Al BOE del dia 24 de juliol s’ha publicat el Reial decret 900/2018, de 20 de juliol, amb la finalitat de millorar les pensions de les persones de més grans (65 anys o més) amb recursos limitats.

Aquest reial decret executa l’establert en la Llei 27/2011 d’1 d’agost, que preveia l’aplicació gradual de la pujada, en un termini de 8 anys a partir de l’1 de gener de 2012, fins al 60% de la base reguladora de la pensió de viduïtat. Aquesta mesura va ser ajornada fins a l’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2018, que recull un increment del 4% en el percentatge de la base reguladora de la pensió de viduïtat i un altre 4%, fins al 60%, a partir de l’1 de gener de 2019.

Requisits dels beneficiaris

• Haver complert una edat igual o superior als 65 anys.

• No tenir dret a una altra pensió pública espanyola o estrangera.

• No percebre ingressos per la realització de cap feina, sigui per compte propi o d’altri.

• No percebre rendiments del capital, d’activitats econòmiques o guanys patrimonials, d’acord amb el concepte establert per a aquestes rendes en l’IRPF, que en còmput anual superin el límit d’ingressos establert en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viduïtat (que són 7.347,99 €/any per 2018).

Millora d’aplicació progressiva

• A partir de la nòmina d’agost, l’import de la pensió de viduïtat es determinarà aplicant el 56% a la base reguladora, en lloc del 52%.

• I a partir de l’1 de gener de 2019, serà el 60%.

Aquesta millora és independent de la pujada addicional de les pensions que s’aplicarà amb efectes retroactius del passat 1 de gener i que amb caràcter general suposa un augment de l’1,35% (que se suma al 0,25% aplicat al gener).

En el cas de les pensions mínimes, la pujada addicional serà del 3% (2,75% + 0,25%) en totes les modalitats.

Suspensió del dret

La millora regulada en aquest reial decret té caràcter no consolidable. La pèrdua d’algun dels requisits establerts motivarà l’aplicació del percentatge del 52% previst en el article 31.1 del Decret 3158/1966, de 23 de desembre

Obligació de comunicació

Les persones beneficiàries estan obligades a presentar davant l’entitat gestora de la Seguretat Social que correspongui, en el termini d’un mes a comptar des de la data en què es produeixin, comunicació degudament acreditada de les variacions que haguessin tingut lloc en la seva situació que puguin suposar la suspensió del dret.

Les persones beneficiàries residents a l’estranger estaran obligades, a més, a presentar abans de l’1 de març de cada any la declaració relativa al manteniment o no dels requisits establerts.

A més l’entitat gestora de la Seguretat Social podrà requerir en tot moment a les persones beneficiàries una declaració dels seus ingressos, així com dels seus béns patrimonials i, si escau, l’aportació de les declaracions tributàries presentades, sense perjudici del previst en el article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Incompatibilitat

En el cas que la persona beneficiària reuneixi els requisits establerts en el article 31.2 del Decret 3158/1966, de 23 de desembre, per al reconeixement del percentatge del 70% a aplicar a la base reguladora de la pensió de viduïtat, procedirà el reconeixement d’aquell, de resultar més favorable, i no es podrà acumular a aquesta millora.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies