L’informem que en el BOE de 17 de juliol de 2019, es va publicar l’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registre en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), en vigor a partir del 18 de juliol de 2019 i d’aplicació a les anotacions registrals corresponents a l’exercici 2020 i següents, derogant la seva regulació anterior continguda en l’Ordre de 4 de maig de 1993 per la qual es regula la forma de gestió i el diligenciat dels llibres registre en l’IRPF.

Les novetats que s’han començat a exigir a partir d’aquest mes de gener tenen per finalitat aconseguir la màxima compatibilitat entre els llibres de l’IVA i de l’IRPF.

La principal modificació respecte a l’IRPF i els llibres comptables de l’autònom en 2020 serà l’obligació d’incloure el NIF de l’altra part contractant tant en els llibres de vendes i ingressos com en el de compres i despeses.

En cas que la dinàmica de la seva activitat (petit comerç, bars etc.) li exigeixi emetre factures simplificades haurà de fer tan sols un assentament resum diari, ja que no està obligat a identificar a cadascun dels destinataris.

Igualment, una altra novetat que haurà de tenir en compte és que haurà d’apuntar la retenció de l’IRPF i el seu import en el llibre de vendes i ingressos. I, en el llibre de compres i despeses també haurà d’incloure el preu total, el concepte de la despesa deduïble i, si escau, informació sobre la retenció.

Termini d’anotacions

Abans que venci el termini de presentació dels pagaments fraccionats, totes les operacions objecte d’anotació registral hauran d’estar realitzades en els seus corresponents llibres registre. I si són operacions que no requereixen factura, tindrà 7 dies per a incorporar-les en la seva comptabilitat. Respecte a les factures rebudes, haurà d’anotar-les en l’ordre de recepció i dins del període impositiu en el qual les dedueixi.

Rectificacions per error o omissió

Si, per confusió o omissió d’alguna dada, vol o necessita fer una modificació en els seus registres comptables, podrà fer-ho al moment de detectar l’error realitzant una anotació que permeti reajustar tota la comptabilitat en el període trimestral de liquidació.

Abast de les noves obligacions

No a tots els autònoms els afectarà per igual aquestes novetats. Segons el sistema en el qual tributi l’IRPF estarà obligat a la gestió d’uns llibres comptables o uns altres:

  • L’afectarà si està en el règim d’estimació directa, normal o simplificada. Amb independència de si es dedica a una activitat empresarial o professional o si no desenvolupa activitats de caràcter mercantil, segons el cas.
  • I què passa si està en estimació objectiva o mòduls? Doncs que aquestes novetats en els llibres comptables de l’autònom 2020, li seran aplicable només en el llibre registre de béns d’inversió si, en el seu cas, dedueix amortitzacions

Recordem que d’acord amb el que s’estableix en la Llei i Reglament de l’IRPF:

  • Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat simplificada del mètode d’estimació directa, així com aquells que realitzin una activitat empresarial en estimació directa que, d’acord amb el Codi de Comerç, no tingui caràcter mercantil, estaran obligats a la gestió del llibre registre de vendes i ingressos, el llibre registre de compres i despeses i el llibre registre de béns d’inversió.
  • Els contribuents que exerceixin activitats professionals el rendiment de les quals es determini en mètode d’estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a portar un llibre d’ingressos, un llibre de despeses, un llibre registre de béns d’inversió i un llibre registre de provisions de fons i bestretes.
  • Els contribuents que realitzin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini mitjançant el mètode d’estimació objectiva, en el cas que dedueixin amortitzacions, estaran obligats a portar un llibre registre de béns d’inversió. A més, per les activitats el rendiment net de les quals es determini tenint en compte el volum d’operacions hauran de portar un llibre registre de vendes o ingressos.
  • Finalment, les entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l’activitat realitzada, sense perjudici de l’atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Fins ara, el desenvolupament d’aquests preceptes es realitzava mitjançant l’Ordre de 4 de maig de 1993 per la qual es regula la forma de gestió i el diligenciat dels llibres registre en l’IRPF, que ha estat objecte de dues modificacions, dutes a terme per l’Ordre de 4 de maig de 1995 i l’Ordre de 31 d’octubre de 1996.

No oblidi…

Entre les principals novetats de l’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny destaquen les següents:

  • Necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació (nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d’identificació fiscal del destinatari o de l’obligat a la seva expedició).
  • Compatibilitat amb altres llibres: en aquesta actualització del contingut dels llibres registre s’ha tractat de donar certa homogeneïtat a la normativa amb conceptes previstos en altres impostos, com per exemple en matèria de assentaments resum amb l’IVA. Així, s’estableix que els llibres registre regulats en aquesta Ordre podran ser utilitzats a l’efecte de l’IVA, sempre que s’ajustin als requisits que s’estableixen en el Reglament de l’impost sobre el valor afegit.
  • L’AEAT publicarà en el seu web un format tipus de llibres registre. La posada a la disposició d’aquest format de llibres tracta d’assistir en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i pretén oferir seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que se’n pugui exigir en un procediment tributari.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies