S’ha aprovat el Reial decret-llei 20/2018 de mesures urgents per afavorir la competitivitat del sector industrial, que facilita la jubilació parcial amb contracte de relleu en la indústria manufacturera fins a 2023.

Al BOE del dia 8 de desembre, s’ha publicat el Reial decret-Llei 20/20108 de mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, amb entrada en vigor el dia 8 de desembre de 2018, que afecten directament a l’àmbit laboral, i en concret, un dels aspectes més inajornables que afecten a la competitivitat del sector industrial, i que era necessari abordar, és «la regulació del contracte de relleu per adaptar-lo a la singularitat de la indústria manufacturera».

El contracte de relleu

Li recordem que el contracte de relleu és aquell que subscriu una empresa amb un treballador en situació de desocupació o amb un contracte de durada determinada per substituir a un altre que ha sol·licitat jubilar-se de manera parcial.

Permet la jubilació parcial anticipada d’un treballador veterà en una empresa, que queda compensada per l’entrada en aquest lloc vacant d’un aturat o treballador amb contracte temporal en l’empresa. El treballador veterà redueix la seva jornada, segueix cobrant el seu salari per la jornada que continua empleat i percep la pensió de jubilació per la resta. A més, no assumeix cap disminució en la seva pensió pel fet de percebre-la de manera anticipada.

D’altra banda, el treballador més jove accedeix a un lloc de treball amb un contracte amb certa estabilitat i adquireix el coneixement de la persona que abandonarà el seu lloc. Per a les empreses suposa un estalvi en costos de salaris i, a més, facilita l’aprenentatge de les noves incorporacions.

La jubilació parcial amb contracte de relleu serà possible fins al 31 de desembre de 2022

D’entre les mesures que incorpora aquesta norma destaca la que prorroga fins a l’1 de gener de 2023 l’aplicació de la normativa relativa a la jubilació parcial amb simultània subscripció de contracte de relleu, atès que el 31 de desembre de 2018 finalitza el termini, sempre que s’acrediti el compliment de certs requisits.

Atenció. Se seguirà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània subscripció de contracte de relleu, vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, a pensions causades abans de l’1 de gener de 2023.

Els requisits que per accedir al contracte de relleu que estableix aquesta norma són els següents:

Als treballadors que accedeixin a la jubilació:

  • Els treballadors que sol·licitin l’accés a la jubilació parcial han de realitzar directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
  • Antiguitat en l’empresa d’almenys 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial, i es computarà l’antiguitat acreditada en l’empresa anterior si ha intervingut una successió d’empresa, o en empreses pertanyents al mateix grup.
  • Període de cotització de 33 anys (25 per a persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%) en la data del fet causant de la jubilació parcial, computat el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’1 any, i sense que es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.
  • Reducció de la jornada de treball entre un mínim d’un 25% i un màxim del 67%, o del 80% per als casos en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte indefinit. Aquests percentatges s’entendran referits a la jornada d’un treballador a temps complet comparable.
  • Existència d’una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

A les empreses:

  • El percentatge de treballadors amb contracte indefinit al moment del fet causant de la jubilació parcial ha de superar el 70% del total dels treballadors de la seva plantilla.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies