Al BOE del dia 12 de març s’ha publicat el Reial decret llei 8/2019 (RDL), de 8 de març, que conté un paquet de mesures urgents en matèria de protecció social i ocupació, entre les quals destaquen les noves obligacions sobre el registre obligatori de jornada, juntament amb noves mesures de foment de l’ocupació indefinida, protecció social i en relació al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Cal tenir en compte que aquesta norma, haurà de ser convalidada per la Diputació Permanent del Congrés en el termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació (per la dissolució del Congrés dels Diputats el passat 5 de març de 2019).

La norma va entrar en vigor, amb caràcter general, el 13 de març de 2019.

No obstant això, les reformes sobre prestacions familiars de la Seguretat Social; protecció social en el sector marítim; conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en indefinits o fixos-discontinus, i bonificacions per contractació d’aturats de llarga durada, entrarà en vigor l’1 d’abril de 2019, el primer dia del mes següent a la seva publicació.

La modificació sobre el registre obligatori de jornada entrarà en vigor als dos mesos de la seva publicació, això és, el 12 de maig de 2019.

A continuació li expliquem de  manera resumida les principals modificacions que conté aquesta norma.

1. Subsidi per desocupació de més grans de 52 anys

Es modifica la regulació del subsidi per desocupació per a més grans de 55 anys en els següents aspectes:

 • Reducció de l’edat d’accés de 55 a 52 anys.
 • Supressió del requisit de tenir complerta l’edat de 52 anys en el moment del fet causant del subsidi, permetent l’accés quan es compleixi aquesta edat i recollint en la regulació la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió.
 • Increment de la seva durada màxima, de manera que, si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, es percebrà fins al compliment de l’edat ordinària de jubilació.
 • Eliminació de la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l’accés al subsidi, i prendre únicament les de la persona sol·licitant per a determinar si escau la concessió.
 • Increment de la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125 per cent del topall mínim de cotització vigent a cada moment.
 • Eliminació dels percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d’una feina desenvolupada a temps parcial.

Atenció. Les modificacions relatives al subsidi per a més grans de 52 anys s’aplicaran als drets al subsidi que neixin o es reprenguin a partir del 13 de març de 2019, així com als quals en aquesta data s’estiguin percebent pels seus beneficiaris. Les modificacions relatives a la cotització durant la percepció del subsidi del 100 al 125 per cent del topall mínim de cotització vigent s’aplicaran des del dia 1 d’abril (dia primer del mes següent a l’entrada en vigor del RDL), en relació amb els beneficiaris que en aquesta data estiguin percebent el subsidi per desocupació i als quals, a partir d’aquesta, l’obtinguin o el reprenguin.

2. Prestacions familiars de la Seguretat Social

S’incrementa l’import de l’assignació econòmica per fill a càrrec (que portava congelada des del seu establiment en l’exercici 1992), al mateix temps que s’estableixen prestacions d’import superior en aquells nuclis familiars amb menors ingressos.

Atenció. Aquesta mesura entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2019.

Així, la quantia de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, així com l’import del límit d’ingressos per al seu accés, seran els següents:

1. Amb caràcter general, l’import de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec, amb menys de 18 anys i no discapacitat, se situa en 341 euros/any.

L’accés al reconeixement i la percepció d’aquestes prestacions queden condicionats a l’acreditació d’ingressos (per part del beneficiari) que no superin un determinat límit que se situa en 12.313,00 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 18.532,00 euros, amb un increment de 3.002 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclòs.

2. Sense perjudici de l’anterior, i com a novetat, la quantia de l’assignació econòmica establerta serà en còmput anual de 588 euros en els casos en què els ingressos de la llar siguin inferiors segons la següent escala:

Integrants de la llar Interval d’ingressos Assignació íntegra anual euros
Persones > = 14 anys (M) Persones < 14 anys (N)
1 1 4.679,99 o menys 588 x H
1 2 5.759,99 o menys 588 x H
1 3 6.839,99 o menys 588 x H
2 1 6.479,99 o menys 588 x H
2 2 7.559,99 o menys 588 x H
2 3 8.639,99 o menys 588 x H
3 1 8.279,99 o menys 588 x H
3 2 9.359,99 o menys 588 x H
3 3 10.439,99 o menys 588 x H
M N 3.599,99 + [(3.599,99 x 0,5 x (M-1)) + (3.599,99 x 0,3 x N)] o menys 588 x H

Beneficiaris:

H = Fills a càrrec menors de 18.

N = nombre de menors de 14 anys en la llar.

M = nombre de persones de 14 o més anys en la llar.

Es mantenen les quanties de la resta de les assignacions familiars, establertes en el Reial decret llei 28/2018.

3. Quanties mínimes de les pensions d’incapacitat permanent total

Es modifica l’import de la pensió mínima, establint que durant l’any 2019 les quanties mínimes de les pensions d’incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna per a menors de 60 anys del sistema de Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, queden fixades en els imports següents:

Incapacitat permanent Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica  unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys. 6.991,60 6.991,60 6.930,00

L’increment es justifica en la introducció per l a situació especial d’aquestes persones, amb unes dificultats de poder-se reincorporar al treball clares i manifestes, d’una banda, i en el fet que els afecta la pujada del SMI per a 2019 que s’ha traduït en matèria de Seguretat Social en la pujada de la quantia de la base mínima de cotització, i d’aquí l’increment de la quantia de la pensió.

4. Protecció social de les persones treballadores en el sector marítim-pesquer

Es modifica la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer, a fi d’adequar el seu catàleg de prestacions a les novetats regulades pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. S’introdueix la nova prestació per exercici corresponsable de la cura del lactant, així com s’adeqüen les referències a maternitat i paternitat a la nova denominació de naixement i cura del menor, remetent, per a la seva regulació al que es disposa en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Atenció. Aquesta mesura entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2019.

5. Cotització en el Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el Règim general de la Seguretat Social

Es modifica el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació (que va regular, per a l’exercici 2019, entre altres, la cotització aplicable en el sistema especial del Règim general dels treballadors per compte d’altri agraris), per a pal·liar els efectes dels increments de la base mínima de cotització, de manera que, amb efectes des de l’1 de gener de 2019, als treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2018, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat en 2019 una reducció del 14,6%.

6. Inactivitat d’artistes en espectacles públics

Es preveu la possibilitat que els artistes en espectacles públics puguin sol·licitar la situació d’inactivitat en qualsevol moment de l’any sempre que acreditin, almenys 20 dies en alta amb prestació real de serveis l’any anterior.

7. Conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos-discontinus

S’articula el «Pla de conversió de contractes temporals de treballadors eventuals agraris en contractes indefinits» que inclou als treballadors fixos-discontinus, possibilitant a les empreses que transformin contractes temporals amb treballadors pertanyents al Sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris del Règim general de la Seguretat Social, inclosos els fixos discontinus, amb la bonificació de la quota empresarial per contingències comunes, distingint-se la seva quantia en funció de l’enquadrament del treballador i de la modalitat de cotització -mensual o per jornades reals treballades-. A més, amb l’objectiu d’introduir mesures positives per a reduir la bretxa de gènere, s’estableixen quanties incrementades en el cas de la conversió de contractes de dones treballadores.

Atesa la nova regulació, les empreses que ocupin a treballadors enquadrats en el Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el Règim general de la Seguretat Social, que transformin, abans de l’1 de gener de 2020, els contractes de treball de durada temporal subscrits amb aquests treballadors, sigui quina sigui la data de la seva subscripció, en contractes de durada indefinida, inclosos els contractes fixos-discontinus, tindran dret a les següents bonificacions en la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social, durant els 2 anys següents a la transformació del contracte:

a) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, amb cotització per bases mensuals, i que tinguin una base de cotització mensual inferior a 1.800 euros, la bonificació serà de 40 euros/mes (480 euros/any). En el cas de treballadores, aquestes bonificacions seran de 53,33 euros/mes (640 euros/any).

b) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, que cotitzin per jornades reals treballades i la seva base de cotització diària sigui inferior a 81 euros, la bonificació serà de 2 euros/dia. En el cas de treballadores, les bonificacions seran de 2,66 euros/dia.

c) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en algun dels grups de cotització entre el 2 i el 11, que tingui una base de cotització mensual inferior a 1.800 euros o una base diària inferior a 81,82 euros, la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no superi 88,15 euros/mes, o 4,01 euros per jornada real treballada. En el cas de treballadores, la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no superi 58,77 euros/mes, o 2,68 euros per jornada real treballada.

Les bonificacions previstes no seran aplicables durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com naixement i cura del menor causades durant la situació d’activitat.

Per a l’aplicació d’aquest incentiu l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data de transformació del contracte. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

Atenció. Aquesta mesura entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2019.

8. Bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada

S’introdueix una bonificació per la contractació laboral de persones desocupades de llarga durada. D’aquesta manera, es pretén incentivar la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l’aplicació d’aquesta bonificació, s’estableix que s’haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral.

Els ocupadors que contractin indefinidament a persones desocupades i inscrites en l’oficina d’ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació, tindran dret, des de la data de subscripció del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) durant tres anys.

Quan aquests contractes se subscriguin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant tres anys.

Si el contracte se subscriu a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

Per a l’aplicació d’aquest incentiu l’empresa haurà de mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d’inici de la relació laboral. Així mateix, haurà de mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la seva subscripció. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

No es consideraran incomplertes les obligacions de manteniment de l’ocupació anteriors quan el contracte de treball s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte o per resolució durant el període de prova.

Atenció. Aquesta mesura entrarà en vigor el dia 1 d’abril de 2019.

9. Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

S’estableix una mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística, per la no aprovació del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2019, mesura que, des de fa diversos exercicis econòmics, es recull en les respectives Lleis de pressupostos generals de l’Estat.

Així, les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

Atenció. Aquesta mesura serà aplicable des de l’1 de gener de 2019 fins al dia 31 de desembre de 2019.

10. Registre de jornada

Es modifica l’article 34 de l’ET en la virtut del qual s’estableix l’obligació empresarial de garantir el registre diari de jornada en el qual se’n regula l’articulació i requisits mínims.

En concret, s’estableix l’obligació de:

 • Garantir, per part de les empreses, el registre horari de la jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableix el propi precepte estatutari.
 • Organitzar i documentar el registre de jornada bé mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, mitjançant decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants dels treballadors en l’empresa.
 • Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a la disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Atenció. L’entrada en vigor d’aquesta obligació es posterga a un termini de dos mesos des de la publicació en el BOE, és a dir, el 12 de maig de 2019.

Finalment, cal assenyalar que la norma modifica el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, tipificant com a infracció greu la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en aquesta matèria.

Això implicarà que es podria derivar proposta de sanció amb causa tant en la no instauració del registre de jornada, com en un incompliment referit a la conservació de les dades del registre, o a la participació dels representants legals dels treballadors en la seva confecció. Recordem que la sanció derivada d’una infracció greu en matèria de relacions laborals i ocupació podria ser sancionada amb una multa d’entre 626 i 6.250 €.

11. Proposta d’un nou Estatut dels Treballadors

S’estableix que el Govern, amb anterioritat al 30 de juny de 2019, constituirà un grup d’experts i expertes per a dur a terme els treballs i estudis preparatoris per a l’elaboració d’un nou Estatut dels Treballadors, a fi de donar compliment al compromís assumit amb els interlocutors socials.

12. Fons estatal per a la integració dels immigrants

El Fons estatal de suport a l’acollida i la integració d’immigrants es va constituir el 2004 per a dotar econòmicament i donar suport a l’acolliment, integració i reforç educatiu de les persones immigrants, finançant els plans per a la inserció social, laboral i educativa per al col·lectiu, mitjançant programes de formació, foment de l’ocupació i mediació intercultural executats per ONG, comunitats autònomes i ajuntaments. Després d’experimentar en 2010 i 2011 una important retallada, es va suprimir el 2012. Ara, es recupera, dotant-lo amb 70 milions d’euros per a l’exercici 2019.

13. Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Es modifica la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, afectant el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) en els següents aspectes:

 • L’àmbit d’aplicació, i per tant, un dels requisits exigits per a la inscripció en el fitxer del sistema, s’estén als joves menors de 30 anys, de manera que queden compresos els més grans de 16 i menors d’aquesta edat, ara sense condicionants addicionals ni trams intermedis en els quals s’exigeixi que la taxa de desocupació superi cap llindar.
 • Aquest límit de 30 anys: serà d’aplicació tant als joves que estiguessin inscrits en el fitxer del SNGJ, com a aquells que hagin sol·licitat la seva inscripció, amb anterioritat al 13 de març de 2019 (data d’entrada en vigor del RDL 8/2019) i s’aplicarà per a beneficiar-se d’una acció que se’n derivi amb anterioritat a aquesta mateixa data.
 • Es faciliten les vies d’inscripció en el sistema, de manera que quan es produeixi la inscripció o la renovació com a demandant d’ocupació en un servei públic d’ocupació, serà aquest qui proposarà la inscripció en el SNGJ, i es prendrà com a data de sol·licitud la que el servei estimi oportuna dins del període de vigència de la demanda.
 • La baixa en el sistema es produirà d’ofici quan hagin transcorregut 4 mesos des que l’inscrit compleixi 30 anys (en coherència amb l’ampliació de l’àmbit d’aplicació vist). No obstant això, no seran donats de baixa si estan rebent algunes de les mesures o accions previstes en l’article 106 de la Llei 18/2014, sempre que -i aquí radica la novetat- haguessin estat prèviament consignades en el sistema conforme a les obligacions establertes en l’article 100 de la Llei 18/2014.
 • Es modifica l’àmbit en el qual es durà a terme la coordinació i seguiment del SNGJ, que passa a dependre del Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació, on, a partir d’ara, se situa la Comissió Delegada de Seguiment i Avaluació del Sistema Nacional d’Ocupació.

14. Prestació de paternitat

S’inclouen aclariments sobre el Decret llei 6/2019, que amplia el permís de paternitat: estableix que fins a l’1 d’abril la prestació de paternitat romandrà com fins abans de la reforma i que els temps en els quals s’apliqui la reducció de jornada per cura de lactant (o per cura de menor) computaran de cara a les prestacions com si s’hagués mantingut la jornada normal.

Així, amb efectes de 8 de març i fins al 31 de març de 2019, continuarà sent aplicable el règim jurídic de la prestació de paternitat contingut en el Capítol VII del Títol II de la LGSS, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, en la seva redacció vigent a 7 de març de 2019.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies