Li recordem que, per a totes aquelles societats el tancament de l’exercici social de les quals coincideix amb l’any natural (31 de desembre), el termini per a la formulació dels comptes anuals pels administradors de les societats, corresponents a l’exercici social tancat a 31 de desembre de 2017, va finalitzar el passat dia 31 de març de 2018, i el termini per a l’aprovació d’aquells comptes anuals per la junta general de socis/accionistes finalitzarà el pròxim dia 30 de juny de 2018. I a més durant el mes següent a la celebració de la junta general hem de dipositar els comptes anuals 2017 al Registre Mercantil.

Atenció. Podrà demorar la presentació dels comptes anuals com a màxim fins al dia 30 de juliol de 2017.

D’acord amb la Llei de societats de capital, els administradors de la societat estan obligats a elaborar els comptes anuals en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l’exercici social, que si no s’estipula una altra data en els estatuts de la societat acaba el 31 de desembre de cada any.

També dins de les seves obligacions hi ha la de convocar la junta general ordinària en els sis primers mesos de cada exercici -normalment abans de finalitzar el mes de juny-, per aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior, censurar la gestió social i resoldre sobre l’aplicació del resultat.

Un cop formulats, en els sis mesos posteriors al tancament, aquests comptes han de ser sotmesos a l’aprovació per part de la junta general de les empreses, així com resoldre sobre l’aplicació del resultat de l’exercici d’acord amb el balanç aprovat, i les empreses estan obligades a donar publicitat als comptes anuals mitjançant el dipòsit en el registre mercantil en el qual estigui inscrita la societat.

La presentació dels comptes per al seu dipòsit en el Registre Mercantil estarà dins del termini reglamentari si es presenten dins del mes següent a la data de celebració de la junta en la qual s’aproven. El còmput del mes serà de data a data.

Quines són les conseqüències de no presentar en termini els comptes anuals?

  • Les societats no podran inscriure en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi (excepte el cessament de l’administrador, una revocació de poders, la dissolució de la societat i el nomenament de liquidadors). Això implica que no es podran nomenar administradors ni atorgar poders fins que no estiguin dipositats els comptes.
  • El tancament del Registre Mercantil impedirà a tercers conèixer la situació financera de la societat, la qual cosa provocarà que es presumeixi que existeixen complicacions econòmiques o de gestió de la societat.
  • La imposició de sancions administratives que consisteixen en una multa que pot comportar des de 1.200 euros fins a 60.000 euros. En el cas que la facturació anual de la societat o, si escau, del grup de societats, sigui superior a 6.000.000 euros, el límit de la multa per cada any de retard s’elevarà a 300.000 euros.
  • La responsabilitat de l’administrador, que haurà de respondre davant de la societat, els socis i els creditors socials dels danys i perjudicis que causi per no haver complert els deures inherents del seu càrrec, entre els quals hi ha el dipòsit de comptes en el Registre Mercantil.
  • La responsabilitat per deutes de l’administrador, en cas que la societat es trobi en una situació d’insolvència, ja que no dipositar els comptes anuals es considera com un supòsit de concurs de creditors culpable.
  • Quan es constati que existeix una causa legal perquè la societat es dissolgui i els administradors no actuïn diligentment en el termini de dos mesos, hauran de respondre solidàriament amb el seu propi patrimoni pels deutes de la societat, és a dir que es perdrà la responsabilitat limitada.

En aquest sentit és important que les empreses presentin els comptes com més aviat millor, dins del termini legal, si no vol ser sancionada. A més del perjudici econòmic que pot suposar la sanció, cal no oblidar l’abast que pot tenir en la reputació de l’empresa, ja que el tancament del Registre Mercantil impedeix als tercers conèixer la situació financera de la societat, que a efectes legals pot produir la presumpció per als creditors o tercers de l’existència de complicacions econòmiques o de gestió de la societat.

No obstant això, si els comptes anuals no s’haguessin dipositat per no estar aprovats per la junta general, el tancament registral es podrà evitar si aquesta circumstància s’acredita amb certificació de l’òrgan d’administració expressant la causa de la falta d’aprovació. Si aquesta situació persisteix, s’ha de presentar la certificació cada 6 mesos.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies