L’Agència Tributària ha publicat un quadre resum on es recullen els diferents tipus de retenció que resultaran d’aplicació en l’IRPF 2020. També s’inclou el model resum anual on s’han de ser declarar aquestes retencions, amb indicació de la clau de declaració corresponent.

A continuació, l’informem d’aquest quadre de retencions de l’IRPF:

Classe de renda Procedència Tipus aplicable 2020 MODEL RESUM ANUAL – 2020 CLAU
Treball (*) Relacions laborals i estatutàries en general Variable segons procediment general (algorisme) 190 A
(*) Pensions i havers passius del sistema públic (Seguretat Social i classes passives) 190 B.01
Pensionistes amb dos o més pagadors: procediment especial de l’art. 89.A RIRPF 190 B.02
(*) Pensions de sistemes privats de previsió social 190 B.03
(*) Prestacions i subsidis per desocupació 190 C
Prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic (només reintegrament de prestacions indegudes) 190 D
(*) Consellers i administradors (d’entitats amb un import net del volum de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments que hagi estat >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3° RIRPF) 35 per 100 190 E.01 E.04
(*) Consellers i administradors (d’entitats amb un import net del volum negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments que hagi estat <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3° RIRPF) 19 per 100 190 E.02 E.03
(*) Premis literaris, artístics o científics no exempts d’IRPF, quan tinguin la consideració de rendiments del treball 15 per 100 190 F.01
(*) Cursos, conferències, seminaris, … (art. 80.1.4t RIRPF i 101.3 LIRPF) 15 per 100 190 F.02
(*) Elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques (art. 80.1.4t RIRPF i 101.3 LIRPF) 15 per 100
(*) Endarreriments (art. 101.1 LIRPF) 15 per 100 190  
Règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93.2.f LIRPF):

Fins a 600.000 euros

Des de 600.000,01 euros en endavant (retribucions satisfetes per un mateix pagador)

24 per 100

45 per 100

   
Activitats professionals (*) Amb caràcter general [art. 101.5.a) LIRPF] 15 per 100 190 G.01
(*) Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d’assegurances…) (art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF) 7 per 100 190 G.02
(*) Professionals de nou inici (l’any d’inici i en els dos següents) [art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF] 7 per 100 190 G.03
Altres activitats econòmiques Activitats agrícoles i ramaderes en general (art. 95.4 RIRPF) 2 per 100 190 H.01
Activitats d’engreixament de porcí i avicultura (art. 95.4 RIRPF) 1 per 100 190 H.02
Activitats forestals (art. 95.5 RIRPF) 2 per 100 190 H.03
Determinades activitats empresarials en estimació objectiva (art. 95.6 RIRPF) 1 per 100 190 H.04
Rendiments de l’art. 75.2.b): cessió dret d’imatge (art. 101.1 RIRPF) 24 per 100 190 I.01
Rendiments de l’art. 75.2.b): resta de conceptes (art. 101.2 RIRPF) 19 per 100 190 I.02
Imputació rendes per cessió de drets d’imatge (art. 92.8 LIRPF i art. 107 RIRPF) 19 per 100 190 J
Guanys patrimonials Premis de jocs, concursos, rifes… subjectes a retenció, diferents dels subjectes a GELA (101.7 LIRPF) 19 per 100 190 K.01, K.03
Aprofitaments forestals en muntanyes públiques 101.6 LIRPF i 99.2 RIRPF) 19 per 100 190 K.02
Altres guanys patrimonials Transmissió de drets de subscripció (art. 101.6 LIRPF): a partir de l’01-01-2017 19 per 100 187 M, N, O
Transmissió d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva (fons d’inversió) (art. 101.6 LIRPF) 19 per 100 187 C, E
Capital mobiliari (*) Derivats de la participació en fons propis d’entitats (art. 25.1, 101.4 LIRPF i 90 RIRPF) 19 per 100 193 A
(*) Cessió a tercers de capitals propis (comptes corrents, dipòsits financers, etc.; art. 25.2 LIRPF) 19 per 100 193/194/196 Segons model
(*) Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals 19 per 100 188 No clau
(*) Propietat intel·lectual, industrial, prestació d’assistència tècnica (art. 101.9 LIRPF)

(*) Propietat intel·lectual quan el contribuent perceptor no sigui l’autor (art. 101.4 LIRPF)

19 per 100

15 per 100

193 C
(*) Arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines (art. 101.9 LIRPF) 19 per 100 193 C
Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica 24 per 100 193 C
Capital immobiliari (*) Arrendament o subarrendament de béns immobles urbans (art. 101.8 LIRPF; i 100 RIRPF) 19 per 100 180 No clau

(*) Aquests percentatges es reduiran en un 60% quan els rendiments obtinguts pel perceptor tinguin dret a la deducció en la quota prevista en l’article 68.4 de la Llei de l’IRPF (deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla) (art. 101 LIRPF).

Font: Agència Tributaria

Data d’actualització: 19-12-2019

CategoryFiscal, Twitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies