FusterGüell | Advocats i Economistes

El 4 de setembre del 2018 es publicà al BOE el Reial decret-llei 11/2018 de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, del primer d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que va entrar en vigor el dia de la seva publicació.

Aquest Reial decret-llei, modifica la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, amb  l’objecte d’incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a les de la llei espanyola en matèria de llicència o registre de prestadors de serveis a societats, així com la modificació del règim de sancions i l’establiment de canals de denúncia.

Els objectius dels canvis produïts són:

 1. Aplicació de mesures de diligència deguda reforçades. Incorporar l’obligació d’aplicar mesures de diligència deguda reforçades respecte d’aquells països que es relacionin en la llista que a aquest efecte elabora la Comissió Europea.
 2. Mesures reforçades a prendre amb les persones de responsabilitat pública. Donar una nova regulació al règim aplicable a les persones amb responsabilitat pública, que s’endureix en relació amb les persones amb responsabilitat pública domèstiques.
 3. Reduir el límit d’utilització de mitjans de pagament en efectiu. Reduir el llindar en el qual els comerciants de béns que utilitzen l’efectiu com a mitjà de pagament, estan obligats a complir amb les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals, que baixen de 15.000 a 10.000 euros.
 4. Endurir les sancions. Adaptar els límits sancionadors als llindars màxims establerts per la normativa de la UE, incorporant a més noves normes en matèria de publicitat i nous tipus infractors.
 5. Nou sistema de comunicació o denúncia. Establir un sistema de comunicació o denúncia d’infraccions que tingui naturalesa confidencial.
 6. Creació del registre de prestadors de serveis a societats. Crear l’obligació de registre de prestadors de serveis a societats i fideïcomisos.

Principals modificacions

Obligació de llicència o registre dels prestadors de serveis a societats

 • Les persones físiques o jurídiques, que de forma empresarial o professional prestin tots o algun dels serveis descrits en l’article 2.1.o) 1 de la Llei 10/2010 prèviament a l’inici de les seves activitats, s’hauran d’inscriure de forma obligatòria en el Registre Mercantil competent per raó del seu domicili.
 • Les persones que a la data de l’entrada en vigor d’aquesta disposició addicional estiguessin realitzant alguna o algunes de les activitats compreses en l’article 2.1.o) esmentat, i que no constessin inscrites, s’hi hauran d’inscriure en el termini d’un any.
 • Igualment, les persones que ja constessin inscrites en el Registre Mercantil, en el termini d’un any hauran de presentar en el registre una manifestació d’estar sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes establertes en la Llei 10/2010.

Dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.

Les persones jurídiques a més hauran de presentar una manifestació dels qui siguin els seus titulars reals. Aquestes manifestacions es faran constar per nota marginal i hauran de ser actualitzades en cas de canvi d’aquesta titularitat real. A més, aquestes persones en cada exercici, juntament amb el dipòsit dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil competent, hauran d’acompanyar un document per al seu dipòsit de què resultin les següents dades:

 • Els tipus de serveis prestats d’entre els compresos en l’article 2.1.o) de la Llei 10/2010.
 • Àmbit territorial on opera, indicant municipi o municipis i províncies.
 • Prestació d’aquest tipus de serveis a no residents en l’exercici que es tracti.
 • Volum facturat pels serveis especificats a l’apartat a) en l’exercici i en el precedent, si l’activitat de prestadors de servei a societats no fos única i exclusiva.
 • Nombre d’operacions realitzades de les compreses en l’esmentat article 2.1.o), distingint-ne la classe o naturalesa.
 • Si escau titular real si n’existís modificació respecte del qui ja consti en el Registre.

Incompliment de les obligacions de prevenció.

Modificació de l’import màxim possible de les sancions (multes) a imposar en cas d’incompliment de les obligacions de prevenció, quedant de la següent manera:

Sancions per infraccions molt greus:

 • Multa l’import mínim de la qual serà de 150.000 euros i l’import màxim dels quals ascendirà fins a la major de les següents xifres:
 • 10% del volum de negocis anual total del subjecte obligat.
 • Duple del contingut econòmic de l’operació per la qual ha estat sancionat.
 • Quíntuple de l’import dels beneficis derivats de la infracció, quan aquests beneficis es puguin determinar 10.000.000 euros

Sancions per infraccions greus:

 • Multa l’import mínim de la qual serà de 60.000 euros i l’import màxim de la qual, podrà ascendir fins a la més elevada de les següents xifres:
 • 10% del volum de negocis anual total del subjecte obligat.
 • El tant del contingut econòmic de l’operació per la qual ha estat sancionat més un 50%.
 • El triple de l’import dels beneficis derivats de la infracció, quan aquests beneficis puguin determinar-se 5.000.000 euros.

Denúncia de conductes contràries a la llei

 • Els subjectes obligats hauran de comptar amb canals específics per a la denúncia interna de conductes contràries a la llei o als procediments interns de l’entitat aprovats per acomplir-la.
 • Els subjectes obligats han d’establir aquests procediments perquè els seus empleats, directius o agents puguin comunicar, fins i tot anònimament, informació rellevant sobre possibles incompliments de la Llei.
 • L’obligació d’establiment del procediment de comunicació descrit, no substitueix la necessària existència de mecanismes específics i independents de comunicació interna d’operacions sospitoses d’estar vinculades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Conservació i eliminació de documents

El període de conservació de documents. Els subjectes obligats conservaran, durant un període de 10 anys, la documentació en què es formalitzi el compliment de les obligacions establertes en la Llei 10/2010, a la seva finalització s’eliminarà. Transcorreguts 5 anys des de la terminació de la relació de negocis o l’execució de l’operació ocasional la documentació conservada únicament serà accessible pels òrgans de control intern del subjecte obligat.

Altres obligacions

 • S’estableix l’obligatorietat que el representant davant el SEPBLAC sigui una persona resident a Espanya, que exerceixi càrrec d’administració o de direcció de la societat. A més, s’especifica que en els grups que integrin diversos subjectes obligats, el representant serà únic i que haurà d’exercir càrrec d’administració o de direcció de la societat dominant del grup.
 • Es rebaixa el llindar de l’import de les persones físiques o jurídiques que comerciïn professionalment amb béns i quedaran subjectes a les obligacions específiques que determina la Llei 10/2010 quan aquest import sigui superior a 10.000 euros.
 • Comunicació d’infraccions. Els empleats, directius i agents dels subjectes obligats que coneguin fets o situacions que puguin ser constitutives d’infraccions contemplades en la Llei 10/2010, ho podran posar en coneixement del SEPBLAC.

Altres modificacions d’interès

 • Anteriorment, es consideraven subjectes obligats, les persones que amb caràcter professional prestessin serveis a tercers com ara: constituir societats, facilitar un domicili social o exercir funcions de direcció o secretaria d’una societat. Ara s’estableixen com a subjectes obligats les persones que amb caràcter professional prestessin aquests serveis per compte de tercers.
 • S’especifica que es consideren subjectes obligats a les persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d’atzar presencials o per mitjans electrònics, informàtics, telemàtics i interactius. A més, es detalla que en el cas de loteries, apostes mútues esportiu-benèfiques, concursos, bingos i màquines recreatives tipus “B” únicament ho seran respecte de les operacions de pagament de premis.
 • S’estableix com a regla que, els casinos, hauran d’aplicar la totalitat de les mesures de diligència deguda, quan efectuïn transaccions per un valor igual o superior a 2.000 euros. En una operació o en diverses operacions, entre les quals sembli existir algun tipus de relació.
 • Ja no s’estableix la possibilitat que els subjectes obligats puguin remetre voluntàriament el seu manual al Servei Executiu de la Comissió, a l’efecte que per aquest es determini l’adequació de les mesures de control intern establertes.
 • Per primera vegada, els experts externs poden ser sancionats per ser responsables de la infracció en qüestió i poden ser multats amb un import mínim de 3.000 euros i un màxim de fins a 5.000.000 euros.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies