És important saber que en el moment en el qual es formalitza el contracte de treball i inici de l’activitat, l’empresa haurà d’assignar amb caràcter previ al treballador el grup professional que  li correspon en funció del treball que realitzi o que realitzarà. Per al treballador és una qüestió rellevant que l’assignació del grup professional sigui l’adequada, ja que determinarà un dels aspectes més importants, la seva retribució.  Si exerceixes funcions superiors, pots reivindicar el teu dret a la classificació professional correcta.

En concret, l’Estatut dels Treballadors (ET) estableix que en el cas d’encàrrec de funcions superiors a les del grup professional per un període superior a sis mesos durant un any o vuit durant dos anys, el treballador podrà reclamar l’ascens, si a això no obsta el que es disposa en conveni col·lectiu o, en tot cas, la cobertura de la vacant corresponent a les funcions per ell realitzades conforme a les regles en matèria d’ascensos aplicables en l’empresa, sense perjudici de reclamar la diferència salarial corresponent. Aquestes accions seran acumulables. Contra la negativa de l’empresa, i previ informe del comitè o, si escau, dels delegats de personal, el treballador podrà reclamar davant la jurisdicció social. Mitjançant la negociació col·lectiva es podran establir períodes diferents dels expressats a l’efecte de reclamar la cobertura de vacants.

Reclamació correcta classificació professional

Quan un treballador no realitza les funcions d’acord a la seva categoria professional, que poden ser superiors o inferiors, estem davant una classificació incorrecta i per tant el treballador pot reclamar el seu dret a la correcta classificació professional. A més, de forma paral·lela al procediment de classificació professional iniciarem un altre de reclamació de diferències salarials.

El treballador haurà de posar en coneixement de l’empresari la no realització de funcions d’acord a la seva categoria i en cas que es negui a procedir al canvi de categoria professional, el treballador podria acudir als tribunals socials per a interposar una demanda.

Aquest procediment es regula en la Llei reguladora de la jurisdicció social, i consisteix en:

  • S’inicia amb una demanda que haurà d’anar acompanyada d’un informe emès pel comitè d’empresa o els delegats de personal. Tindran un termini de 15 dies per a elaborar aquest informe, si passat aquest termini no s’ha procedit a la seva elaboració n’hi haurà prou acreditant que s’ha sol·licitat.
  • Admesa a tràmit la demanda pel jutjat, el jutge oficiarà a la Inspecció de Treball i a la Seguretat Social remetent-li còpia de la demanda, l’informe s’haurà de realitzar en el termini de 15 dies i s’assenyalarà dia per a la celebració del judici.
  • El dia del judici es practicaran totes les proves que s’hagin recaptat i que acreditin que el treballador exerceix les funcions superiors.

A més de reclamar el grup professional el treballador pot reclamar les diferències salarials corresponents, acumulant-se en el mateix procediment totes dues peticions.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies