impuesto sobre sociedades

Al BOE de 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, que inclou una sèrie de mesures tributàries, d’entre les quals destaquen, la pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls) per a 2024, s’estén l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes més enllà de l’exercici 2023, i s’estableix, amb efectes retroactius, un mínim exempt de 700.000 euros per als no residents. I també s’aproven els coeficients de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’any 2024, i es prorroguen mesures fiscals vàries, en diversos impostos, per a pal·liar la inflació i la crisi energètica i per a afavorir la transició energètica.

Volem informar-los que el Govern ha aprovat el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, en el qual s’inclouen diverses mesures tributàries que afecten diverses matèries.

En concret, les mesures afecten l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (ITSGF), a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), a l’impost sobre societats (IS), a l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) o plusvàlua municipal, a l’impost sobre el valor afegit (IVA), a l’impost especial sobre l’electricitat (IEE) i a l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica (IVPEE).

Les mesures aprovades entren en vigor amb efectes des de l’1 de gener de 2024, excepte una modificació rellevant per als no residents a Espanya en l’ITSGF que entra en vigor amb efectes retroactius i amb efectes per a l’impost reportat a 31 de desembre de 2022.

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES

1. IRPF

1.1. Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2024

Es prorroguen per a l’exercici 2024 (disposició transitòria trenta-dosena de la Llei de l’IRPF) els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos. En concret, els límits excloents seran els següents:

 • Límit màxim del volum de rendiments íntegres de l’any anterior: 250.000 €.
 • Límit màxim del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura: 125.000 €.
 • Límit màxim de volum de compres i serveis en l’exercici anterior: 250.000 €.

1.2. Terminis de renúncies i revocacions al mètode d’estimació objectiva

El termini de renúncies al mètode d’estimació objectiva així com la seva revocació, que han de fer efecte per a l’any 2024, serà des del dia 29 de desembre de 2023 i fins al 31 de gener de 2024.

Les renúncies i revocacions presentades, per a l’any 2024, durant el mes de desembre de 2023 (amb anterioritat al 29 de desembre de 2023) s’entendran presentades en període hàbil. S’habilita als contribuents a modificar la seva opció en el mateix termini que per a renunciar o revocar les renúncies (des del 29 de desembre de 2023 i fins al 31 de gener de 2024).

1.3. Pròrroga de la deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges

Es modifica, amb efectes des d’1 de gener de 2024, la disposició addicional cinquantena de la Llei de l’IRPF, relativa a la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, per a ampliar un any més el seu àmbit d’aplicació.

 • La deducció per les obres de reducció de la demanda de calefacció i refrigeració es podrà aplicar per quantitats satisfetes per obres fetes fins al 31 de desembre de 2024 en l’habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.
 • La deducció per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable es podrà aplicar per les quantitats satisfetes per obres fetes fins al 31 de desembre de 2024 en l’habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2025.
 • La deducció per les obres fetes en edificis d’ús predominantment residencial es podrà aplicar per les quantitats satisfetes per aquestes obres fins al 31 de desembre de 2025.

Aquesta última deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun d’ells.

1.4. Establiment dels mitjans electrònics com a única via per a la presentació de la declaració de l’IRPF

Es modifica l’article 96 de la Llei de l’IRPF afegint-hi en l’apartat 5 que es podrà establir l’obligació de presentació per mitjans electrònics sempre que l’Administració Tributària asseguri l’atenció personalitzada als contribuents que els calgui l’assistència per a l’emplenament de l’obligació.

1.5. Avaluació de l’obligació de declarar per mitjans electrònics

Es regula l’avaluació de declarar per mitjans electrònics, on s’indica que finalitzada la primera campanya de presentació de la declaració de l’IRPF des del 29 de desembre de 2023, l’AEAT farà la valoració de la suficiència de les mesures d’assistència en l’emplenament de la declaració de l’impost. La valoració es podrà fer mitjançant enquestes o informes dels membres del Fòrum d’Associacions i Col·legis Professionals Tributaris, així com de les plataformes i associacions de determinats col·lectius de contribuents que hagin estat especialment assistits en la campanya. Els resultats es traslladaran al Consell per a la Defensa del Contribuent perquè presenti un informe de conclusions i propostes en el qual es valorin els resultats assolits, les incidències produïdes, les queixes i recomanacions rebudes i es proposin les accions a realitzar en la següent campanya de declaració abans de la publicació de l’Ordre que aprovi els models de declaració de l’exercici 2023 i se’n determinin la forma i terminis de presentació.

2. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

2.1. Obligació de declaració a través de mitjans electrònics

Igual que en l’IRPF, es recull legalment a través de la modificació de l’article 38 de la Llei de l’IP, que es podrà establir l’obligació de presentació per mitjans electrònics.

3. IMPOST SOBRE SOCIETATS

3.1. Pròrroga de la llibertat d’amortització en inversions que facin servir energia procedent de fonts renovables

Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional dissetena de la Llei 27/2014 per l’article 18 del Reial decret llei 8/2023, amb la finalitat de prorrogar en 2024 la possibilitat que els contribuents puguin amortitzar lliurement les inversions que s’efectuïn en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que faci servir energia procedent de fonts renovables i substitueixin instal·lacions que facin servir energia procedent de fonts no renovables fòssils.

L’entrada en funcionament de les noves instal·lacions haurà de ser l’any 2024. En tal supòsit, les noves inversions podran ser amortitzades lliurement en els períodes impositius que s’iniciïn o concloguin en 2024.

En tot cas, l’aplicació de la llibertat d’amortització, en els termes prèviament assenyalats, estarà condicionada al fet que durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors.

La quantia màxima de la inversió que es podrà beneficiar del règim de llibertat d’amortització serà de 500.000 euros.

No es podran acollir a la llibertat d’amortització a què es refereix aquesta disposició els edificis ni aquelles instal·lacions que tinguin caràcter obligatori en virtut de la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, tret que la instal·lació tingui una potència nominal superior a la mínima exigida, i en aquest cas podrà ser objecte de la llibertat d’amortització aquella part del cost de la instal·lació proporcional a la potència instal·lada per sobre d’aquest mínim exigit.

Per a l’aplicació de la llibertat d’amortització regulada en aquesta disposició, els contribuents hauran d’estar en possessió de la documentació que acrediti que la inversió fa servir energia procedent de fonts renovables.

3.2. Reserva per a inversions a Canàries i Zona Especial Canària

Es modifiquen l’apartat 11 de l’article 27, relatiu a les inversions anticipades que es consideren materialització de la reserva per a inversions a Canàries, i els apartats 1 i 2 de l’article 29, relatiu a la vigència de la Zona Especial Canària, de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, eliminant de la seva redacció les referències temporals que s’hi contenien.

Aquestes referències temporals porten causa i estan vinculades amb el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, també conegut com a Reglament general d’exempció per categories (RGEC), s’ha procedit a substituir-les per referències directes a les corresponents normes de la Unió Europea o derivades dels documents de la Comissió Europea que els donen suport jurídic, amb la finalitat d’eliminar aquesta obligació de revisió periòdica.

En aquest sentit, cal destacar la modificació de la referència temporal de l’apartat 1 de l’article 29 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, que expressa per primera vegada en la norma nacional el termini reconegut per la Comissió Europea, en dues ocasions, l’última de les quals a través de carta de 8 de juny de 2023, sobre el gaudi dels beneficis fiscals del règim de la Zona Especial Canària, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 15 i una altra normativa aplicable del referit Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

Addicionalment, s’adequa la seva terminologia al procediment actualment establert per a aquesta classe d’ajuts d’Estat que no requereixen del permís previ de la Comissió Europea.

4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

4.1. Pròrroga dels límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2024

A semblança de la pròrroga dels límits excloents per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF, es prorroguen per al període impositiu 2024 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

El termini per fer la renúncia a aquests règims especials s’amplia fins a 31 de gener de 2024.

4.2. Pròrroga del tipus impositiu aplicable temporalment a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments

Es modifica l’article 72 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre (mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma), per a prorrogar fins al 30 de juny de 2024, els diferents tipus impositius del 5 i 0% de determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aliments.

Així, les pastes i els olis d’oliva i de llavors seguiran amb l’IVA reduït del 5% (El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions també serà del 0,62%). A més, els considerats com a aliments de primera necessitat mantindran un tipus d’IVA del 0%. Això afecta als següents:

 • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
 • Les farines panificables.
 • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
 • Els formatges.
 • Els ous.
 • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el codi alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%

4.3. Manteniment del tipus impositiu reduït aplicable temporalment a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes energètics

Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 s’aplicarà el tipus reduït del 10 per 100 a la factura d’electricitat -en lloc del tipus del 5% aplicable fins a 31 de desembre de 2023- als següents consumidors:

 • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat la potència contractada dels quals (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 euros/Mwh.
 • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o en risc d’exclusió social.

També serà aplicable el tipus reduït del 10% als lliuraments de gas natural des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2024.

La pròrroga en la reducció impositiva també s’aplicarà a pèl·lets, briquetes i llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció, que passen a tributar al tipus reduït del 10%, en aquest cas, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2024.

5. IMPOSTO ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

5.1. Reducció del tipus impositiu

Des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2024 el tipus de gravamen es fixa en el 2,5%, i, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2024 el tipus serà del 3,8% (en 2021, fins a 31 de desembre de 2023, es va reduir del 5,11% al 0,5%).

6. IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

6.1. Determinació de la base imposable i de l’import dels pagaments fraccionats durant l’exercici 2024

Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 la base imposable de l’impost estarà constituïda per l’import total que correspongui percebre al contribuent per la producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, per cada instal·lació, en el període impositiu, minorada en la meitat de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el primer trimestre natural, i minorada en una quarta part de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el segon trimestre natural. Des de mitjan 2021 fins a 31 de desembre de 2023 s’havia suprimit l’exempció d’aquest tribut.

Respecte als pagaments fraccionats s’estableix:

 • El pagament fraccionat del primer trimestre es calcularà en funció de la meitat del valor de la producció d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, i incorporada al sistema elèctric, des de l’inici del període impositiu fins a la finalització dels tres primers mesos de l’any, aplicant-se el tipus impositiu del 7%.
 • El pagament fraccionat del segon trimestre es calcularà en funció del valor de la producció d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, i incorporada al sistema elèctric des de l’inici del període impositiu fins a la finalització dels sis primers mesos de l’any, minorat en la meitat de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el primer trimestre natural i en la quarta part de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el segon trimestre natural, aplicant-se el tipus impositiu del 7%, i deduint l’import dels pagaments fraccionats prèviament realitzats a compte de l’exercici 2024.
 • Els pagaments fraccionats del tercer i quart trimestres es calcularan en funció del valor de la producció d’energia elèctrica, mesurada en barres de central, i incorporada al sistema elèctric des de l’inici del període impositiu fins a la finalització, respectivament, dels nou o dotze mesos de l’any, minorat en la meitat de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el primer trimestre natural i en la quarta part de l’import de les retribucions corresponents a l’electricitat incorporada al sistema durant el segon trimestre natural, aplicant-se el tipus impositiu del 7%, i deduint l’import dels pagaments fraccionats prèviament fets a compte de l’exercici 2024.

7. IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

7.1. Base liquidable

Es modifica la regulació de la base liquidable de l’impost continguda en l’apartat nou de l’article 3 de la Llei 38/2022, de 27 de desembre, a fi d’estendre el mínim exempt de 700.000 euros a tots els subjectes passius de l’impost, amb independència que siguin residents a Espanya o no, suprimint-se per a això l’expressió “En el supòsit d’obligació personal”.

7.2. Obligació de declaració de l’impost per mitjans electrònics

Igual que en l’IRPF i en l’IP, es preveu legalment l’obligació de declaració de l’impost per mitjans electrònics, modificant per a això l’apartat vint (presentació de la declaració) de l’article 3 de la Llei 38/2022, de 27 de desembre.

7.3. Pròrroga de l’aplicació de l’impost

Es prorroga l’aplicació de l’Impost en tant no es produeixi la revisió de la tributació patrimonial en el context de la reforma del sistema de finançament autonòmic.

8. GRAVÀMENS TEMPORALS ENERGÈTIC I D’ENTITATS DE CRÈDIT I ESTABLIMENTS FINANCERS DE CRÈDIT

8.1. Pròrroga dels gravàmens temporals energètic i bancari

Es prorroga a 2024 l’aplicació d’aquests gravàmens, sense perjudici de l’establiment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2024 d’un incentiu que resultarà d’aplicació en el sector energètic per a les inversions estratègiques fetes des de l’1 de gener de 2024 i de la revisió de la configuració de tots dos gravàmens per a la seva integració en el sistema tributari en el mateix exercici fiscal 2024 i es concertaran o es farà un conveni, respectivament, amb la comunitat autònoma del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra.

9. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (“Plusvàlua municipal”)

9.1 Nous coeficients per al càlcul del mètode objectiu de càlcul de la base imposable

Amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, segons el període de generació de l’increment de valor, seran els següents:

Període de generació Coeficient
Inferior a 1 any 0,15
1 any 0,15
2 anys 0,14
3 anys 0,14
4 anys 0,16
5 anys 0,18
6 anys 0,19
7 anys 0,20
8 anys 0,19
9 anys 0,15
10 anys 0,12
11 anys 0,10
12 anys 0,09
13 anys 0,09
14 anys 0,09
15 anys 0,09
16 anys 0,10
17 anys 0,13
18 anys 0,17
19 anys 0,23
Igual a superior a 20 anys 0,40

Si necessita qualsevol gestió addicional del departament fiscal de Barcelona no dubti en contactar amb els nostres professionals a través del formulari de contacte o del telèfon [+34 93 860 02 69].

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies