Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten molts àmbits de l’activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga. No obstant això, aquelles mesures previstes en aquest Reial decret llei i que tenen un termini determinat de durada hi quedaran subjectes.

Els resumim a continuació les principals mesures laborals.

PRINCIPALS MESURES LABORALS

Pel que respecta a l’àmbit estrictament laboral i amb l’objectiu bàsic i fonamental de tractar d’evitar extincions contractuals massives com a conseqüència de la situació excepcional que estem vivint, es flexibilitzen els expedients de regulació d’ocupació temporal de suspensió (ERTOS) o reducció de jornada i es prenen tota una sèrie de mesures complementàries, com el foment del teletreball, adaptació de l’horari i reducció de jornada, etc.

 1. Mesures excepcionals en els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causes de força major (suspensió i reducció de jornada)

El RDL 8/2020 contempla que les mitjanes adoptades per les administracions per motiu de salut pública, com ara tancament de centres, cancel·lació d’activitats, restriccions a la mobilitat de persones o mercaderies o aïllaments per evitar contagis, bàsicament totes aquelles contingudes en el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar l’estat d’alarma al nostre país, podran justificar ERTO “per força major”.

ERTO força major: s’entendran com a tals els que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o de les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

Se’ls aplicarà les següents especialitats (tenint en compte que no s’aplicaran als ERTO iniciats o comunicats abans del 18 de març de 2020):

 • En aquests casos, en els quals no fa falta negociació de cap mena amb la representació legal dels treballadors, el procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe/memòria relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat a conseqüència del COVID-19, així com la corresponent documentació acreditativa.
 • L’empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud als treballadors i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.
 • L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, sigui quin sigui el nombre de treballadors afectats.
 • En el cas que l’autoritat laboral sol·liciti informe (és potestatiu) a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), ho emetrà en el termini improrrogable de 5 dies.
 • L’autoritat laboral haurà de dictar resolució en 5 dies des de la sol·licitud i limitar-se a constatar l’existència, quan escaigui, de la força major al·legada per l’empresa. Serà l’empresa a qui correspondrà decidir si aplica mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que faran efecte des de la data del fet causant de la força major.

El procediment aplicable als expedients que afectin les persones que tinguin la condició de sòcies treballadores de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el règim general de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació, serà l’específic previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, excepte en el relatiu al termini per a l’emissió de resolució per part de l’autoritat laboral i a l’informe de la ITSS, que es regiran per l’indicat en els punts anteriors.

 1. Mesures excepcionals en els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causes organitzatives, productives i tècniques (suspensió i reducció de jornada)

En els supòsits que es decideixi per l’empresa la suspensió de contracte o reducció temporal de la jornada per aquestes causes, el destacable són les següents especialitats del procediment que no s’aplicaran als ERTO iniciats o comunicats abans del 18 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RDL) i basats en les causes previstes en el RDL que estem resumint:

Previsions per als casos en què no existeixi representació legal dels treballadors: la comissió representativa per a la negociació del període de consultes estarà integrada per:

 • Els sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà formada per 1 persona per cadascun dels sindicats que compleixin aquests requisits, i es prendran les decisions per les majories representatives corresponents.
 • En defecte d’això, per 3 treballadors de l’empresa, triats conforme al recollit en l’article 41.4 de l’ET.
 • El termini del que es disposarà, en qualsevol dels casos anteriors, per a la constitució de la comissió representativa serà de 5 dies improrrogables.
 • El període de consultes amb els representants dels treballadors o la comissió representativa vista en el punt anterior no haurà d’excedir de 7 dies com a màxim.
 • L’informe de la ITSS, en el cas que se sol·liciti per l’autoritat laboral, s’emetrà en el termini improrrogable de 7 dies.
 • El procediment aplicable als expedients que afectin les persones que tinguin la condició de socis treballadors de cooperatives de treball associat i societats laborals inclosos en el règim general de la Seguretat Social o en alguns dels règims especials que protegeixin la contingència de desocupació, serà l’específic previst en el Reial decret 42/1996, de 19 de gener, excepte en el relatiu al desenvolupament del període de consultes i a l’informe de la ITSS, que es regiran pel que es preveu en els punts anteriors.

Atenció. No se’ls aplicarà les especialitats previstes en la norma respecte a la tramitació dels ERTOS als ja iniciats o comunicats abans de la seva entrada en vigor (18 de març 2020) i basats en les causes que s’hi preveuen. Per contra, les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació seran aplicables als afectats per ERTOS comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor sempre que derivin directament del COVID-19.

 1. Exoneració de quotes empresarials a la Seguretat Social per a empreses que instin ERTO de suspensió o reducció de jornada per força major relacionada amb el COVID-19

Abans d’indicar en què consisteix aquesta mesura, és destacable assenyalar que, a diferència del que s’ha exposat respecte a les especialitats procedimentals dels ERTO per força major, aquí sí que s’estableix la seva extensió als afectats per ERTO autoritzats o iniciats abans del 18 de març de 2020, això sí, sempre que derivin directament del COVID-19.

La mesura consisteix en el fet que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat per força major temporal relacionat amb el COVID-19, exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 de la LGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, en un:

 • 100% si, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta en la Seguretat Social.
 • 75% quan en la referida data tingués 50 o més treballadors en alta.

Serà l’empresa la que sol·liciti aquesta exoneració de quotes a la TGSS, comunicant la identificació dels treballadors i el període de la suspensió o reducció de jornada.

Els treballadors no es veuran afectats per aquesta exoneració, i es mantindrà la consideració d’aquest període com efectivament cotitzat amb caràcter general, sense que resulti d’aplicació el que s’estableix en l’article 20 de la LGSS.

Atenció. Aquestes exoneracions, així com la resta de les mesures excepcionals del RDL que comentem, estan supeditades al manteniment de l’ocupació en l’empresa durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat. Per tant, si es redueix la plantilla durant aquest període, aquestes exoneracions s’hauran de retornar i, a més, amb els recàrrecs corresponents.

 1. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació per a treballadors afectats per ERTO indicats en els apartats anteriors.

Mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19 als treballadors inclosos en l’article 264 de la LGSS i als qui tinguin la condició de socis treballadors de societats laborals i de cooperatives de treball associat que cotitzin per desocupació, la relació laboral o societària dels quals s’hagi iniciat abans del 18 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RDL) que es vegin afectats per la decisió de les seves empreses de suspendre contractes o reduir temporalment la jornada de treball per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció, a l’empara del que es disposa en l’article 47 de l’ET, amb base en les circumstàncies extraordinàries regulades en el RDL, o quan les seves empreses ja es trobin culpables en procediments comunicats, autoritzats o iniciats abans del 18 de març i basats en les causes que s’hi preveuen:

 • Se’ls reconeixerà la prestació contributiva per desocupació encara que no tinguin el període mínim d’ocupació cotitzada necessari per a això.
 • La seva durada s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció de la jornada.
 • La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, en defecte d’això, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.
 • Els períodes de la prestació consumits durant aquesta suspensió no comptaran com a gastats. És a dir, enfront d’hipotètiques futures prestacions “el comptador es posarà a zero” i es reposaran les prestacions.
 • Les prestacions per desocupació percebudes pels treballadors fixos discontinus que hagin vist suspesos els seus contractes com a conseqüència del COVID-19 durant períodes que haguessin estat d’activitat, podran tornar a percebre’s amb un límit màxim de 90 dies quan es tornin a trobar en situació de desocupació.
 • Mentre duri l’actual situació que comporta, entre altres afectacions, limitació de moviments, les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora de termini no implicarà que es redueixi la durada del dret a aquesta prestació.
 1. Mesures excepcionals per facilitar el teletreball.

S’establiran sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà del treball a distància, i l’empresa haurà d’adoptar les mesures oportunes, si això és tècnicament i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resulta proporcionat.

Aquestes mesures hauran de ser prioritàries enfront de la cessació temporal o reducció de l’activitat.

S’entendrà complerta l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos, amb caràcter excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament pel treballador.

Atenció. La normativa espanyola sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació de l’empresari de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball (art. 14 de la Llei de prevenció de riscos laborals), i ha de desplegar totes les mesures necessàries per al seu compliment, entre elles, les que incumbeixen a la formació mínima de les persones amb habilitació per desenvolupar una avaluació de riscos o la implementació de mesures que se’n derivin, encara que la prestació de serveis s’efectuï en el domicili del treballador.

 1. Dret a l’adaptació de les condicions de treball i reducció de jornada per circumstàncies excepcionals de cura vinculades al COVID-19.

Les mesures adoptades en aquest àmbit es dirigeixen a afavorir la conciliació laboral assegurant la possibilitat que els treballadors per compte d’altri s’absentin del treball davant la necessitat d’atendre persones a càrrec seu (nens i gent gran després del tancament de centres escolars, residències de gent gran o centres de dia) sense que aquestes faltes d’assistència siguin causa d’acomiadament disciplinari (art. 54.1 de l’ET). Es defineix la situació que justifica l’absència durant aquesta situació d’emergència i s’estableixen, d’una banda, drets alternatius (dret d’adaptació o reducció de jornada) i es configura, per una altra banda, el dret a la denominada «reducció de jornada especial», que participa, encara que amb especialitats, de la naturalesa jurídica de la reducció de jornada establerta en l’article 37.6 de l’ET.

En concret, es regula el següent:

 • Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o a la seva reducció quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.
 • S’entendrà que concorren aquestes circumstàncies quan sigui necessària la presència del treballador per a l’atenció d’alguna de les persones indicades que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19.

Així mateix, es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals quan existeixin decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona que els necessités i quan concorrin les circumstàncies excepcionals que requereixen la presència del treballador, quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau del treballador no pogués continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

 • Es tracta d’un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors, que ha de tenir com a pressupost el repartiment corresponsable de les obligacions de cura i d’evitar la perpetuació de rols, i ha de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa, particularment en cas que siguin diversos els treballadors que hi accedeixen en la mateixa empresa.
 • La concreció inicial correspon al treballador, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar el treballador, degudament acreditades, i les necessitats d’organització de l’empresa. Empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.
 • El dret a l’adaptació de la jornada es podrà referir a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, i pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, inclosa la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre raonable i proporcionat, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional.
 • Quan es tracti d’una reducció especial de la jornada (amb reducció proporcional del seu salari, en les situacions previstes en l’article 37.6 de l’ET: guarda legal de menor de 12 anys o discapacitat; cura de familiar fins al 2n grau; hospitalització i tractament continuat de menor -fins a 18 anys- afectat per càncer o malaltia greu), s’aplicaran garanties, beneficis, o especificacions actualment previstes a més de les següents especialitats:
 • Haurà de ser comunicada amb 24 hores d’antelació.
 • No s’estableix limitació en el seu gaudi per percentatge mínim ni màxim de la jornada i sigui quina sigui la reducció no implicarà canvis en els drets i garanties establerts en l’ordenament per a la situació prevista en l’article 37.6 de l’ET.
 • Podrà arribar al 100% de la jornada si resultés necessari (en aquest gairebé s’especifica que haurà d’estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa).
 • En el supòsit de cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix, no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no exerceixi activitat retribuïda.

Finalment, i per al cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d’una adaptació de la seva jornada per conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d’algun dels drets de conciliació previstos en l’ordenament laboral, inclosos els establerts en l’article 37 de l’ET, hi podrà renunciar temporalment o tindrà dret al fet que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre que:

 • concorrin les circumstàncies excepcionals a les quals ja s’ha fet esment, i
 • la sol·licitud se cenyeixi al període excepcional de durada de la crisi sanitària i s’acomodi a les necessitats concretes de cura, degudament acreditades, i a les necessitats d’organització de l’empresa. Es presumirà, excepte prova en contra, que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada.
 1. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per la declaració d’estat d’alarma vinculada al COVID-19.

Aquesta prestació s’estableix amb caràcter excepcional i vigència limitada a 1 mes, a partir del 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del RD 463/2020), o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en cas que es prolongui més d’1 mes.

Els beneficiaris seran els treballadors per compte propi o autònoms (inclosos els qui tinguin la condició de socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui):

 • les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del reial decret que decreta l’estat d’alarma, o,
 • quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

S’hauran de complir els següents requisits:

 1. Estar afiliats i en alta el 14 de març de 2020 en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar (RETMAR).
 2. Suspensió de la seva activitat per la declaració de l’estat d’alarma o acreditació de reducció de la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.
 3. Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no s’estigués al corrent, l’òrgan gestor el convidarà al pagament perquè ingressi les quotes degudes en el termini improrrogable de 30 dies naturals. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el:

 • 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l’article 339 de la LGSS.
 • 70% de la base mínima de cotització en el RETA o en el RETMAR quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.

La durada del cessament d’activitat en aquests supòsits serà d’1 mes, ampliat, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma si es prorroga.

El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat futurs.

Finalment, s’ha de tenir en compte que la percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra del sistema de Seguretat Social.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies