Amb alguns dies de retard sobre la data que sol ser tradicional, en el BOE del dia 11 de febrer de 2017, s’ha publicat l’Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2017.

L’Ordre desenvolupa, d’una part, les previsions de l’article 115 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per 2016, el contingut del qual s’ha prorrogat per a l’exercici 2017, amb base en les previsions de l’article 134 de la Constitució, com que no han estat aprovats, abans de l’1 de gener de 2017, els pressupostos per a l’any en curs, si bé amb les modificacions que resulten, en matèria de cotització a la Seguretat Social, del Reial decret-llei 3/2016, de 2 de desembre, respecte al creixement de les bases màximes de cotització, així com en relació amb l’increment per al salari mínim interprofessional, magnitud que afecta les bases mínimes de cotització, de les quals ja els informàrem en el seu moment. 

Resum de cotització a la Seguretat Social per 2017

  • En el règim general i règims assimilats, es produeix un augment del 3% per a les bases màximes de cotització, així com del 8%, pel que fa a les bases mínimes (mateix increment previst pel SMIS, en el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre). Per contra, es mantenen els tipus de cotització en els imports vigents en 2016.
  • L’increment del 8% també s’aplica a les bases de cotització, per trams de retribucions, aplicables en el sistema especial del règim general per a empleats de llar, sistema en el qual, així mateix, s’incrementen els tipus de cotització, dins de l’objectiu que, en l’horitzó del 2019, s’apliquin en el mateix els tipus de cotització vigents per al règim general.
  • En relació amb el règim especial de treballadors per compte propi, es manté, en els imports del 2016, els tipus i les bases mínima i màxima de cotització, excepte l’import de la base màxima (que s’incrementa en un 8%), així com la base mínima aplicable per als autònoms que, en 2016, hagin tingut 10 o més treballadors al seu servei, i en el cas dels administradors i socis de societats mercantils, que tinguin el control efectiu de la societat, en aquest cas, aquesta base experimenta un creixement del 8%.
  • Finalment, i en haver-se prorrogat, a l’inici del 2017, els pressupostos de la Seguretat Social de l’exercici 2017, romanen en les seves mateixes quanties els tipus i percentatges establerts per a la determinació de la cotització en supòsits especials (entre els quals trobem, entre d’altres, els corresponents a la cotització dels convenis especials; la cotització durant la percepció del subsidi per a aturats amb 55 anys o més i dret a la pensió de jubilació; la reducció de la cotització en els supòsits de permanència en l’activitat, més enllà de l’edat ordinària de jubilació; la cotització en els casos de la jubilació activa; etc.)

Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització per a l’any 2017 queden fixats de la següent manera:

  • Topall màxim: 3.751,20 euros mensuals.
  • Topall mínim: 825,60 euros mensuals.

En concret, la cotització al règim general per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:

Grup de cotització

Categories professionals

Base mín €/mes

Base màx €/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors.

1.152,90

3.751,20

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.

956,10

3.751,20

3

Caps administratius i de taller.

831,60

3.751,20

4

Ajudants no titulats.

825,60

3.751,20

5

Oficials administratius.

825,60

3.751,20

6

Subalterns.

825,60

3.751,20

7

Auxiliars administratius.

825,60

3.751,20

 

Grup de cotització

Categories professionals

Bases mín €/dia

Bases màx €/dia

8

Oficials de primera i segona

27,52

125,04

9

Oficials de tercera i especialistes

27,52

125,04

10

Peons

27,52

125,04

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina  sigui la seva categoria professional.

27,52

125,04

L’Ordre fixa, igualment, les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per a col·lectius inclosos en el règim general però amb especialitats i per als règims especials de Seguretat Social (treballadors per compte propi o autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

A partir de l’1 de gener de 2017, els tipus de cotització al règim general seran els següents:

a) Per a les contingències comunes, el 28,30%, amb el 23,60% a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

b) Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, amb les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.

Fons de Garantia Salarial: el 0,20%, a càrrec de l’empresa.

Formació professional: el 0,70%, amb el 0,60% a càrrec de l’empresa i el 0,10% a càrrec del treballador.

Desocupació: en contractes indefinits, el 5,50% serà a càrrec de l’empresa i l’1,55% a càrrec del treballador; en contractes de durada determinada a temps complet: 8,30%, amb el 6,70% a càrrec de l’empresari i l’1,60% a càrrec del treballador; contractació de durada determinada a temps parcial: 8,30%, amb el 6,70% a càrrec de l’empresari i l’1,60% a càrrec del treballador.

Hores extraordinàries: cotització addicional de les hores extra estructurals: 12% empresa i 2% treballador; cotització addicional de les hores extra no estructurals: 23,6% empresa i 4,70% treballador.

Font: INEM

Bases i tipus de cotització dels autònoms: es manté la quantia mínima mensual de l’any passat de  893,10 euros i la màxima s’eleva com en el règim general a 3.751,20 euros. Amb les peculiaritats d’aquells que tinguin determinades edats i bases de cotització.

Els tipus en aquest règim especial tampoc sofreixen cap alteració i pot ser del 29,80% per contingències comunes, del 29,30% si està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat (si no ho està, haurà de realitzar cotització addicional del 0,10%), o del 26,50% si no té protecció per incapacitat temporal. En la part d’accidents de treball (AT) i malaltia professional (EP) s’aplica la tarifa de primes, i si s’opta per cobrir el cessament d’activitat caldrà afegir un 2,20% més.

Els treballadors per compte propi agraris aplicaran un tipus (18,75%) o un altre (26,50%) si la seva base és inferior o superior a 1.071,60 euros mes, respectivament, més el plus corresponent si està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat. Aquí també la tarifa de primes s’aplica per calcular la protecció per AT i EP.

Convenis especials de Seguretat Social: no canvien els coeficients per calcular la cotització en els convenis especials de Seguretat Social, els tipus de cotització per desocupació, que es mantenen en 7,05% per a contractes indefinits i 8,30% per a contractes temporals, el percentatge per cotitzar al FOGASA de 0,20% i el de formació professional del 0,70%.

Altres: s’estableix la quantia de la base mínima per hora dels contractes a temps parcial en 4,97 euros, i per als contractes per a la formació i l’aprenentatge i de personal investigador en formació es fixa una quota única mensual de 40,13 euros per contingències comunes i 4,60 euros per contingències professionals, més 2,45 euros/mes per FOGASA, 1,39 euros/mes per a formació professional i el 7,05% sobre la base mínima de les contingències per AT i EP si escau cotitzar per desocupació.

Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació del que es disposa en l’Ordre respecte de les cotitzacions que s’haguessin efectuat a partir de l’1 de gener de 2017 podran ser ingressades sense recàrrec fins al 30 d’abril de 2017, últim dia del segon mes següent al de la publicació de l’Ordre en el BOE.

Per a més informació: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1369

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies