Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

Aquest calendari s’ha confeccionat al desembre de 2019, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS

 • Els models 190, 347 i 390 corresponents a l’exercici 2019 es presentaran mitjançant formulari d’ajuda o mitjançant fitxer. Les declaracions corresponents a l’any 2019 no es podran presentar l’any 2020, mitjançant SMS.
 • Es modifica el formulari i fitxer XSD del model 231 “Informació País per País”. Les declaracions d’exercicis anteriors al 2019 que es presentin l’any 2020, utilitzaran fins al 10 de novembre de 2020 el formulari i fitxer XSD actual (després d’aquesta data s’utilitzarà el nou). La declaració corresponent a l’exercici 2019 que es presenti l’any 2020, utilitzarà el nou formulari i fitxer XSD.
 • S’aprova el model 234 “Declaració d’informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal”: 30 dies següents al naixement de l’obligació d’informar (a partir de l’1 de juliol de 2020). Per al període transitori (25 de juny de 2018 fins al 30 de juny de 2020): juliol i agost de 2020.
 • S’aprova el model 235 “Declaració d’informació d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables”: mes natural següent a la finalització del trimestre natural en el qual s’hagi obtingut nova informació que s’hagi de comunicar (a partir de l’1 de juliol de 2020). El model 235 es presentarà per primera vegada (no període transitori), a l’octubre de 2020.
 • S’aprova el model 318 “Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei”: 1 al 30 gener.
 • La declaració anual del modelo 349 corresponent al 2019 es presentarà al gener de 2020, si bé ja no es realitzarà la declaració anual a partir de l’any 2020, a presentar en el 2021.

RECORDI:

 • L’1 d’abril de 2020 s’inicia el termini de presentació per Internet de les declaracions de renda i patrimoni 2019.
 • La presentació electrònica per Internet es podrà realitzar amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models es podrà utilitzar el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques o representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només es podran utilitzar per persones físiques.

Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

La Cl@ve PIN, d’ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per a presentar els models 01, 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720 i 848. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l’IRPF.

 • Les S.A. i S.L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.

La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.

 • Les administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.
 • Queden exonerats de presentar el model 390 “Declaració-resum anual de l’IVA” els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d’IVA, tributin només en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d’arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària i que han d’emplenar la informació addicional sol·licitada, en l’autoliquidació de l’últim període de liquidació del model 303 d’IVA de l’exercici. L’exoneració no procedirà quan no existeixi obligació de presentar l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.
 • El sistema de gestió de llibres registre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària -SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des de l’1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d’operacions d’acord amb l’article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA).
 • Els qui no estiguin obligats a acollir-se al SII el podran fer de manera voluntària, exercint l’opció en el model 036 que es podrà presentar durant tot l’exercici i farà efecte per al primer període de liquidació que s’iniciï després d’exercir aquesta opció. L’opció s’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es realitzarà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què hagi de fer efecte.
 • Aquells que apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d’operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual de l’IVA”.
 • Es presentaran a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària en el sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes de lliurament (procediment de vendes en ruta), comprovants de lliurament expedits per documentar avituallaments de carburants exempts de l’impost sobre hidrocarburs a aeronaus, i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l’impost sobre hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials).
 • Es presentarà a través del sistema EMCS, la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l’impost sobre hidrocarburs que no es realitzin a través del procediment de vendes en ruta.
 • Quedaran exonerats de l’obligació de presentar les declaracions d’operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.
 • Els establiments autoritzats com fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària des de l’1 de gener de 2020. Aquests establiments podran realitzar el subministrament dels assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Els qui s’acullin a aquest sistema, hauran de complir fins al 30 de juny de 2020 les obligacions comptables previstes en l’article 50 del Reglament dels impostos especials conforme vigent a 31 de desembre de 2019, així com a presentar la declaració d’operacions (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) corresponents al primer semestre de 2020.

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb xifra d’operacions superior a 6.010.121,04 € en 2019 (grans empreses), i per a subjectes passius de l’IVA, que portin de manera obligatòria els llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

A continuació pot consultar el calendari fiscal per al 2020.

Descarregueu l’arxiu relacionat:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2020_HTML/Calendario_del_contribuyente_2020_HTML.shtml

CategoryFiscal, Twitter
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies