Com cada any per aquestes dates, hisenda obre les seves portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si escau, les declaracions de la renda i del patrimoni. El termini de presentació de les declaracions de la renda i del patrimoni 2017 s’inicia el 4 d’abril de 2018 i finalitza el 2 de juliol (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 27 de juny). Com a novetat aquest any, des del 15 de març de 2018 es pot descarregar la nova aplicació mòbil (app) “Agencia Tributaria”, conèixer les seves dades fiscals i sol·licitar el núm. de referència per gestionar la seva declaració de la renda i del patrimoni 2017.

Dates que no ha d’oblidar:

 • 15-03-2018: a partir del 15 de març pot descarregar la nova aplicació mòbil (app) “Agencia Tributaria”, conèixer les seves dades fiscals i sol·licitar el núm. de referència per gestionar la seva declaració de renda 2017.
 • 04-04-2018: a partir del 4 d’abril ja pot presentar la seva declaració de la renda 2017.
 • 27-06-2018: últim dia per presentar les seves declaracions de la renda i del patrimoni 2017 si el resultat és a ingressar i vol domiciliar l’ingrés.
 • 02-07-2018: últim dia per presentar les seves declaracions de la renda i del patrimoni 2017.
 • 05-11-2018: últim dia per realitzar l’ingrés del segon termini de la quota de l’impost sobre la renda 2017, si es va fraccionar el pagament.

El termini de presentació de les declaracions de l’impost sobre el patrimoni (IP) serà també el comprès entre els dies 4 d’abril i 2 de juliol de 2018, tots dos inclosos, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 4 d’abril fins al 27 de juny de 2018, tots dos inclosos.

Atenció. És obligatòria la presentació per via electrònica per als contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’haurà d’efectuar obligatòriament a través d’internet).

Quines formes de presentació de la renda hi ha per a l’exercici 2017?

IRPF:

A través de servei de tramitació de l’esborrany/declaració el contribuent pot confeccionar la seva declaració de l’IRPF amb el producte Renda Web i procedir a la seva presentació.

Continua la possibilitat de presentar les declaracions en paper imprès obtingut a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració.

IP:

La presentació de la declaració corresponent a l’IP s’haurà d’efectuar obligatòriament per via electrònica a través d’internet mitjançant la utilització de certificat electrònic reconegut o mitjançant l’ús del sistema Cl@ve PIN o, finalment, a través de la consignació del NIF del contribuent i del número de referència o de les dades fiscals subministrades per l’Agència Tributària.

Els contribuents que presentin la declaració per l’impost sobre el patrimoni, a més, estaran obligats a utilitzar la via electrònica per a la presentació de la declaració de l’IRPF o per a confirmar-ne l’esborrany, segons com pertocarà.

Esborrany de declaració de la RENDA 2017

• Com en la campanya anterior tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l’exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d’activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda), podran obtenir l’esborrany de la declaració a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració (Renda Web), després d’aportar, si escau, una informació determinada que se’ls sol·licitarà a aquest efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.

• Es manté el mecanisme d’obtenció del número de referència per accedir a l’esborrany i/o a les dades fiscals, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, mitjançant el servei de tramitació de l’esborrany/declaració, i haurà de consignar per a això el número d’identificació fiscal (NIF) de l’obligat tributari o obligats tributaris, l’import de la casella 450 de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2016, “Base liquidable general sotmesa a gravamen”, i com a novetat per a aquest exercici, la data de caducitat del seu document nacional d’identitat (DNI). En el cas que l’import de la casella 450 de la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2016 fos 0,00, de no haver presentat la declaració de l’IRPF 2016, així com en el cas que el document nacional d’identitat sigui de caràcter permanent (data de caducitat 01/01/999) o sigui un número d’identificació fiscal (NIF) que comenci amb les lletres K, L, M, X, I o Z, s’haurà d’aportar un codi internacional de compte bancari (IBAN) en el qual figuri el contribuent com a titular. Consignades aquestes dades l’Agència Tributària oferirà en pantalla el número de referència. Desapareix la possibilitat de rebre’l mitjançant SMS.

• També com en les passades campanyes es podrà accedir a l’esborrany o a les dades fiscals, a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració del portal de l’Agència Tributària a internet (www.agenciatributaria.es) o bé directament a https://www.agenciatributaria.gob.es, utilitzant certificats electrònics reconeguts i el sistema Cl@ve PIN.

• Com a novetat per a aquesta campanya s’ofereix als contribuents la possibilitat d’accedir a les seves dades fiscals i al resum de l’esborrany de la declaració a través d’una aplicació per a dispositius mòbils (“app”) amb registre previ registre, utilitzant el sistema Cl@ve PIN o el número de referència. També podran confirmar i presentar l’esborrany de declaració sempre que no hagin de modificar o incloure alguna dada addicional.

Principals alertes que ha de tenir en compte per a la seva declaració de l’IRPF/IP

Novetats IRPF 2017

Supòsit de no subjecció (clàusula terra):

 • Es manté el tractament fiscal previst en la disposició addicional quaranta-cinquena de la Llei de l’IRPF per a les devolucions derivades d’acords signats amb entitats financeres, en efectiu o a través d’altres mesures de compensació, juntament amb els seus corresponents interessos indemnitzadors, de les quantitats prèviament satisfetes a aquestes últimes en concepte d’interessos per l’aplicació de clàusules de limitació de tipus d’interès de préstecs (la denominada “clàusula terra”)
 • Aquestes devolucions no s’integraran a la base imposable de l’IRPF del contribuent, però comporten, segons els casos, la regularització d’exercicis anteriors quan aquestes quantitats haguessin format part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la comunitat autònoma o haguessin tingut la consideració de despesa deduïble.
 • En el primer cas el contribuent haurà de sumar a la quota líquida estatal i autonòmica, reportada en l’exercici en el qual s’hagués signat l’acord amb l’entitat financera, exclusivament les quantitats indegudament deduïdes en exercicis anteriors, sense inclusió d’interessos de demora. En el segon haurà de presentar autoliquidació complementària de l’exercici que correspongui, sense sanció, ni interessos de demora, ni cap recàrrec.
 • Les regularitzacions que, si escau, sigui necessari dur a terme es limitaran únicament als exercicis en què no hagués prescrit el dret de l’administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.
 • Aquest tractament fiscal és igualment aplicable quan la devolució de quantitats sigui conseqüència de l’execució o compliment de sentències judicials o laudes arbitrals.

Despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal que no constitueixen retribució en espècie:

 • Es modifica l’article 44 del Reglament de l’IRPF per aclarir que, dins de les despeses d’estudi per a la capacitació o reciclatge del personal que no constitueixen retribució en espècie, es troben també aquells que són finançats per altres empreses o entitats diferents de l’ocupador, sempre que aquestes empreses o entitats comercialitzin productes pels quals resulti necessari disposar d’una adequada formació per part del treballador.
 • D’aquesta forma, la formació rebuda pels treballadors tampoc tindrà la consideració de renda del treball en espècie per a aquests últims, encara que sigui un tercer el que, per les raons apuntades, financi la realització d’aquests estudis.

Activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls):

L’Ordre HFP/1823/2016, de 25 de novembre, manté per a l’exercici 2017 la quantia dels signes, índexs o mòduls.

 • Magnituds excloents de caràcter general: per a l’exercici 2017 s’apliquen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva previstos en la disposició transitòria trentena-segona de la Llei de l’IRPF: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari), com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat). Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent previst en l’article 31 de la Llei de l’IRPF per al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, el previst en la disposició transitòria trentena-segona en la Llei per a l’exercici 2017.
 • Magnituds excloents específiques: per a les activitats de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722) i els serveis de mudances (epígraf 757) el límit s’estableix en 4 vehicles qualsevol dia de l’any.
 • S’exclouen dels mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb fabricació i construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).
 • Es manté la reducció general del 5 per 100 i la reducció del 20 per 100 del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Llorca (Múrcia).
 • Es redueixen, amb caràcter estructural, els índexs de rendiment net aplicables a l’activitat de servei de cria, guarda i engreix de bestiar.

Guanys i pèrdues patrimonials. Transmissió de drets de subscripció:

 • S’unifica el tractament fiscal derivat de la transmissió de drets de subscripció tant si es tracta de drets procedents de valors admesos a negociació com no admesos a negociació.
 • A partir de l’1 de gener de 2017 l’import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents dels valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors definits en la Directiva 2004/39/CE tindrà la qualificació fiscal de guany patrimonial pel transmitent en el període impositiu en què es realitzi la transmissió, sense que es computi, en aquests casos, un valor d’adquisició d’aquests drets i es prendrà com a període de permanència el comprès entre el moment de l’adquisició del valor del qual procedeixi el dret i el de la transmissió d’aquest últim.
 • S’estableix, així mateix, una norma transitòria per determinar el valor d’adquisició dels valors admesos a negociació, deduint l’import obtingut per les transmissions de drets de subscripció realitzades fins al 31 de desembre de 2016, amb l’excepció de l’import d’aquests drets que hagués tributat com a guany patrimonial.

Integració i compensació de rendes a la base imposable general i de l’estalvi:

 • Per 2017, el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 20% (el 2016 era del 15%) d’aquest saldo positiu. De la mateixa manera el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 20% (el 2016 era del 15%) d’aquest saldo positiu.

En tots dos casos si després d’aquestes compensacions quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents.

 • La mateixa compensació i amb el mateix límit conjunt, s’efectuarà amb els saldos negatius dels rendiments de capital mobiliari i dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi dels exercicis 2015 i 2016 pendents de compensar a 1 de gener de 2017, una vegada efectuada la compensació indicada en el paràgraf anterior.
 • Es manté el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

Mínim per descendents:

 • Es modifica el Reglament de l’IRPF en relació amb el mínim familiar per descendents per procedir a estendre’n l’assimilació als qui tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia. D’aquesta manera es dóna resposta a múltiples situacions existents en l’actualitat en què, per violència de gènere o qualsevol altre motiu, un jutge atribueix la guarda i custòdia d’un menor a un tercer, i en aquests casos es permet que, per raons de justícia tributària i adequació del gravamen a la capacitat econòmica del contribuent, aquest últim tingui dret al mínim per descendents respecte d’aquest menor.

Escales de gravamen o tarifes:

 • En relació amb l’escala estatal aplicable sobre la base liquidable general, és la mateixa que en el 2016. Així, el marginal mínim es fixa en el 9,50% i el marginal màxim en el 22,50%. El gravamen final dependrà de l’escala autonòmica corresponent. D’altra banda, hem de tenir en compte els tipus impositius de la base de l’estalvi  del 19%, el 21% i el 23%, en una escala de fins a 6.000 €, entre 6.000 i 50.000 € i per a més de 50.000 €, respectivament.
 • Totes les comunitats autònomes tenen aprovades les seves corresponents escales aplicables a la base liquidable general.

Retencions i ingressos a compte:

 • Recordi que des de l’01-01-2016 s’aplica una nova escala de retencions per a rendiments del treball els tipus marginals que oscil·len entre el 19% i el 45%. En el cas d’endarreriments, el tipus de retenció es fixa en el 15%. El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d’administració es fixa en el 35%), i es redueix al 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net del volum de negocis inferior a 100.000 €.
 • S’estableix el percentatge de retenció i ingrés a compte per als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, en el 15%. El percentatge de retenció aplicable als rendiments del treball satisfets a contribuents acollits al règim especial d’impatriats serà del 24% fins a 600.000 €. A la resta se li aplicarà el 45%.
 • S’estableix el percentatge de retenció per als rendiments d’activitats professionals en el 15% (en cas de professionals de nou inici, l’any d’inici i en els dos següents, el tipus és del 7%). També s’estableix en el 19% el percentatge de retenció aplicable sobre els rendiments del capital mobiliari (en el cas de rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge, sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica, el 24%) i rendiments del capital immobiliari (arrendament o subarrendament de béns immobles urbans), així com sobre els guanys patrimonials.

Deduccions per inversió empresarial:

 • Es manté excepcionalment la possibilitat d’aplicar en el 2017 la deducció per inversions de l’antic article 37 del TRLIS, però només per a aquells contribuents als quals se’ls hagi permès invertir en aquest exercici els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu 2014 en elements nous de l’immobilitzat material o en inversions immobiliàries, d’acord amb un pla especial d’inversió aprovat per l’administració tributària a proposta del subjecte passiu.
 • Pel 2017 s’eleva l’import de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals de l’article 36 de la LIS i el límit per a la seva aplicació:

a) Deduccions per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental (article 36.1 LIS):

  • S’incrementa el percentatge que queda fixat en un 25 per 100 per al primer milió de base de la deducció, i en el 20 per 100 pel que excedeixi d’aquest import.
  • Quant al límit de l’import d’aquesta deducció, conjuntament amb la resta d’ajudes percebudes pel contribuent (el 50 per 100 del cost de producció) s’eleva fins al 60 per 100 en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d’un estat membre de la Unió Europea i en les quals participin productors de més d’un estat membre i fins al 70 per 100 en el cas de les produccions dirigides per un nou realitzador el pressupost de producció de les quals no superi 1 milió d’euros.

b) Deduccions per despeses d’execució de produccions estrangeres (article 36.2 LIS):

  • S’incrementa el percentatge de deducció, que es fixa en un 20 per 100.
  • Per a la determinació de la base de la deducció, el límit de despeses de personal creatiu, sempre que tingui residència fiscal a Espanya o en algun estat membre de l’Espai Econòmic Europeu s’eleva a 100.000 euros per persona.
  • L’import del límit d’aquesta deducció s’eleva a tres milions d’euros per cada producció realitzada.

c) Deduccions per despeses de producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals (article 36.3 LIS):

  • La base d’aquesta deducció es minorarà en l’import de les subvencions rebudes per finançar les despeses que generin el dret a aquesta.
  • L’import de la deducció, juntament amb les subvencions percebudes pel contribuent, no podrà superar el 80 per 100 d’aquestes despeses.
  • S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d’excepcional interès públic.

Deducció per donatius:

Recordi que:

  • Fins a 150 euros de donacions realitzades en conjunt pel contribuent es procedeix a aplicar un percentatge de deducció incrementat del 75% (en activitats prioritàries del mecenatge el 80%).
  • A l’excés a partir de 150 euros del conjunt de donacions realitzades li correspon un percentatge de deducció diferent (30, 35 o 40 per 100), depenent de si la donació a la mateixa entitat no ha estat inferior a la dels dos anys anteriors (recurrència: donació 2015 ≤ Donació 2016 ≤ Donació 2017) i de si l’activitat de l’entitat té la consideració o no d’activitat prioritària del mecenatge.

S’entén per recurrència que les donacions realitzades a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors hagin estat per quantia igual o superior a la de l’exercici precedent.

Per tant, els percentatges de deducció aplicables en el 2017 als contribuents de l’IRPF que hagin realitzat donatius es fixen en funció de l’import del donatiu, de si hi ha o no recurrència en la donació i de si l’activitat és o no considerada com a prioritària del mecenatge.

Importe donació

Activitat no prioritària mecenatge

Activitat prioritària mecenatge

Fins a 150 €

75%

80%

Excés sobre 150 €

30%

35%

Excés sobre 150 € i recurrència

35%

40%

Novetats IP 2017

Pel que es refereix a la declaració de l’impost sobre el patrimoni, el model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici 2016. De cara a aquest exercici 2017, hem de tenir present les següents qüestions:

  • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.
  • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
  • Podran aplicar en el 2017 l’exempció dels béns i drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat els contribuents residents al territori de les comunitats autònomes de Canàries i Castella i Lleó.
  • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no n’hagués aprovat cap, la base imposable es reduirà en 700.000 €.

La Comunitat Autònoma d’Aragó ha aprovat com a quantia del mínim exempt 400.000 €.

La Comunitat Autònoma de Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €.

La Comunitat Autònoma d’Extremadura ha aprovat una quantia del mínim exempt general de 500.000 € que s’eleva a 600.000, 700.000 o 800.000 € per a contribuents que siguin persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en funció del grau de discapacitat.

La Comunitat Valenciana ha aprovat, caràcter general, com a quantia del mínim exempt 600.000 € i per als contribuents amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per cent i contribuents amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per cent, l’import del mínim exempt s’eleva a 1.000.000 €.

  • El mínim exempt de 700.000 € serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.
  • Les persones mortes l’any 2017 abans del 31 de desembre, no tenen l’obligació de declarar per aquest impost.
  • Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 2,5%, excepte en les següents comunitats: Andalusia i Galícia (0,24-3,03%); Astúries (0,22-3%); Balears (0,28-3,45%); Catalunya (0,21-2,75%); Extremadura (0,3-3,75%); Regió de Múrcia (0,24-3%) i Comunitat Valenciana (0,25-3,12%). Àlaba (0,2-2,5%); Biscaia (0,2-2%); i Guipúscoa (0,25-1,5%); Navarra n’aplica una amb tipus des del 0,16 al 2%.

La Comunitat Autònoma d’Andalusia, la Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries, la Comunitat Autònoma de Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma d’Extremadura, Comunitat Autònoma de Galícia, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana han aprovat la seva corresponent escala de l’impost sobre el patrimoni que difereix de la continguda en l’article 30 de la Llei de l’impost.

  • Bonificacions en la quota:

Comunitat Autònoma d’Aragó: bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat.

Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears: bonificació per als béns de consum cultural.

Comunitat Autònoma de Catalunya: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i bonificació de les propietats forestals.

Comunitat Autònoma de Galícia: bonificació per accions o participacions en entitats noves o de recent creació.

Comunitat de Madrid: bonificació general del 100 per 100.

Comunitat Autònoma de La Rioja: bonificació general del 50 per 100.

El que no podem oblidar…

Abans de fer la declaració de la renda de l’exercici 2017 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, ha d’obtenir les dades fiscals que ens proporciona l’AEAT. Recordi que és molt important revisar l’esborrany de la declaració amb atenció i, si escau, modificar-lo abans de la seva confirmació.

Tingui en compte les següents alertes per revisar-les:

  • Titularitat de rendes: és freqüent que uns interessos o guanys i les seves respectives retencions tinguin una titularitat formal (en l’entitat financera o en la gestora) que no es correspon amb la titularitat jurídica i fiscal. Per exemple pot estar a nom d’un dels cònjuges i pertànyer a tots dos (a la societat de guanys) o pot ser que estigui a nom d’un cònjuge i la seva filla o fill i ser només l’altre cònjuge.
  • Circumstàncies personals i familiars: naixement de fills, matrimoni, separació, adopció, defunció d’algun membre de la família, anualitats per aliments, la discapacitat que tinguem reconeguda des del 2017, etc.
  • Forma de tributació: hem d’examinar si ens convé més la tributació conjunta o individual.
  • Rendiments del treball: l’esborrany no resta les despeses de quotes sindicals, ni col·legials o de despeses de defensa jurídica. Així mateix caldrà veure, en el cas d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) si es fa tributar només la indemnització no exempta, i les modificacions en matèria de reforma. D’altra banda, tingui en compte que es limita a la quantitat de 180.000 € per cada any de servei prestat que es computi a l’efecte de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament. Aquest límit no resultarà d’aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a l’01-08-2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovada, o un acomiadament col·lectiu en el qual s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data.
  • Conferències i cursos: és relativament freqüent que el pagador d’aquestes rendes les imputi com a activitats professionals i s’hagin obtingut com a rendes del treball. L’error, entre altres efectes, ens impedirà declarar a través de l’esborrany. També és possible que succeeixi a l’inrevés, que siguin rendiments d’activitats i ens els imputin com a treball.
  • Administradors de societats: pot ser que, com el règim de Seguretat Social en el qual s’enquadren, és el de treballadors autònoms, l’esborrany no contempli aquests pagaments a la Seguretat Social com a deduïbles de les rendes del treball obtingudes de la societat.
  • Aportacions a partits polítics: existeix el dret a una deducció i l’AEAT no té aquesta dada controlada.
  • Imputacions de rendes immobiliàries: pot succeir que els immobles en proindivís s’imputin al 100% a tan sols un dels copropietaris i que no consti el percentatge real de titularitat de cada contribuent.
  • Places de garatge o traster: com que tenen una referència cadastral diferent, pot ser que, encara que les hàgim adquirit amb l’habitatge, se’ns imputi una renda per la seva utilització.
  • Deducció per adquisició d’habitatge, sobra la qual l’esborrany segurament no contemplarà els aspectes següents:
   • Despeses inherents a l’adquisició: notaria, registre, comissions, impostos, etc.
   • Quantitats satisfetes al promotor o al constructor. Deducció dels pagaments mentre està en construcció el futur habitatge habitual.
   • Recordi que des de l’exercici 2013 es suprimeix la deducció per adquisició d’habitatge, si bé es manté un règim transitori per a les adquisicions realitzades amb anterioritat a l’01-01-2013.
  • Deduccions autonòmiques:

Circumstàncies personals i familiars: naixement, etc.

Adquisició de llibres de text

Inversions mediambientals

Lloguer per a joves

Dones o joves emprenedores

Adquisició de segona residència al medi rural (joves)

No obligats a presentar declaració amb resultat a ingressar (per error en les retencions).

Si som empresaris o professionals, caldrà quadrar els ingressos i despeses de l’activitat econòmica amb altres models presentats com els de l’IVA, retencions, declaració d’operacions amb tercers, etc.

Hem de comprovar si hem realitzat operacions vinculades en l’exercici, la qual cosa pot succeir si som socis o administradors de societats o si som cònjuges o parents de socis o administradors. Hem de tenir bona cura de valorar les operacions realitzades amb les societats a les quals estiguem vinculats a valor de mercat.

Comprovar el règim econòmic del matrimoni, situació civil del declarant, identificar als membres de la unitat familiar així com a altres persones que donin dret a reduccions, deduccions o a l’aplicació del mínim familiar.

També comprovar les declaracions d’exercicis anteriors, o si escau, sol·licitud de devolucions.

Cal comprovar també  si es té o no l’obligació de declarar per IRPF, i si constitueix unitat familiar optar per la declaració individual o conjunta.

Si estiguéssim obligats a declarar l’impost sobre el patrimoni, hem de preveure que aquesta declaració solament es podrà presentar per internet i, en aquest cas, també l’IRPF solament es pot presentar per via telemàtica.

A més s’ha de tenir en compte la següent documentació:

Certificats: de treball, desocupació, invalidesa, de retencions emès pels inquilins de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d’ingressos i retencions d’activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d’aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.

Llibres registres d’activitats empresarials i professionals.

Si es fan, llibres de comptabilitat.

Si és comuner en una comunitat de béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 € / any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s’ha d’incloure informació sobre la renda de l’entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d’ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l’import de les retencions atribuïbles.

Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l’exercici 2017: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.

Justificants d’ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.

Rebuts de l’impost sobre béns immobles, en ells trobarem un justificant de la despesa de tributs de l’immoble llogat, o de despeses en l’activitat professional si hi està afecte l’immoble o, almenys, el número de referència cadastral que l’administració ens exigirà consignar per a l’habitatge habitual i altres immobles.

Justificants de l’adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.

Declaracions d’exercicis anteriors.

Atenció. No oblidi aquesta documentació a l’hora de recopilar la seva documentació:

Dades fiscals subministrades per l’AEAT

Dades d’identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.

Certificat de retencions sobre salaris (treball).

Certificat de prestacions i retencions (pensions i desocupació).

Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).

Certificat d’ingressos en compte habitatge

Rebut de l’impost sobre béns immobles (cases, locals, garatges).

Factures i rebuts de compra d’habitatge (habitatge habitual).

Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o en lloguer).

Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).

Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials donats en lloguer).

Escriptura de venda o donació d’immobles (venda de cases, locals, garatges).

Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).

Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).

Certificat o “estat de posició” de fons d’inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).

Certificat d’assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per obtenir un préstec hipotecari per a la compra d’habitatge habitual).

Certificats d’invalidesa i d’acreditació de la necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge de minusvàlids.

Certificat del pla de pensions.

Llibres comptables (empresaris i professionals).

Impresos de les declaracions fiscals obligatòries (empresaris i professionals).

Certificats de retenció de professionals.

Rebut de donatius a entitats benèfiques.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies