Com ja l’hem informat en el seu moment, li recordem que la declaració de l’IRPF es pot presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 5 d’abril i 30 de juny de 2017, tots dos inclosos, i que es pot domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins al 26 de juny de 2017. Per altres mitjans es pot presentar entre els dies 11 de maig i 30 de juny de 2017, tots dos inclosos.

Dates que no ha d’oblidar: 

 1. 5 d’abril: començament de la campanya per sol·licitar l’esborrany de la renda 2016, així com el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals. També es podrà confirmar l’esborrany, i començament del termini per presentar la declaració de la renda i del patrimoni 2016 per Internet.
 2. 11 de maig: inici de la presentació de les declaracions no telemàtiques i confirmació de l’esborrany per altres vies diferents de la via electrònica: renda i patrimoni 2016 en oficines, entitats financeres i altres col·laboradores.
 3. 25 de juny: últim dia per presentar declaracions amb domiciliació bancària.
 4. 30 de juny: últim dia per presentar les declaracions i els esborranys de renda i de patrimoni 2016. FI DE LA CAMPANYA DE RENDA 2016.
 5. 31 de desembre: tancament de l’any fiscal 2017 i data límit perquè Hisenda procedeixi a ingressar la devolució de la renda dins del termini legal. En cas de no fer-ho, l’AEAT haurà d’abonar interessos de demora a les quantitats degudes.
 6. Recordi que en cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis (60% i 40%), el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el 6 de novembre de 2017.

El termini de presentació de les declaracions de l’impost sobre el patrimoni (IP) serà també el comprès entre els dies 5 d’abril i 30 de juny de 2017, tots dos inclosos, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 5 d’abril fins al 26 de juny de 2017, tots dos inclosos.

Atenció. És obligatòria la presentació per via electrònica per als contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’haurà d’efectuar obligatòriament a través d’Internet).

Quines formes de presentació de la renda hi ha per a l’exercici 2016?

 • A través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració el contribuent pot confeccionar la seva declaració de l’IRPF amb el producte Renda Web i procedir a la seva presentació. Desapareix el Programa d’Ajuda de Renda (PADRE), substituït per la Renda Web.
 • Es manté la possibilitat de presentació de les declaracions en paper imprès obtingut a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració.

Principals alertes que ha de tenir en compte per a la seva declaració de l’IRPF/IP

Novetats IRPF 2016

Renda Web. Desapareix el Programa PADRE que és substituït pel sistema Renda WEB. Aquest any es posa a la disposició de tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l’exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d’activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda) l’esborrany de la declaració. En els supòsits en els quals sigui necessària una informació determinada per a l’elaboració de l’esborrany, l’Administració tributària podrà requerir-la dels contribuents afectats i una vegada aportada, els contribuents podran obtenir l’esborrany a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració.

Rectificació de l’IRPF en el mateix model de declaració. S’estableix la possibilitat de sol·licitar la rectificació de l’IRPF a través de la pròpia declaració, quan el contribuent ha comès errors o omissions que determinin una devolució més elevada a favor seu o un ingrés menor.

Supòsit de no subjecció (clàusula terra). No s’integrarà a la base imposable de l’IRPF la devolució derivada d’acords amb entitats financeres, en efectiu o a través d’altres mesures de compensació, juntament amb els seus interessos d’indemnització corresponents, de les quantitats prèviament satisfetes a aquestes últimes en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs (la denominada “clàusula terra”).

En la mesura en què aquesta devolució no genera renda gravable en l’IRPF s’estableix el tractament fiscal de les quantitats prèviament satisfetes pel contribuent en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs que comporta, segons els casos la regularització d’autoliquidacions d’exercicis anteriors quan aquestes quantitats haguessin format part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la comunitat autònoma o haguessin tingut la consideració en exercicis anteriors de despesa deduïble.

Les regularitzacions que, si escau, fou procedent dur a terme es limitaran únicament als exercicis en què no hagués prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.

Aquest tractament fiscal és igualment aplicable quan la devolució de quantitats sigui conseqüència de l’execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.

Rendiments del treball en espècie. S’eleva de 500 a 1.500 € el límit de renda exempta, en el cas de primes satisfetes a entitats assegurades per a la cobertura de malaltia, per a les persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció (treballador, cònjuge o descendents).

Rendiments del capital immobiliari. Despeses no deduïbles (clàusula terra). Les quantitats que, per l’aplicació de clàusules terra, haguessin estat satisfetes pel contribuent en 2016 quan se n’aconsegueixi l’acord de devolució amb l’entitat financera. Despeses no deduïbles o com a conseqüència de sentència o laude arbitral abans de finalitzar el termini de presentació d’autoliquidació de l’IRPF per aquest exercici, no tindran la consideració de despesa deduïble en l’exercici 2016.

Rendiments del capital mobiliari. Rendiments obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat (societats civils). En el cas de societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil que haguessin portat comptabilitat ajustada al codi de comerç en els exercicis 2014 i 2015 i que passen a tenir la consideració de contribuents de l’impost sobre societats a partir de l’1 de gener de 2016, la distribució dels beneficis obtinguts en períodes impositius en els quals hagi estat aplicable el règim d’atribució de rendes, no s’integren a la base imposable del perceptor que sigui contribuent de l’IRPF, ni estan subjectes a retenció i ingrés a compte.

Activitats econòmiques en estimació directa. Primes d’assegurança de malaltia i  amortitzacions de l’immobilitzat intangible. S’eleva de 500 a 1.500 € l’import de la despesa deduïble per les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, per cadascun d’ells amb discapacitat.

Desapareix la distinció entre immobilitzat intangible amb vida útil definida o indefinida i tots els immobilitzats intangibles són amortitzables d’acord amb els criteris que estableix la LIS. L’amortització dels elements d’immobilitzat intangible quan la vida útil no es pugui estimar de manera fiable així com del fons de comerç serà deduïble amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import (el 5 per 100).

Activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls): 

 • Noves magnituds excloents de caràcter general: a) el límit general del volum de rendiments íntegres de l’any anterior no pot superar els 250.000 € (abans es preveia que fos de 150.000 €), igualant-lo al límit especial establert per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals; b) el límit del volum de rendiments íntegres de l’any anterior corresponent a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura els empresaris en mòduls, no podrà superar els 125.000 € (abans 75.000 €); c) així mateix, el límit en el volum de compres i serveis en l’exercici anterior, que no poden superar els empresaris en mòduls previst per continuar en el règim serà de 250.000 €.
 • Noves magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) el límit disminueix de 5 a 4 vehicles qualsevol dia de l’any.

S’exclouen dels mòduls a les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’IAE subjectes a retenció del 1% (és a dir, les activitats relacionades amb la fabricació i la construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).

Es manté la reducció general del 5% i la reducció del 20% del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Llorca (Múrcia).

Es mantenen per a l’exercici 2016 els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes, excepte els aplicables al cultiu de patata i la ramaderia de boví de llet els índexs dels quals es rebaixen.

Es redueixen els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de cria, guarda i engreix de bestiar.

Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió. A partir del 30 de setembre de 2016 es pot començar a aplicar l’exempció dels guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió d’accions o participacions per les quals s’hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació si l’import obtingut es reinverteix en l’adquisició d’accions o de participacions en una altra entitat de nova o recent creació.

Règim d’atribució de rendes. Societats civils amb objecte mercantil. Des de l’01-01-2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que tributaven en règim d’atribució de rendes, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, seguiran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la Llei 2/2007, de societats professionals.

S’estableixen determinades regles especials en el cas de transmissió d’accions i participacions per socis de societats civils que han passat a ser contribuents de l’impost sobre societats a partir de l’1 de gener de 2016 diferenciant entre els socis de societats civils que haguessin portat comptabilitat ajustada al codi de comerç en els exercicis 2014 i 2015 i els de societats civils que no han portat comptabilitat ajustada al codi de comerç.

Per a les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil que a partir de l’1 de gener de 2016 compleixen els requisits per passar a ser contribuent de l’impost sobre societats i no desitgen tributar per aquest impost s’estableix un règim transitori especial per a la seva dissolució i liquidació.

Integració i compensació de rendes en la base imposable general i de l’estalvi. Pel 2016, el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15% (el 2015 era del 10%) d’aquest saldo positiu. De la mateixa manera el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15% (el 2015 era del 10%) d’aquest saldo positiu.

En tots dos casos si després d’aquestes compensacions quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents.

Es manté el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

Reducció de tarifes. En relació amb l’escala estatal aplicable sobre la base liquidable general 2016, el marginal mínim es fixa en el 9,50% i el marginal màxim en el 22,50%. El gravamen final dependrà de l’escala autonòmica corresponent. D’altra banda, hem de tenir en compte la rebaixa en els tipus impositius de la base de l’estalvi que passen del 19,5%, 21,5% i 23,5%, al 19%, 21%, 23%, en una escala de fins a 6.000 €, entre 6.000 i 50.000 € i per més de 50.000 €, respectivament.

Totes les comunitats autònomes tenen aprovades les seves corresponents escales aplicables a la base liquidable general.

Retencions i ingressos a compte. Des de l’01-01-2016 s’aplica una nova escala de retencions per a rendiments del treball els tipus marginals de les quals oscil·len entre el 19% i el 45%. En el cas d’endarreriments, el tipus de retenció es fixa en el 15%. El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d’administració es fixa en el 35%), i es redueix al 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 €. S’estableix el percentatge de retenció i ingrés a compte per als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, en el 15%. El percentatge de retenció aplicable als rendiments del treball satisfets a contribuents acollits al règim especial de impatriats serà del 24% fins a 600.000 €. A la resta se li aplicarà el 45%. El 2016 s’estableix el percentatge de retenció per als rendiments d’activitats professionals en el 15% (en cas de professionals de nou inici, l’any d’inici i en els dos següents, el tipus és del 7%). També s’estableix en el 19% el percentatge de retenció aplicable sobre els rendiments del capital mobiliari (en el cas de rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge, sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica, el 24%) i rendiments del capital immobiliari (arrendament o subarrendament de béns immobles urbans), així com sobre els guanys patrimonials.

Deduccions per inversió empresarial. Es manté la possibilitat d’aplicar en el 2016 la deducció per inversió empresarial de l’antic article 37 del TRLIS pels contribuents que inverteixin en aquest exercici els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu 2014 en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries sempre que compleixin els requisits previstos en el citat article, d’acord amb el que es disposa en la disposició transitòria 24a de la LIS.

Els contribuents de l’IRPF, socis de societats civils a les quals hagués resultat d’aplicació el règim d’atribució de rendes i adquireixin la condició de contribuents de l’impost sobre societats, podran seguir aplicant en la seva quota íntegra les deduccions per inversió en activitats econòmiques de la Llei de l’IRPF que estiguessin pendents d’aplicació a l’1 de gener de 2016, sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la Llei de l’impost sobre societats.

S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d’excepcional interès públic.

Deducció per donatius. S’eleven els percentatges aplicables durant el període impositiu 2016 a la base del donatius i al conjunt dels donatius i donacions a entitats beneficiàries del mecenatge (que no pot superar el 10 per 100 de la base liquidable de l’exercici) amb un tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat.

Els contribuents de l’IRPF tindran dret a deduir de la quota íntegra el resultat d’aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció a entitats beneficiàries del mecenatge enumerades en la Llei 49/2002, els següents percentatges: base de deducció fins a 150 euros, el 75%. A la resta de la base de deducció el 30%. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció en favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà el 35% (cal recordar que per a l’exercici 2015 aquests percentatges van ser del 50%, 27,5% i 32,5% respectivament).

Addicionalment, per a certes activitats qualificades de prioritàries de mecenatge, el percentatge anterior es pot elevar, com a màxim, en 5 punts percentuals, quan així s’estableixi per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Pel 2016, els percentatges anteriors s’eleven en cinc punts percentuals (80%, 35% i 40%, respectivament).

Novetats IP 2017

Pel que es refereix a la declaració de l’impost sobre el patrimoni, el model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici 2016. De cara a aquest exercici 2016, hem de tenir present les següents qüestions:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.
 • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • Podran aplicar en 2016 l’exempció dels béns i drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat els contribuents residents al territori de les Comunitats Autònomes de Canàries i Castella i Lleó.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €.
 • La Comunitat Autònoma d’Aragó ha aprovat com a quantia del mínim exempt 400.000 €.

La Comunitat Autònoma de Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €.

La Comunitat Autònoma d’Extremadura ha aprovat una quantia del mínim exempt general de 500.000 € que s’eleva a 600.000, 700.000 o 800.000 € per a contribuents que siguin persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en funció del grau de discapacitat.

La Comunitat Valenciana ha aprovat, caràcter general, com a quantia del mínim exempt 600.000 € i per als contribuents amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33% i contribuents amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, l’import del mínim exempt s’eleva a 1.000.000 €.

El mínim exempt de 700.000 € serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.

Les persones mortes l’any 2016 abans del 31 de desembre, no tenen l’obligació de declarar per aquest impost.

Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 2,5%, excepte en les següents comunitats: Andalusia i Galícia (0,24-3,03%); Astúries (0,22-3%); Balears (0,28-3,45%); Catalunya (0,21-2,75%); Extremadura (0,3-3,75%); Regió de Múrcia (0,24-3%) i Comunitat Valenciana (0,25-3,12%); Àlaba (0,2-2,5%); Biscaia (0,2-2%); i Guipúscoa (0,25-1,5%); Navarra n’aplica una amb tipus des del 0,16 al 2%.

La Comunitat Autònoma d’Andalusia, la Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries, la Comunitat Autònoma de Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma d’Extremadura, la Comunitat Autònoma de Galícia, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana han aprovat la seva corresponent escala de l’impost sobre el patrimoni que difereix de la continguda en l’article 30 de la Llei de l’impost. La Comunitat Autònoma de Cantàbria ha aprovat la seva escala de l’impost sobre el patrimoni que no difereix de la continguda en l’article 30 de la Llei de l’impost.

Bonificacions en la quota:

Comunitat Autònoma d’Aragó: bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat.

Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears: bonificació per als béns de consum cultural.

Comunitat Autònoma de Catalunya: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i bonificació de les propietats forestals.

Comunitat Autònoma de Galícia: bonificació per accions o participacions en entitats noves o de recent creació.

Comunitat de Madrid: bonificació general del 100%.

Comunitat Autònoma de la Rioja: bonificació general del 50%.

El que no podem oblidar…

Abans de fer la declaració de la renda de l’exercici 2016 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l’AEAT. Recordi que és molt important revisar l’esborrany de la declaració amb atenció i, si cal, modificar-lo abans de la seva confirmació.

Tingui en compte les següents alertes per revisar-les:

  • Titularitat de rendes: és freqüent que uns interessos o guanys i les seves respectives retencions tinguin una titularitat formal (en l’entitat financera o en la gestora) que no es correspon amb la titularitat jurídica i fiscal. Per exemple pot estar a nom d’un dels cònjuges i pertànyer a tots dos (a la societat de guanys) o pot ser que estigui a nom d’un cònjuge i el seu fill i ser només l’altre cònjuge.
  • Circumstàncies personals i familiars: naixement de fills, matrimoni, separació, adopció, defunció d’algun membre de la família, anualitats per aliments, la discapacitat que tinguem reconeguda des del 2016, etc.
  • Forma de tributació: hem d’examinar si ens convé més la tributació conjunta o la individual.
  • Rendiments del treball: l’esborrany no resta les despeses de quotes sindicals, ni col·legials o de despeses de defensa jurídica. Així mateix caldrà veure, en el cas d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) si es fa tributar només la indemnització no exempta, i les modificacions en matèria de reforma. D’altra banda, tingui en compte que es limita a la quantitat de 180.000 € per cada any de servei prestat que es computi a l’efecte de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament. Aquest límit no resultarà d’aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a l’01-08-2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovada, o un acomiadament col·lectiu en el qual s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data.
  • Conferències i cursos: és relativament freqüent que el pagador d’aquestes rendes les imputi com a activitats professionals i s’hagin obtingut com a rendes del treball. L’error, entre altres efectes, ens impedirà declarar a través de l’esborrany. També és possible que succeeixi a l’inrevés, que siguin rendiments d’activitats i ens els imputin com a treball.
  • Administradors de societats: pot ser que, com el règim de Seguretat Social en el qual s’enquadren, és el de treballadors autònoms, l’esborrany no contempli aquests pagaments a la Seguretat Social com a deduïbles de les rendes del treball obtingudes de la societat.
  • Aportacions a partits polítics: existeix dret a una deducció i l’AEAT no té aquesta dada controlada.
  • Imputacions de rendes immobiliàries: pot succeir que els immobles en proindivís s’imputin al 100% a sols un dels copropietaris i que no consti el percentatge real de titularitat de cada contribuent.
  • Places de garatge o traster: com que tenen referència cadastral diferent, pot ser que, encara que els hàgim adquirit amb l’habitatge, se’ns imputi una renda per la seva utilització.
  • Deducció per adquisició d’habitatge, segurament que l’esborrany no contemplarà els aspectes següents:
   • Despeses inherents a l’adquisició: notaria, registre, comissions, impostos, etc.
   • Quantitats satisfetes a promotor o constructor. Deducció dels pagaments mentre està en construcció el futur habitatge habitual.
   • Recordi que des de l’exercici 2013 se suprimeix la deducció per adquisició d’habitatge, si bé es manté un règim transitori per a les adquisicions realitzades amb anterioritat a l’01-01-2013.
   • Deduccions autonòmiques:

Circumstàncies personals i familiars: naixement, etc.

Adquisició de llibres de text

Inversions mediambientals

Lloguer per a joves

Dones o joves emprenedores

Adquisició de segona residència en medi rural (joves)

No obligats a presentar declaració amb resultat a ingressar (per error en les retencions).

   • Si som empresaris o professionals, caldrà quadrar els ingressos i les despeses de l’activitat econòmica amb altres models presentats com els de IVA, les retencions, la declaració d’operacions amb tercers, etc.
   • Hem de comprovar si hem realitzat operacions vinculades en l’exercici, la qual cosa pot succeir si som socis o administradors de societats o si som cònjuges o parents de socis o administradors. Hem de tenir bona cura de valorar les operacions realitzades amb les societats a les quals estiguem vinculats a valor de mercat.
   • Comprovar el règim econòmic del matrimoni, situació civil del declarant, identificar els membres de la unitat familiar així com altres persones que donin dret a reduccions, deduccions o a l’aplicació del mínim familiar.
   • També comprovar les declaracions d’exercicis anteriors, o si escau, sol·licitud de devolucions.
   • També cal comprovar si es té o no l’obligació de declarar per IRPF, i si constitueix unitat familiar optar per la declaració individual o la conjunta.
   • Si estiguéssim obligats a declarar l’impost sobre el patrimoni, hem de preveure que aquesta declaració solament es podrà presentar per Internet i, en aquest cas, també l’IRPF solament es pot presentar per via telemàtica.

A més s’ha de tenir en compte la següent documentació:

Certificats: de treball, desocupació, invalidesa, de retencions emès pels inquilins de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d’ingressos i retencions d’activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d’aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.

Llibres registres d’activitats empresarials i professionals.

Si es porten, llibres de comptabilitat.

Si és comuner en una comunitat de béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 €/any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s’ha d’incloure informació sobre la renda de l’entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d’ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l’import de les retencions atribuïbles.

Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l’exercici 2016: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.

Justificants d’ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.

Rebuts de l’impost sobre béns immobles, en ells trobarem un justificant de la despesa de tributs de l’immoble llogat, o de despeses en l’activitat professional si hi està afecte  l’immoble o, almenys, la referència cadastral que l’administració ens exigirà consignar per a l’habitatge habitual i altres immobles.

Justificants de l’adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.

Declaracions d’exercicis anteriors.

Atenció. No oblidi aquesta documentació a l’hora de recopilar la seva documentació:

Dades fiscals subministrades per l’AEAT

Dades d’identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.

Certificat de retencions sobre salaris (treball).

Certificat de prestacions i retencions (pensions i desocupació).

Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).

Certificat d’ingressos en compte habitatge

Rebut de l’impost sobre béns immobles (cases, locals, garatges).

Factures i rebuts de compra d’habitatge (habitatge habitual).

Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o en lloguer).

Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).

Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials donats en lloguer).

Escriptura de venda o donació d’immobles (venda de cases, locals, garatges).

Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).

Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).

Certificat o “estat de posició” de fons d’inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).

Certificat d’assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per obtenir un préstec hipotecari per a la compra d’habitatge habitual).

Certificats d’invalidesa i d’acreditació de la necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge de minusvàlids.

Certificat del pla de pensions.

Llibres comptables (empresaris i professionals).

Impresos de les declaracions fiscals obligatòries (empresaris i professionals).

Certificats de retenció de professionals.

Rebut de donatius a entitats benèfiques.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies