Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2018, que ha incorporat algunes novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social. D’entre les més rellevants destaquem les següents:

COTITZACIONS

S’aproven els límits màxims i mínims de les bases de cotització, aplicables a partir del dia primer del mes següent al de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos (això és, a partir de l’1 d’agost del 2018): el tipus màxim de la cotització en tots els règims de la Seguretat Social que el tinguin establert, queda fixat en la quantia de 3.803,70 euros mensuals (fins ara establert en 3.751,20 euros mensuals).

Règim general: límit màxim 3.803,70 € mensuals i 126,79 € diaris.

Grup
de cotització

Categories professionals

Bases màximes

Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclosos en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors

3.803,70

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

3.803,70

3

Caps administratius  de taller

3.803,70

4

Ajudants no titulats

3.803,70

5

Oficials administratius

3.803,70

6

Subalterns

3.803,70

7

Auxiliars administratius

3.803,70

8

Oficials de primera i segona

126,79

9

Oficials de tercera i especialistes

126,79

10

Peons

126,79

11

Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

126,79

TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL PER A L’ANY 2018

Es mantenen per a l’any 2018 els següents tipus de cotització en el règim general de la Seguretat Social:

CONTRACTE INDEFINIT


(També contractes formatius, relleu, interinitat amb minusvàlids)

CONTIN.
COMUNES

ATUR

FOGASA

F.P.

TOTAL

EMPRESA

23,60%

5,50%

0,20%

0,60%

29,90%

TREBALLADOR

4,70%

1,55%

0,10%

6,35%

28,30%

7,05%

0,20%

0,70%

36,25%

CONTRACTE TEMPORAL INFERIOR A SET DIES

CONTIN.
COMUNES

ATUR

FOGASA

F.P.

TOTAL

EMPRESA

23,60%

6,70%

0,20%

0,60%

31,10%

TREBALLADOR

4,70%

1,60%

0,10%

6,40%

28,30%

8,30%

0,20%

0,70%

37,50%

CONTRACTE TEMPORAL INFERIOR A SET DIES

Quota empresarial = 36% per contingències comunes.


Aquest increment no és aplicable als contractes d’interinitat ni als treballadors per compte d’altri agraris.

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

CONTIN.
COMUNES

ATUR

FOGASA

F.P.

TOTAL

EMPRESA

23,60%

6,70%*

0,20%

0,60%

31,10%

TREBALLADOR

4,70%

1,60%

0,10%

6,40%

28,30%

8,30%

0,20%

0,70%

37,50%

En els contractes temporals la durada efectiva dels quals sigui inferior a 7 dies la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà en un 36%. Aquest increment no serà aplicable als contractes d’interinitat.

HORES EXTRAORDINÀRIES

EMPRESA

TREBALLADOR

TOTAL

Hores normals

23,60%

4,70%

28,30%

Hores força major

12,00%

2,00%

14,00%

Cotització per accidents de treball

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007. Les primes resultants són a càrrec exclusiu de l’empresa.

S’afegeix la següent regla en relació amb el “personal en treballs exclusius d’oficina” (Quadre II de les primes –apartat a) en el qual s’inclouen els treballadors per compte d’altri que, sense estar sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa, desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d’oficina encara que es corresponguin amb l’activitat de l’empresa, i sempre que els treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l’empresa.

Contractes de formació i aprenentatge:

Les quotes per contingències comunes a càrrec de l’empresari i a càrrec del treballador, per contingències professionals, al Fons de garantia salarial i per formació professional dels contractes per a la formació s’incrementaran, des de l’1 d’agost de 2018 i respecte de les quanties vigents a 31-12-2017, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del règim general.

COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

A. Treballadors autònoms

Per als treballadors autònoms (comerciants, empresaris, etc.), la base màxima s’estableix en 3.803,70 € i la base mínima en 932,70 € mensuals.

El tipus de cotització: és el 29,80%, la qual cosa representa una quota mensual a pagar per l’autònom d’un mínim de 277,94 €, i un màxim de 1.133,50 €.

Quan l’interessat no s’hagi acollit a la protecció per IT, el tipus de cotització serà del 26,5%, és a dir, una quota mensual de 247,17 € i un màxim de 1.007,98 €.

Esquema tipus de cotització autònoms

General

29,80%

Amb contingències professionals

29,30%

Sense incapacitat temporal

26,50%

Risc durant l’embaràs i professionals

Lactància sense contingències

+ 0,10%

Prestació per cessament d’activitat

+ 2,20%

Tipus d’accident de treball i malaltia professional

Tarifa vigent per a la cotització per a contingències professionals segons activitat

En el cas que l’autònom tengui a 01-08-2018 menys de 47 anys, podrà escollir qualsevol base de cotització compresa entre la màxima i la mínima. Podran tenir la mateixa elecció els treballadors autònoms amb 47 anys si la seva base de cotització en el mes de desembre de 2017 era igual o superior a 2.023,50 €, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a la data esmentada.


Els treballadors autònoms que tinguin 47 anys a 01-08-2018: si la seva base de cotització fos inferior a 2.023,50 € mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 2.052,00 €, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30-6-2018.

L’elecció de la base de cotització pels treballadors autònoms que, a 1 d’agost de 2018, tinguessin 48 anys complerts o més, estarà limitada entre les quanties de 1.005,90 i 2.052,00 € mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hi posés al capdavant donant-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 932,70 € i 2.052,00 €.

Els treballadors autònoms que, abans dels 50 anys, haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de 5 anys o més es regiran per una sèrie de regles específiques:

 • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.023,50 € mensuals, haurien de cotitzar per una base compresa entre els 932,70 € mensuals i els 2.052,00 € mensuals.
 • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.023,50 € hauran de cotitzar per una base compresa entre els 932,70 € mensuals i l’import d’aquella incrementada en un 1,4%, amb el límit de la base màxima de cotització (també serà aplicable als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys haguessin exercitat l’opció prevista en l’art. 132.4.2, paràgraf segon, de la Llei 39/2010, de 22 de desembre de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011).

Autònoms societaris: els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara de l’establert en l’art. 305.2.b) i e) del TRLGSS (autònoms societaris), a excepció d’aquells que en causin alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta, tindran una base mínima de cotització de quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del règim general, fixada per a l’any 2018 en 1.199,10 € mensuals.

Autònoms amb treballadors: respecte als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hagin tingut contractats al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del règim general, fixada per a l’any 2018 en 1.199,10 € mensuals.


Tipus de cotització autònoms

General

29,80%

Amb contingències professionals

29,30%

Sense incapacitat temporal

26,50%

Risc durant l’embaràs i professionals

Lactància sense contingències

+ 0,10%

Prestació per cessament d’activitat

+ 2,20%

Tipus d’accident de treball i malaltia professional

Tarifa vigent per a la cotització per a contingències professionals segons activitat

Alts càrrecs: grup 1: entre el mínim de la base de cotització vigent i el màxim establert en 3.803,70 € mensuals.

AJUDA ECONÒMICA A JOVES INSCRITS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL I BONIFICACIÓ PER CONVERSIÓ EN INDEFINITS EN ELS CONTRACTES DE FORMACIÓ I APRENENTATGE

La Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any, estableix el crèdit mínim de formació, en funció del nombre de treballadors que les empreses tenen en les seves plantilles, que pot ser superior a la quota de formació professional ingressada per aquelles en el sistema de Seguretat Social. En el projecte de llei de pressupostos, es manté el mateix percentatge de bonificació que en funció de la mida de l’empresa es va establir per a l’any 2017. La innovació d’aquest any, és l’ajuda econòmica d’acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l’aprenentatge. Es tracta d’incorporar al mercat laboral als joves, a través del Bo de Formació Garantia Juvenil i del Bo Conversió en Indefinits. La primera mesura permetrà elevar la retribució dels joves que aconsegueixin un contracte de formació i aprenentatge per estudiar i treballar al mateix temps. És una ajuda de 430 € (80% IPREM) que se sumarà al salari que rebi el jove en l’empresa. Això significa, que aquests joves que rebin l’ajuda cobraran més de mil euros al mes durant un període de 18 mesos. La segona mesura, consisteix en una bonificació per conversió en indefinits dels contractes per a la formació i aprenentatge celebrats amb joves. Consistirà en una bonificació en les quotes empresarials de 250 € al mes (3.000 €/any) durant 3 anys.

Ambdues mesures, el Bo Formació Garantia Juvenil i el Bo Conversió en Indefinits permetran al treballador jove, adquirir competències professionals en l’empresa, mentre obté un certificat de professionalitat, percebent una contraprestació econòmica que s’acosta al fixat en conveni, així com donar estabilitat laboral.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE SEGURETAT SOCIAL PER CADA FILL A CÀRREC

 • El límit d’ingressos anuals per tenir dret a l’assignació s’estableix per a l’any 2018 en 11.953,94 € anuals, i si es tracta d’una família nombrosa 17.991,42 €, incrementat en 2.914,12 € per cada fill a càrrec a partir del quart.
 • La quantia de l’assignació serà de 291,00 € en còmput anual.
 • Quan el fill sigui menor i presenti una discapacitat a partir del 33% la quantia serà de 1000 €, quan el fill a càrrec tingui 18 anys o més i a més presenti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, la prestació econòmica que es rebrà serà de 4.561,20 € anuals. Quan la minusvalidesa sigui superior al 75% i exigeixi concurs d’una tercera persona, la quantia de la prestació econòmica serà de 6.842,40 €.

IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples)

Per a l’any 2018, queda en els mateixos termes que en l’exercici 2017:

 • IPREM diari 17,93 €
 • IPREM mensual 537,84 €
 • IPREM anual 6.454,03 €
 • En els supòsits en què l’IPREM va substituir el SMI i la norma es referís al SMI en còmput anual, l’IPREM serà de 7.519,59 €, tret que en aquestes normes s’excloguessin expressament les pagues extraordinàries, en aquest cas la quantia serà de 6.454,03 €.

SUBSIDI ECONÒMIC DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

– Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 € mensuals


– Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 € mensuals


– Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 65,30 € mensuals

INTERÈS LEGAL DELS DINERS:

Per a l’any 2018 queda igual que en l’exercici anterior, és a dir:

– Interès legal dels diners: 3,00%


– Interès de demora: 3,75%

BONIFICACIONS EN LES COTITZACIONS

– Risc durant l’embaràs o durant la lactància natural: bonificació del 50% de l’aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

– Malaltia professional: quan es produeix un canvi en el lloc de treball, compatible amb l’estat del treballador en la mateixa empresa o en una altra diferent, es podrà bonificar l’empresa en el 50% de la quota empresarial per contingències comunes en les condicions que s’estableixin reglamentàriament.

– Treballadors amb contracte fix discontinu: es manté el 50% de la bonificació de la quota empresarial per contingències comunes, així com desocupació, FOGASA i formació professional en els sectors de turisme, comerç i hostaleria que generi activitat els mesos de febrer, març i novembre de cada any.

TARGETA SOCIAL UNIVERSAL

Servirà per millorar i coordinar les polítiques de protecció social de les diferents administracions públiques, a la finalització de les quals inclourà la informació actualitzada corresponent a totes les prestacions socials de contingut econòmic, finançades amb càrrec a recursos públics, i les dades identificades dels seus titulars, els beneficiaris, cònjuges i altres membres de les unitats familiars i els imports i classes de les prestacions abonades i la data d’efectes de la seva concessió o reconeixement.

S’estableix a més que, a partir de la seva posada en funcionament, previst al cap de 3 mesos de l’entrada en vigor de la Llei, el contingut de l’actual registre de prestacions socials públiques quedarà integrat en la targeta, per la qual cosa correlativament es deroga el registre esmentat.

AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT

S’amplia el permís de paternitat a 5 setmanes, és a dir, una setmana més a les 4 vigents, que són ininterrompudes, si bé aquesta cinquena setmana es podrà gaudir en un altre moment dins dels 9 mesos següents al naixement, previ acord amb l’empresari.

La suspensió del contracte per aquesta causa, es podrà gaudir en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50%, així mateix, previ acord de les parts.

INCREMENT DE LES PENSIONS

Les pensions es revaloren un 0,25%, si bé algunes d’elles s’incrementen entre un 1 i un 3%, segons el tipus i el seu nivell:

 • Els increments superiors afecten a les pensions mínimes, les no contributives, aquelles sense dret a complements a mínims i les de viduïtat, la qual cosa suposa una millora per altres 6 milions de pensionistes.
 • El percentatge de la base de cotització de les pensions de viduïtat per a pensionistes amb 65 anys o més que no percebin una altra pensió pública passa del 52% al 54%.

La pensió màxima no pot superar la quantia de 36.609,46 euros anuals.

ALTRES NOVETATS

 • S’ajorna, sine die, l’entrada en vigor de les disposicions de l’Estatut del treball autònom quant a la possibilitat que els treballadors per compte propi exerceixin la seva activitat a temps parcial i l’establiment d’un sistema de cotització a temps parcial d’aquests treballadors.
 • La jornada de treball general en el sector públic queda establerta, en mitjana setmanal, en trenta-set hores i mitjana, sense perjudici de les jornades especials existents o que, si escau, s’estableixin.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies