Novedades Laborales 2017

Inspecció de Treball inicia la campanya de control de les jornades laborals a les empreses

La Inspecció de Treball ha emès recentment una nova instrucció sobre intensificació del control en matèria de temps de treball. Aquesta Instrucció anuncia un especial èmfasi en comprovar si les empreses disposen d’un registre diari de jornada i si observen el dret d’informació que tenen els representants dels treballadors. Així les coses, segons anuncia la mateixa Instrucció, aquesta campanya afectarà més de 6.500 empreses.

Per entendre l’obstinació de la Inspecció de Treball a comprovar l’existència de registres diaris de jornada a les empreses, estableix que l’existència prèvia d’un registre diari de la jornada és un pressupost constitutiu per al control efectiu de la jornada de treball i els eventuals excessos en què puguin incórrer els treballadors, tot això amb independència que es facin hores extraordinàries o no.

Si l’empresa no té un sistema eficaç que registri les hores realitzades pels seus treballadors, és aquí on la Inspecció de Treball va a prestar una major atenció. Inspecció considera que el registre de la jornada ha de ser diari i incloure específicament l’hora concreta d’entrada i sortida de cada un dels treballadors; i deixa clar que no admetrà, a efectes d’acreditar el compliment d’aquest requisit, que les empreses exhibeixin l’horari general d’aplicació ni, en general, cap document que no reculli clarament les hores efectivament treballades per cada un dels treballadors.
Així doncs, Inspecció deixa plena llibertat d’actuació a les empreses per decidir el tipus de registre que desitgin implantar. No obstant això, matisa que el sistema de registre ha d’assegurar la fiabilitat i la invariabilitat de les dades reflectides; pel que és important tenir en compte que l’objectiu que busca la Inspecció no és altre que poder comprovar “in situ” si els treballadors de l’empresa inspeccionada realitzen hores extraordinàries i, si escau, si s’estan observant les obligacions i límits legals .

D’aquesta manera, en el cas que l’empresa sigui objecte d’inspecció i no tingui aquests sistemes, la Inspecció de Treball pot requerir perquè compleixi amb aquesta obligació i, fins i tot, sancionar per la comissió d’una falta greu.

No obstant això, el risc per a les empreses no es limita a ser sancionades per aquests incompliments merament formals. De fet, en aquests casos, Inspecció entrevistarà en privat a empleats i representants dels treballadors per tal de comprovar si efectivament en l’empresa s’estan realitzant hores extraordinàries o no. D’aquesta manera, si a través d’aquestes entrevistes la Inspecció de Treball detecta altres incompliments susceptibles de ser sancionats, aquestes sancions es sumaran a la ja esmentada sanció per falta de registre de la jornada.

A més, la Instrucció dictada per la Inspecció de Treball, estableix que la manca de registre diari de la jornada, abans de la finalització de la següent campanya, tornarà a les instal·lacions de l’empresa inspeccionada amb l’objectiu de comprovar que aquesta ha adoptat ja les mesures necessàries per esmenar aquesta situació i, en cas contrari, procedirà a sancionar novament.
Davant d’aquest panorama, resulta imprescindible que les empreses revisin com més aviat millor el seu sistema de registre de jornada, havent de realitzar un control diari i signat pel treballador cada dia, o bé tenir un control de fitxatge automatitzat.

Davant d’aquest panorama, resulta imprescindible que les empreses revisin com més aviat millor el seu sistema de registre de jornada, havent de realitzar un control diari i signat pel treballador cada dia, o bé tenir un control de fitxatge automatitzat.

 

Des de l’1 de gener de 2017 ha entrat en vigor l’ampliació del permís de paternitat a quatre setmanes ininterrompudes

A partir del dia 1 de gener de 2017, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes (un mes), ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Cal tenir en compte que es tracta d’un dret d’exercici potestatiu i no obligatori, de manera que el treballador pot no exercir-lo. Per al cas que decideixi exercir-lo el treballador haurà de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si escau, en els convenis col·lectius.

El permís de paternitat, es podrà gaudir a jornada completa o parcial, és exclusiu dels pares treballadors i intransferible, la qual cosa significa que en cap cas no es podrà cedir a la mare.

 

Fixat el salari mínim interprofessional pel 2017

En data 31 de desembre de 2016 s’ha publicat en el BOE el Reial decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) que regirà a partir de l’1 de gener de 2017 que queda establert en 23,59 euros/dia o 707,70 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Treballadors eventuals i temporers i empleats de la llar

També el nou import del SMI s’aplica als temporers, així com a les persones que presten serveis en la llar familiar, en la manera següent:

  • En relació amb els treballadors eventuals i temporers, els serveis dels quals per a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, han de percebre, conjuntament amb el salari diari (23,59 euros/dia), la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries, com a mínim de 30 dies en cadascuna d’elles, sense que en cap cas la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 33,51 euros per jornada legal en l’activitat.

Pel que es refereix a les vacances, els treballadors eventuals i temporers han de percebre, conjuntament amb el SMI, la seva part proporcional corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte.

  • Pel que es refereix a l’aplicació del SMI per a les persones que presten serveis en la llar familiar, la quantia d’aquesta magnitud es fixa en 5,54 euros per hora efectivament treballada, tenint en compte que el salari en espècie no pot, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquelles.

 A tenir en compte

  • No obstant això, donat el caràcter excepcional d’aquest increment (8 per cent), el SMI del 2016 continuarà sent aplicable durant el 2017 als convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor de la norma que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials.
  • Així mateix, excepte acord en contrari, les noves quanties del SMI no seran aplicable als contractes o pactes de naturalesa privada vigents a l’1 de gener de 2017 que utilitzin el SMI com a referència a qualsevol efecte. En aquest cas, la quantia del SMI s’entendrà referida durant el 2017 a la fixada pel 2016, incrementada per als anys següents en el mateix percentatge en què s’incrementi l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris inferiors en el seu conjunt i en còmput anual al SMI vigent a cada moment.

 

Revalorització de pensions per a l’exercici 2017

En el BOE del dia 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret 746/2016 sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017 que estableix la revaloració de les pensions públiques en un 0,25 per cent en els termes establerts en la norma.

 

Autònom a temps parcial

Des del 2011, i concretament des de l’aprovació de la Llei 27/2011 que va modificar l’ Estatut del Treballador Autònom, s’havia anat aplaçant per les posteriors lleis de pressupostos anual, fins establir que entraria en vigor l’ 1 de gener de 2017, i ara, ja és possible treballar d’ autònom a temps parcial.

  • L’ activitat autònoma o per compte pròpia podrà realitzar-se a temps complert o a temps parcial.(art. 1.1 LO 20/2007).
  • Els treballadors per compte pròpia que exerceixi la seva activitat a temps parcial estaran inclosos en el Règim de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms.(art. 24 LO 20/2007).
  • La Llei podrà establir un sistema de cotització a temps parcial pels treballadors autònoms, per a determinades activitats o col·lectius i durant determinats períodes de la seva vida laboral. En el seu defecte, s’ aplicaran les normes aplicables als treballadors contractats a temps parcial (art.245 a 248 LGSS de 2015 i l’ art. 25 L 20/2007, apartat 4º).
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies