FusterGüell | Advocats i Economistes

Si vostè té un nou projecte i va a buscar finançament, és probable que bancs, administracions públiques, inversors particulars, business angels, proveïdors, etc., li sol·liciti un pla d’empresa, en el qual es descrigui el seu projecte i s’analitzi la rendibilitat prevista. Així mateix, confeccionar un pla d’aquest tipus també li serà d’utilitat a vostè, ja que li permetrà valorar la viabilitat del seu projecte.

Atenció. El pla d’empresa serveix com a “targeta de presentació” del projecte empresarial de l’autònom, sobretot de cara a la sol·licitud de ajudes i subvencions, on sol ser obligatori, però també per a la captació d’inversors privats, d’un aval d’una societat de garantia recíproca o la consecució d’un préstec bancari.

El pla d’empresa és un document que identifica, descriu i analitza una oportunitat de negoci, n’examina la viabilitat tècnica, econòmica i financera i desenvolupa tots els procediments i estratègies necessàries per convertir la citada oportunitat en un projecte empresarial concret.

És una eina imprescindible quan es vol engegar un projecte empresarial, sigui quina sigui l’experiència professional del promotor o promotors i la dimensió del projecte.

Per a empreses que ja estan establertes, un pla d’empresa ben dissenyat pot ajudar a reconduir algun aspecte comercial, productiu, organitzatiu o financer. A més, es pot utilitzar com a base sobre la qual s’aixequin projectes de creixement o diversificació de l’activitat principal.

Recomanacions

L’elaboració d’un pla d’empresa exigeix una sèrie de recomanacions mínimes que afecten els seus aspectes formals com el vocabulari, l’estructura, el contingut o la pròpia presentació del document. El seguiment d’aquestes recomanacions és molt important, ja que el pla d’empresa serà la carta  de presentació d’un projecte.

No obstant això, existeix una gran llibertat d’acció depenent del propòsit que es persegueixi, les persones a les quals va dirigit, el sector i el tipus d’activitat.

És un esquema de treball obert i dinàmic que s’ha de completar a mesura que avança la idea. Ha de ser sintètic i clar i, encara que no s’ajusta a cap model estàndard, ha de recollir els següents aspectes:

• Descripció de l’empresa, negoci o iniciativa empresarial:

 • Activitat a desenvolupar
 • Referència de l’experiència i objectiu dels promotors

• Definició del producte o servei a subministrar:

 • Descripció
 • Necessitats que cobreix
 • Diferències amb productes de la competència o existència d’algun dret sobre el producte o servei a comercialitzar 
 • Pla de producció

• Planificació dels aspectes comercials:

 • Anàlisi de mercat
 • Pla de màrqueting
 • Establiment de les xarxes de distribució
 • Proveïdors

• Estudi econòmic-financer:

 • Determinació dels recursos necessaris
 • Fonts de finançament
 • Pressupost de tresoreria
 • Estructura financera de l’empresa
 • Anàlisi de rendibilitat

Una vegada presa la decisió de dur a terme el projecte i analitzats tots els punts, el següent pas consisteix a triar la forma jurídica que escollirem per a l’empresa.

Atenent a la forma en la qual inicialment es classifiquen les empreses, distingim tres grups: 

 • Persones físiques: empresari individual i emprenedor de responsabilitat limitada

Són persones físiques que exerceixen una activitat econòmica en nom propi assumint el control i el risc derivat de la seva activitat. Comunament se’ls coneix com a autònoms.

 • Col·lectivitats sense personalitat jurídica: la comunitat de béns i la societat civil (pot tenir personalitat jurídica si els acords són públics).
 • Persones jurídiques: societats

Són associacions voluntàries de persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat econòmica mitjançant l’aportació d’un capital social i la responsabilitat del qual, amb excepcions, està assumida per la societat. Adquireixen la personalitat jurídica quan s’inscriuen en el registre mercantil.

Com a tipus de persones jurídiques podem destacar les següents més comunes: 

1. Societats mercantils:

 • Societat col·lectiva
 • Societat comanditària simple
 • Societats de capital: societat de responsabilitat limitada; societat limitada de formació successiva; societat limitada nova empresa; societat anònima; societat comanditària per accions

2. Societats mercantils especials (són societats que estan subjectes a obligacions i drets que no existeixen per a la resta de les societats): societat laboral (limitada i anònima); societat cooperativa; societats professionals; societat agrària de transformació; societat de garantia recíproca; entitat de capital risc; agrupació d’interès econòmic. 

FORMES JURÍDIQUES D’EMPRESA: QUADRE COMPARATIU

Tipus d’empreses

Nombre de socis

Capital

Responsabilitat

Règim

fiscal

Règim de la Seguretat Social

Empresari individual (autònom)

1

No hi ha límit legal

Il·limitada

IRPF / IVA

Autònoms

Emprenedor responsabilitat limitada

1

No hi ha límit legal

Il·limitada amb excepcions (el seu habitatge habitual sota determinades condicions)

IRPF / IVA

Autònoms

Comunitat de béns

Mínim 2

No hi ha límit legal

Il·limitada

IRPF / IS / IVA

Autònoms

Societat Civil

Mínim 2

No hi ha límit legal

Il·limitada

IRPF /IS / IVA

Des de l’01-01-2016 les Societats civils tributen en l’impost sobre societats quan tinguin objecte mercantil.

Autònoms

Societat comanditària simple

Mínim 2

No hi ha límit legal

Il·limitada

IS/IVA

Autònoms

Societat col·lectiva

Mínim 2

No hi ha límit legal

Il·limitada

IS/IVA

Autònoms

Societat anònima (SA)

Mínim 1

Mínim 60.000 €

Limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Societat comanditària per accions

Mínim 2

Mínim 60.000 €

Il·limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Societat de responsabilitat limitada (SL)

Mínim 1

Mínim 3.000 €

Limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Societat limitada nova empresa

Mínim 1

Màxim 5

Mínim 3.000 €

Màxim 120.000 €

Limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Societat limitada de formació successiva

Mínim 1

No hi ha límit legal

Limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

SA laboral

Mínim 2

Mínim 60.000 €

Limitada

IS/IVA

Règim general per a socis treballadors, excepte que posseeixin el control de la societat

SL laboral

Mínim 2

Mínim 3.000 €

Limitada

IS/IVA

Règim general per a socis treballadors, excepte que posseeixin el control de la societat

Societat cooperativa

Cooperatives 1r grau: Mínim 3 Cooperatives 2n grau: 2 cooperatives

Mínim fixat en els estatuts

Limitada

IS/IVA

Règim general assimilat o autònoms

Societat cooperativa de treball associat

Mínim 3

Mínim fixat en els estatuts

Limitada

IS/IVA

Règim general assimilat o autònoms

Societats professionals

Mínim 1

Segons la forma social que adopti

Limitada

IS/IVA

Segons la forma social que adopti

Societat agrària de transformació (SAT)

Mínim 3

No hi ha límit legal

Il·limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Societat de garantia recíproca

Mínim 150 socis partícips

Mínim 10.000.000 €

Limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Entitats de capital risc

Almenys 3 membres en el consell d’administració

Societats de capital risc: mínim 1.200.000 €. Fons de capital risc: mínim 1.650.000 €

Limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Agrupacions d’interès econòmic (AIE)

Mínim 2

No hi ha límit legal

Il·limitada

IS/IVA

Autònoms per a socis amb poder de direcció

Les recomanacions que se suggereixen per a l’elaboració del pla d’empresa són les següents:

Qualitat de la informació

La informació i la redacció oferta ha de ser clara, concisa, veraç i comprovable.

Actualitat

El pla ha de ser un document que reculli informació i dades actualitzades, ja que un desfasament, per petit que sigui, sobretot en projectes d’alt contingut tecnològic, el fa poc útil.

Totalitat en la informació

El pla d’empresa abastarà totes les àrees de l’activitat de l’empresa, amb la finalitat d’oferir una imatge completa del projecte.

Unitat de criteri en la redacció

El pla d’empresa se sol dirigir a més d’un lector, per la qual cosa és important utilitzar un llenguatge que sigui intel·ligible per més d’un col·lectiu: inversors, bancs, proveïdors, tècnics, etc.

Si el pla d’empresa té com objecte productes o serveis d’alt contingut tecnològic, s’haurà de fer un esforç especial per acostar la seva terminologia a un llenguatge comprensible per tots els col·lectius interessats.

Font: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

CategoryTwitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies