operaciones vinculadas

L’informem que recentment s’ha divulgat un Projecte d’ordre ministerial que obligarà a les entitats a informar de les operacions vinculades a través del model 232 “Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals”. Aquest model substituirà l’apartat vigent que s’havia de completar fins ara en el model 200 de l’impost sobre societats per informar de les operacions vinculades.

Atenció. Un aspecte que s’ha de ressaltar d’aquest model és el termini de presentació, ja que amb caràcter general serà de l’1 al 31 de maig. No obstant això, excepcionalment per a l’exercici 2016, el termini de declaració per via telemàtica serà de l’1 al 30 de novembre, per la qual cosa no coincidirà amb el període ordinari de declaració de l’impost sobre societats model 200.

Quines operacions s’han d’informar en el nou model 232?

En aquest model haurà d’informar del resum d’operacions vinculades que fins ara apareixia a la declaració de l’impost sobre societats. 

Es manté l’obligatorietat d’informar de totes les operacions realitzades en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que siguin del mateix tipus, s’utilitzi el mateix mètode de valoració i superin l’import conjunt de 100.000 euros de valor de mercat.

Així mateix, s’haurà d’informar de les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.

Però, a més, haurà d’afegir les següents operacions:

 • Aquelles operacions del mateix tipus i mètode de valoració realitzades amb la mateixa entitat l’import conjunt de la qual superi el 50% de la xifra de negocis de l’empresa (amb independència de la seva quantia).
 • I també aquelles operacions considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, participacions, etc.).

Vegeu text del Projecte d’ordre ministerial que aprova el model 232: 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Proyecto%20OM%20232.pdf

Altres qüestions a tenir en compte després de la reforma de l’impost sobre societats

 • S’ha ampliat el percentatge de participació per considerar que existeix vinculació a l’efecte de l’impost sobre societats (del 5% passa al 25%).
 • Reducció de determinats supòsits específics de vinculació.
 • Augment de la documentació relativa a operacions vinculades que han d’aportar els grups de societats la xifra de negocis de les quals superi 750 milions d’euros.
 • La llei estableix els següents supòsits de vinculació:
  • Entitat i els seus socis, quan la participació sigui d’almenys un 25%.
  • Entitat i els seus consellers o administradors (excepte en el relatiu a la retribució per l’exercici de les seves funcions).
  • Entitat i parents fins al tercer grau (cònjuge, fills, pares, avis, germans, néts, nebots, sogres…) de socis (participació d’almenys 25%), consellers o administradors.
  • Dues entitats pertanyents al mateix grup mercantil (segons l’article 42 del codi de comerç).
  • Entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats siguin del mateix grup mercantil.
  • Entitat i una altra participada per la primera indirectament en almenys el 25%
  • Dues entitats en les quals els mateixos socis, consellers, administradors o els seus parents fins al tercer grau participin en almenys el 25%.
  • Entitat resident a Espanya i els seus establiments permanents a l’estranger.

Documentació obligatòria i no obligatòria en les operacions vinculades

La llei obliga a les entitats que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades a preparar la documentació de preus de transferència amb la finalitat d’acreditar que aquestes es realitzen a preu de mercat.

NO HI HA L’OBLIGACIÓ de documentar en les operacions següents:

1. Les realitzades amb entitats del mateix grup de consolidació fiscal

2. Les realitzades en l’àmbit d’una oferta pública de venda o oferta pública d’adquisició (OPA)

3. Les realitzades amb persones o entitats vinculades sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions amb un mateix destinatari no superi els 250.000 €.

L’obligació de documentació se simplifica depenent de l’import net del volum de negocis del grup de societats:

• Completa (documentació relativa al grup i al contribuent)

• Simplificada (per a grups l’import net del volum de negoci dels quals sigui inferior a 45 milions d’euros)

• Simplificada utilitzant el model normalitzat (per a grups l’import net del volum de negoci dels quals sigui inferior a 10 milions d’euros)

“MASTER FILE” o documentació relativa al grup: hauran de preparar aquesta documentació en l’àmbit del grup aquells que el seu import net del volum de negocis sigui superior a 45 milions d’euros i serà únic per a tot el grup.

“COUNTRY FILE” o documentació de l’obligat tributari: l’hauran de prepar els contribuents que realitzin operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada per import superior a 250.000 €

“COUNTRY BY COUNTRY REPORT” o informació país per país: l’haurà d’aportar la societat dominant del grup l’import del volum de negocis del qual sigui d’almenys 750 milions d’euros. També es preveu l’aportació per part de la filial en determinats supòsits (que resulti l’entitat encarregada per decisió del grup o bé en aquells casos que la matriu no l’aporti o no existeixi intercanvi d’informació amb el país de residència de l’entitat dominant). Aquesta informació s’haurà de presentar telemàticament mitjançant el model 231 (aprovat per l’ordre 1978/2016, del 28 de desembre de 2016).

Aquesta serà exigible per als períodes iniciats a partir de l’1 de gener 2016, i el termini de presentació serà anual, una vegada finalitzat el període impositiu.

S’obliga a l’entitat resident a Espanya, a comunicar a l’agència tributària, la identificació i el país o territori de residència de l’entitat obligada a elaborar aquesta informació, a través d’un formulari de comunicació prèvia, i s’haurà de presentar cada any, abans de finalitzar el període impositiu.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies