguin jubilar-se al llarg d’aquest any 2017 amb el 100% de la pensió que els pogués correspondre, hauran de tenir ja complerts els 65 anys i cinc mesos.

Atenció. Fins a 2018, l’edat de jubilació s’incrementarà un mes per cada exercici, per a partir d’aquesta data augmentar en dos mesos cada any fins a 2027.

Els qui ja acumulen una llarga vida laboral podran seguir retirant-se amb la seva pensió íntegra a 65 anys sempre que tinguin cotitzats 36 anys i tres mesos o més.

Atenció. Per cada exercici s’augmenta aquest període en tres mesos fins a arribar a 2027, quan qui desitgi retirar-se als 65 haurà de comptar amb una cotització de, almenys, 38 anys i sis mesos.
Quant temps és necessari cotitzar per accedir a una pensió contributiva en la jubilació?

El requisit de cotització mínima es manté inalterat en 15 anys. És necessari a més cotitzar un mínim de 2 anys en l’interval de 15 anys immediatament anteriors a l’accés a la jubilació. Aquests requisits es coneixen respectivament com a requisit de carència genèrica i requisit de carència específica.

ANY                  PERÍODES COTITZATS                 EDAT EXIGIDA
36 anys i 3 mesos o més                               65 anys
2017                          Almenys 15 anys (*)                            65 anys i 5 mesos

(*) Per poder jubilar-se s’han d’haver cotitzat almenys 15 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.

I si ha estat un temps sense cotitzar?

Es consideren llacunes de cotització aquells períodes no cotitzats que queden compresos en l’interval de mesos a partir dels quals es determina la base reguladora. Per a treballadors que causin jubilació a través del règim general, els primers 48 mesos de llacunes s’integraran amb la base mínima d’entre totes les existents a cada moment, i la resta de mensualitats amb el 50% d’aquesta base mínima. En el cas de treballadors que causin jubilació a través del règim especial de treballadors autònoms (RETA), no existirà fórmula d’integració de llacunes de cotització, computant com zero la base dels mesos en els quals no hi hagi hagut obligació de cotitzar.

Excepcions

Es manté l’edat de 65 anys pels qui resulti d’aplicació la legislació anterior a l’01-01-2013.

L’edat mínima pot ser rebaixada o anticipada, només per a treballadors en alta o en situació assimilada a la d’alta, en determinats supòsits especials:

• Jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tenir la condició de mutualista.
• Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista.
• Jubilació parcial.
• Jubilació especial a 64 anys, pels qui resulti d’aplicació la legislació anterior a l’01-01-2013.
• Jubilació del personal de l’Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l’Ertzaintza.
• Jubilació flexible.
• Jubilació de treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

En cap cas, l’aplicació dels coeficients reductors de l’edat ordinària de jubilació donarà lloc al fet que l’interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys; aquesta limitació no afectarà els treballadors dels règims especials (de la mineria del carbó i treballadors del mar) que, l’01-01-2008, tinguessin reconeguts coeficients reductors de l’edat de jubilació, als quals s’aplicarà la normativa anterior.

Puc avançar l’edat de jubilació?

Si els treballadors es volen jubilar de forma anticipada (abans de complir les edats legals indicades en els supòsits anteriors), també poden fer-ho:

• Jubilació anticipada involuntària (o forçosa): si l’han acomiadat col·lectivament o individual per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, ha estat ininterrompudament almenys els 6 mesos anteriors “apuntat” a l’atur i té cotitzats almenys 33 anys pot avançar 4 anys la seva jubilació.

• Jubilació anticipada voluntària: si té cotitzats almenys 35 anys i la pensió resultant fos superior a la mínima si es jubilés a 65 anys, pot avançar 2 anys la seva jubilació.

Com es calcula la pensió de jubilació?

El càlcul de la pensió es basa en dues variables:

Bases de cotització: en 2017 es prenen per al càlcul les bases dels últims 20 anys. Des del 2022 es tindran en compte les dels 25 últims anys. Amb això es determina el que es coneix com a base reguladora.

Temps de cotització: a partir d’això, sabrem el percentatge de base reguladora que ens correspon com a pensió. Amb 15 anys de cotitzacions s’accedeix al 50% de la base reguladora. El 100% de la base s’aconsegueix en 2017 amb almenys 35 anys i mig de cotitzacions, però també va en augment fins a 2027 quan es requerirà un mínim de 37 anys de cotitzacions.

Jubilació en cas de discapacitat

Si s’acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65%, l’edat de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d’aplicar al temps efectivament treballat els coeficients del 0,25 i del 0,50 en els casos en què a més s’acrediti la necessitat d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària. En tot cas, la llei fixa una edat mínima de 52 anys per jubilar-se.

Si s’acredita un grau de discapacitat igual o superior al 45% i es pateix alguna de les malalties taxades, no s’estableixen coeficients de reducció d’edat, si no s’ha establert una edat fixa per a la jubilació en els 56 anys. En aquest cas, el període de temps en què resulti reduïda l’edat de jubilació del treballador es computarà com cotitzat a l’efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l’import de la pensió de jubilació.

La llei també et permet completar la carrera de cotització per tenir dret a pensió (15 anys) sense haver de treballar, subscrivint un conveni especial de discapacitat amb la seguretat social.

Jubilació dels autònoms

La prestació de jubilació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el règim general de la Seguretat Social, que hem comentat, amb les següents particularitats:

Cotització: és un requisit imprescindible estar al corrent en el pagament de les quotes.

Edat: cal tenir complerta l’edat de jubilació ordinària que resulti d’aplicació en cada cas. No obstant això, en determinats casos especials, es podran jubilar anticipadament aquells treballadors que, al llarg de la seva vida laboral, hagin efectuat cotitzacions en algun dels règims de la Seguretat Social que reconeguin el dret a la jubilació anticipada, sempre que es compleixin determinats requisits.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies