Volem informar-los que al BOE del dia 25-11-2017 es va publicar el Reial decret-llei 18/2017, que ha modificat el Codi de comerç, la Llei de societats de capital i la Llei d’auditoria de comptes, amb l’objectiu d’augmentar la informació no financera de l’informe de gestió que acompanya els comptes anuals individuals i consolidats en grans empreses quant a qüestions socials, mediambientals, recursos humans, respecte als drets humans i lluita contra la corrupció, amb efectes a partir dels exercicis que s’iniciïn l’1 de gener del 2017. 

Aquesta norma trasllada a l’ordenament espanyola la Directiva 2014/95/UE pel que fa a la divulgació d’informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i determinats grups, el termini dels quals havia conclòs el 6 de desembre del 2016.

Quines empreses estan obligades a presentar la informació no financera?

En concret, aquelles que superin aquests límits:

  • Nombre mitjà dels treballadors durant l’exercici superior a 500.
  • Que durant dos exercicis consecutius reuneixi almenys dues de les següents circumstàncies:

– Que el total de les partides de l’actiu sigui superior a 20 milions d’euros.

– Que l’import net de la seva xifra anual de negocis superi els 40 milions d’euros.

– Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 250.

Les societats d’interès públic que formulin comptes consolidats també estan incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma sempre que el grup sigui qualificat de gran, en els termes definits per la Directiva 2013/34/UE, i el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici pel conjunt de societats que integren el grup sigui superior a 500.

No obstant això, una empresa dependent pertanyent a un grup estarà exempta de l’obligació anterior si l’empresa i els seus dependents estan incloses en l’informe de gestió consolidat d’una altra empresa.

D’altra banda, i en qualsevol cas les petites i mitjanes empreses queden eximides de l’obligació d’incloure una declaració no financera, així com de requisits addicionals vinculats a aquesta obligació.

Quina informació inclou?

La informació farà referència a les mesures adoptades per promoure la igualtat de gènere, condicions de treball, el diàleg social, el respecte dels drets sindicals, la seguretat en el lloc de treball i les mesures de diàleg i protecció amb les comunitats locals. En el que concerneix a qüestions mediambientals, les empreses hauran d’aportar informació detallada sobre els efectes actuals i previsibles de les seves activitats en el medi ambient, salut i seguretat, ús de l’energia, emissions de gasos d’efecte hivernacle, consum de l’aigua i contaminació atmosfèrica.

Per a les societats anònimes cotitzades s’exigeix a més que incloguin, dins de l’informe anual de govern corporatiu, les polítiques de diversitat de competències i punts de vista aplicats en l’elecció del seu consell d’administració; en concret, les relatives a edat, gènere, discapacitat, formació o experiència professional.

En concret, en el que concerneix a qüestions mediambientals, la Directiva Europea assenyala que les empreses hauran d’aportar informació detallada sobre els efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el medi ambient i, si escau, la salut i la seguretat, l’ús de l’energia, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el consum de l’aigua i la contaminació atmosfèrica.

Respecte a les qüestions socials i relatives a personal, la informació farà referència a les mesures adoptades per assegurar la igualtat de gènere, condicions de treball, el diàleg social, el respecte dels drets sindicals, la seguretat en el lloc de treball i les mesures de diàleg i protecció amb les comunitats locals. En relació amb els drets humans, s’inclourà informació sobre prevenció i mesures, així com quant a corrupció.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies