Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (d’ara endavant, RDL), que afecta molts àmbits de l’activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga.

Entre moltes de les mesures que li hem estat informant, ara li volem comunicar sobre les mesures establertes en la moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual dels qui pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament a conseqüència de la crisi del COVID-19.

A qui s’aplica aquesta moratòria?

La moratòria s’aplica als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor de la qual es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica. Aquests supòsits seran els següents:

a) Que el deutor hipotecari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes, i s’entén com a tal una caiguda d’almenys el 40%.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

  • Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’IPREM, és a dir 1.613,52 euros.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill i 0,15 vegades si es tracta de família monoparental.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona més gran de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • Si hi ha algun membre de la unitat familiar amb més del 33 per cent de discapacitat, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de manera permanent per treballar, el límit de l’IPREM serà de quatre vegades l’IPREM, és a dir 2.351,36 euros, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
  • Si el deutor hipotecari té paràlisi cerebral, malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral, el límit serà de cinc vegades l’IPREM, és a dir 2.939,20 euros.

Atenció.Per unitat familiar s’entén la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

c) Que el deute hipotecari, més les despeses i subministraments bàsics resulti superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

d) Que, com a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge, entenent per tal, quan l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

Atenció. Aquestes mateixes mesures s’aplicaran igualment als fiadors i avaladors del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari.

S’aplica també a fiadors, avaladors i hipotecants no deutors?

Els fiadors, avaladors i hipotecants no deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica podran exigir que l’entitat esgoti el patrimoni del deutor principal, sense perjudici que se li apliqui, si escau, les mesures previstes en el Codi de Bones Pràctiques, abans de reclamar-los el deute garantit, encara que en el contracte haguessin renunciat expressament al benefici d’excussió.

Com s’acrediten les condicions subjectives?

La concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat econòmica s’acreditarà pel deutor davant de l’entitat creditora mitjançant la presentació dels següents documents:

a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

c) Nombre de persones que habiten l’habitatge:

  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i sis mesos anteriors.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Titularitat dels béns:

  • Nota simple del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.

e) Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.

Com se sol·licita la moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris?

La sol·licitud de la moratòria, es podrà presentar al creditor, fins 15 dies després de la fi de la vigència del Reial decret llei, recordant que el reial decret llei mantindrà la seva vigència durant el termini d’un mes des del 18 de març. La vigència podrà ser prorrogada pel govern.

Sol·licitada la moratòria, l’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies i la seva concessió comportarà la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa i la consegüent inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari.

Durant la moratòria el creditor no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària (inclosos capital i interessos). Tampoc es reportaran interessos ni interessos moratoris en el període de vigència de la moratòria.

Finalment cal assenyalar que si el deutor es col·loca voluntàriament en vulnerabilitat o no compleix els requisits per a la seva concessió, serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de flexibilització, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre al fet que la conducta del deutor pogués donar lloc.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies