Li recordem que els autònoms corren el mateix risc que la resta de la població de sofrir el contagi del virus Covid-19. Per això mateix en cas de sospita de contagi del treballador o el seu entorn familiar o laboral s’aconsella seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat o del servei de salut pública de cada comunitat autònoma, siguin quines siguin en el moment en el que s’estigui mentre duri aquesta crisi sanitària.

Vegeu els telèfons d’informació:

https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

Per a més informació:

Puc sol·licitar la incapacitat temporal per coronavirus?

Es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal (IT) del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi dels treballadors provocats pel virus COVID-19.

Atenció. Els períodes d’aïllament i de contagi de la malaltia com a conseqüència del virus COVID-19, a l’efecte de la prestació econòmica de la incapacitat temporal, es consideren situacions assimilades a accident de treball.

Per tant, només podran sol·licitar la baixa aquells treballadors contagiats per coronavirus o en quarantena preventiva per risc de contagi, això és per exemple, si hi ha hagut relació estreta amb una persona que ha donat positiu o si procedeix de zones de risc. Aquesta consideració l’ha de realitzar el seu metge de capçalera per a la concessió de la baixa.

Atenció. Serà el metge del servei públic de salut el qui emeti el comunicat de baixa i alta en tots els casos.

Com sol·licitar la incapacitat temporal per coronavirus?

Primer pas

En cas de donar positiu per coronavirus o que creu que pot estar contagiat, pot sol·licitar el comunicat de baixa al metge de capçalera.

La majoria de metges estan emetent els comunicats de baixa per correu electrònic. En aquest cas encara que hi hagi el contagi o risc de contagi és per malaltia comuna, i així podria aparèixer en el seu comunicat mèdic, de cara a la prestació i tal com indica la normativa es considera situació assimilada a accident de treball, la qual cosa dóna lloc a una prestació més elevada que en el cas de malaltia comuna.

Segon pas

Una vegada obtingut el comunicat de baixa ha de fer-l’hi arribar a la mútua o entitat gestora de la prestació.

I després s’ha de sol·licitar el pagament directe de la prestació d’incapacitat temporal (IT) davant la seva mútua d’accidents. I en cas que es determini que no procedeix aïllament per virus Covid-19, ni contagi, podria demanar al seu metge de capçalera la possibilitat que li expedeixin baixa per malaltia comuna.

Atenció. S’ha de comunicar la baixa per accident de treball a la mútua o a l’entitat gestora de la prestació.

A més de comunicat de baixa, cada mútua té el seu propi criteri de sol·licitud de documentació, per regla general ha de tenir preparat:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI)
 • Certificat d’estar al corrent en Seguretat Social o còpia dels tres últims rebuts de la quota d’autònoms.
 • Sol·licitud de la prestació que facilita la mútua.
 • Declaració de situació de l’activitat.
 • Model 145 de comunicació de dades al pagador.

Aquests són els documents que generalment la mútua sol·licita per gestionar la prestació però pot realitzar més indicacions sobre aquest tema.

Quina és la quantia per prestació d’IT?

La Llei General de la Seguretat Social estableix que en cas d’IT per accident o malaltia laboral tindràs dret a la prestació des del primer dia de baixa, és a dir, l’endemà al fet causant.

L’import de la prestació per incapacitat temporal en cas d’accident de treball serà el 75% de la seva base reguladora de cotització en el mes anterior a la baixa.

En el cas dels autònoms que cotitza per la base mínima (944,40 euros) cobrarà poc més de 708 euros.

Els treballadors autònoms en situació de baixa continuaran pagant la quota a la Seguretat Social durant els dos primers mesos de baixa.

Incompatibilitat de la nova prestació extraordinària per cessament d’activitat

Finalment, recordi que entre les mesures econòmiques proposades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, apareix una ajuda directa per als treballadors autònoms, consistent a facilitar l’accés al cessament d’activitat (conegut com l’atur dels autònoms) en unes determinades condicions:

 • L’ajuda consisteix a permetre l’accés al cessament de l’activitat. L’autònom que acrediti unes determinades circumstàncies podrà cobrar l’atur, que en el cas de més del 80% dels professionals per compte propi suposa una quantitat d’uns 661 euros al mes.
 • Fins avui dia els requisits d’accés al cessament d’activitat són molt estrictes, amb aquesta mesura es pretén facilitar l’accés a aquesta prestació.
 • Amb aquesta prestació, l’autònom que en causi dret no sols la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.

Doncs bé, tingui present que aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra provinent de la Seguretat Social. Per tant, no causaran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que estiguessin percebent una prestació o tinguin dret a una altra prestació del sistema de Seguretat Social, tant si la percep com si no.

Qüestions a tenir en compte: 

 • Seran els metges dels serveis públics de salut (SPS) els qui emetin els comunicats de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a tots els treballadors que ho necessitin, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors.
 • Per això, en cap cas, aquests comunicats de baixa/alta podran ser emesos pels facultatius de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS), de l’Institut Social de la Marina o de les empreses col·laboradores.
 • La contingència a emplenar per part d’aquests facultatius dels SPS en els comunicats de baixa/alta serà sempre malaltia comuna.
 • La durada estimada per a aquests processos d’IT es fixa entre 5 i 30 dies naturals (processos de curta durada conforme al RD 625/2014); tal com recull l’esmentat Reial decret, l’emissió del primer comunicat de confirmació no excedirà en més de 7 dies naturals a la data de baixa inicial. Els successius comunicats, en cas de ser necessaris, no es podran emetre amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.
 • Per a l’adequat abonament de la prestació econòmica en aquests processos d’IT, recordem que en tant no s’emeti el comunicat mèdic de baixa no s’iniciaran les actuacions tendents a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la prestació econòmica per IT. És per això que es creu necessari insistir en el següent:
 1. El comunicat de baixa mèdic per aïllament requerirà prèviament a la seva emissió, la confirmació de la procedència d’aquest aïllament per part de l’autoritat sanitària competent de cada comunitat autònoma o a qui aquesta autoritzi. Per això, és indispensable que aquesta informació sobre l’aïllament arribi com més aviat millor als facultatius competents per a l’emissió del comunicat de baixa.
 2. El comunicat de baixa i els de confirmació podran ser emesos sense la presència física del treballador, sempre que existeixi indicació de l’autoritat en cas d’aïllament i constatació de la malaltia pels mitjans disponibles en el servei de salut (històries clíniques).
 3. Quan es tingui coneixement del període d’aïllament/contagi o de malaltia amb posterioritat al seu inici, s’emetran els comunicats amb caràcter retroactiu.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies