FusterGüell | Advocats i Economistes

Des de l’1 de gener del 2019 ha baixat l’aplicació del tipus de l’IVA del 21 al 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.

El Reial decret 1512/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifica entre altres, el Reglament sobre l’IVA, ha baixat l’aplicació del tipus de l’IVA del 21 al 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales i als organitzadors d’obres teatrals i musicals, amb efectes des de l’01-01-2019.

No obstant això, poden sorgir molts dubtes a l’hora d’aplicar aquest tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics.

Per això l’AEAT ha publicat al seu web una nota informativa, d’acord amb la Doctrina de la Direcció General de Tributs (DGT) existent fins a gener de 2019, per aclarir les següents qüestions a l’hora de determinar si es compleixen els requisits perquè resulti d’aplicació el tipus del 10%.

A) Prestador del servei

L’intèrpret, artista, director o tècnic ha de ser una persona física. Tributaran al 21% els serveis prestats per societats mercantils i comunitats de béns.

El tipus del 10% s’aplicarà amb independència que l’intèrpret, artista, director o tècnic:

 • contracti a través d’un representant que actuï en nom aliè, ja que s’entén que és el propi artista qui presta per si mateix el corresponent servei artístic (consulta de la DGT 0720-98).
 • contracti els serveis d’altres artistes en règim de dependència de caràcter laboral per a prestar el servei (consulta de la DGT 1679-98).

B) Destinatari del servei

El servei s’ha de prestar a organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Té la consideració d’organitzador d’una obra teatral o musical la persona o entitat que dugui a terme l’ordenació dels mitjans materials i humans o d’un d’ells amb la finalitat que l’obra teatral o musical es representi (contractació del local, publicitat, venda d’entrades, etc.).

Poden tenir la condició d’organitzadors d’obres teatrals o musicals:

 1. Les entitats públiques (estat, comunitats autònomes, diputacions, ajuntaments).
 2. Associacions de diversa naturalesa (culturals, de veïns, de pares d’alumnes).
 3. Col·legis públics o privats.
 4. Sindicats, comitès d’empresa o partits polítics.
 5. Empreses dedicades habitualment a l’organització d’obres (empresaris teatrals, propietaris de “pubs” o sales de festa).
 6. Agents artístics, representants i promotors, quan assumeixin l’organització de les obres no limitant-se a l’activitat de mediació.
 7. Empreses que tenen un altre objecte social però que ocasionalment organitzen la representació d’obres teatrals o musicals, sigui quina sigui la finalitat d’aquesta activitat (caixes d’estalvi, empreses comercials o industrials).

Tributaran al 21% els serveis prestats pels intèrprets, artistes, directors o tècnics, persones físiques, a entitats que no assumeixin l’organització de l’obra o bé es limitin a les labors de mediació.

C) Tipus de servei artístic prestat

Els serveis prestats s’hauran de referir a obres teatrals o musicals.

Es consideren obres teatrals, les obres dramàtiques, dramàtic musicals, coreogràfiques, pantomímiques i literàries quan siguin objecte de recitació o adaptació per a l’escena.

Es consideren obres musicals, les que s’expressen mitjançant una combinació de sons a la qual s’hi pot unir o no un text literari.

Per a l’aplicació del tipus reduït, no té transcendència:

 • El lloc on es produeixi l’actuació (parcs, places, col·legis, sales de festes, cases de cultura, pubs, teatres o altres locals).
 • El procediment establert per a la determinació de l’import de la contraprestació pels serveis (caixet fix o percentatges en la recaptació per taquilla).
 • La finalitat específica perseguida per l’organitzador de l’obra (organització de festes populars o altres actes lúdics de caràcter gratuït per als seus espectadors, organització de l’activitat amb finalitats lucratius.)

Tributen al 10% els serveis artístics de guinyol (consulta DGT 1500-98), els teatres de titelles (consulta DGT 1570-98), contacontes i els serveis consistents a recitar poesies durant un concert flamenc (consulta DGT 2392-99).

Tributa al 21% l’activitat de màgia perquè no es considera obra teatral.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies