En el BOE del 26 de gener s’ha publicat el Reial decret llei 2/2019 (RDL), de 25 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, amb l’entrada en vigor en el mateix dia de la seva publicació.

Aquest RDL té per objecte declarar zona afectada greument per una emergència de protecció civil les províncies i comunitats autònomes que a continuació es relacionen, així com l’adopció de les mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels incendis, temporals i altres catàstrofes naturals que s’indiquen:

 • les províncies de Tarragona, Lleida i Toledo, així com la Comunitat de Madrid, com a conseqüència dels incendis forestals esdevinguts entre els dies 26 i 28 del mes de juny del 2019;
 • la Comunitat Foral de Navarra, per les inundacions patides el dia 8 de juliol del 2019;
 • la província d’Ourense, per la tempesta de calamarsa i inundacions esdevingudes el dia 8 de juliol del 2019;
 • la Comunitat de Madrid, les províncies de Saragossa i Càceres, la Comunitat Autònoma de La Rioja, les províncies de Segòvia, Valladolid, Àvila, Toledo, Ciudad Real, Alacant, Castelló, València, Lleida, Sevilla i Màlaga, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a conseqüència dels episodis de fortes pluges ocorreguts els dies 25, 26 i 27 del mes d’agost del 2019, quan un embossament d’aire fred (DANA) va recórrer d’oest a est la Península i les Balears;
 • l’illa de Gran Canària, pels gravíssims incendis forestals declarats entre els dies 10 i 17 del mes d’agost del 2019;
 • les províncies d’Albacete, Alacant, València, Almeria, Màlaga i Granada, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Comunitat de Madrid, pels greus successos causats per un DANA els dies 12 a 16 del mes de setembre del 2019.

Les mesures contemplades resultaran d’aplicació respecte dels danys ocasionats pels episodis descrits en el paràgraf anterior.

Les mesures contingudes en el RDL seran també d’aplicació a altres danys causats pels temporals de pluges torrencials, neu, calamarsa i vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, pedra, fenòmens costaners i tornados, així com incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des del dia 1 d’abril del 2019 fins a la seva entrada en vigor.

La concreció dels successos, el seu àmbit territorial i les mesures concretes a les quals resultarà d’aplicació el que es preveu en aquest apartat es determinaran per Reial decret del Consell de Ministres, a proposta de la persona titular del Ministeri competent per a l’execució de la mesura corresponent.

El Govern podrà acordar, amb delimitació de les zones afectades, l’aplicació de les mesures necessàries previstes en aquest reial decret llei a altres successos de característiques similars que puguin esdevenir fins al 31 de març del 2020, mitjançant reial decret, a proposta de la persona titular del Ministeri competent per a l’execució de la mesura corresponent.

Entre aquestes mesures, es contemplen mesures emmarcades en l’àmbit laboral i de Seguretat Social, i en l’àmbit fiscal, que es descriuen.

Mesures laborals i de Seguretat Social

 • Les suspensions de contracte i reduccions de jornada i els acomiadaments col·lectius que tinguin la seva causa directa en els danys produïts pels sinistres descrits així com en les pèrdues d’activitat que se’n derivin directament, en els establiments referits en aquest Reial decret llei, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major.
 • En els supòsits de suspensió del contracte o de reducció de la jornada, la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els termes de l’ordre ministerial que dicti a aquest efecte el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, podrà exonerar a l’empresari de l’abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió o reducció, i es manté la condició d’aquest període com a cotitzat efectivament pel treballador.
 • En els casos en què es produeixi l’extinció del contracte, les indemnitzacions dels treballadors seran a càrrec del Fons de Garantia Salarial, amb els límits legalment establerts.
 • En els supòsits en què es decideixi per l’empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball amb base en circumstàncies excepcionals, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i, si escau, l’Institut Social de la Marina podran autoritzar que el temps en què es percebin les prestacions per desocupació, que portin la seva causa immediata dels successos inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret llei, no es computi a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, podrà autoritzar que rebin prestacions per desocupació aquells treballadors inclosos en aquests expedients que no tinguin tots dels períodes de cotització necessaris per a tenir-hi dret.
 • Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social podran sol·licitar i obtenir, prèvia justificació dels danys soferts o de les pèrdues d’activitat directament derivades dels sinistres descrits en l’article 1, una moratòria de fins a un any, sense interès, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta corresponents a tres mesos naturals consecutius, a comptar des de l’anterior a la producció del sinistre o, en el cas de treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, des del mes en què es produís.
 • Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i, si escau, l’Institut Social de la Marina, podran autoritzar que el temps en què es percebin prestacions per cessament d’activitat, que portin la seva causa immediata dels successos inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret llei, no es computi a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Es considerarà com a compliment a l’efecte de poder accedir a la prestació per cessament d’activitat, el requisit de període mínim de cotització de dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat. Així mateix, aquells treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que es trobessin gaudint d’alguna bonificació o reducció en les quotes a la Seguretat Social previstes en la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, i, que com a conseqüència directa i immediata dels successos inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret llei, sol·licitessin la baixa en el règim corresponent en sol·licitar novament l’alta, no perdran el dret a l’accés a les bonificacions o reduccions en la quota pel temps que hagués quedat pendent de gaudi.
 • Per a dur a terme les obres de reparació dels danys causats, les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre podran sol·licitar del servei públic d’ocupació competent l’adscripció de treballadors perceptors de les prestacions per desocupació per a treballs de col·laboració social, d’acord amb el que es disposa en la legislació en vigor.

Autorització a diferir el pagament de quotes a les empreses i als treballadors per compte propi o autònoms afectats per temporals i altres situacions catastròfiques

Al BOE del dia 30-09-2019, s’ha publicat la resolució de 24 de setembre del 2019, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s’autoritza a les empreses que tinguin treballadors en alta, així com als treballadors per compte propi, inclosos en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social, que acreditin haver resultat afectats pels temporals i altres situacions catastròfiques a les províncies i comunitats autònomes relacionades que han estat declarades zones afectades greument per una emergència de protecció civil i que així ho sol·licitin, a diferir el termini reglamentari d’ingrés de les quotes de la Seguretat Social per totes les contingències, així com pels conceptes de recaptació conjunta amb aquelles, corresponents a sis mesos naturals consecutius.

Les primeres quotes respecte de les quals es diferirà el termini reglamentari d’ingrés seran les corresponents al mes de setembre del 2019, excepte en el cas dels treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, en el qual seran les corresponents al mes d’octubre del 2019.

Les quotes que se’n difereixi el termini reglamentari d’ingrés, s’hauran d’ingressar mensualment des del mes d’octubre del 2020 fins al mes de març del 2021, sense aplicació de recàrrec o cap tipus d’interès.

El descompte de les aportacions dels treballadors per compte d’altri a la cotització i el seu ingrés s’haurà d’efectuar en el termini reglamentari.

Es delega en els titulars de les corresponents Direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social la competència per resoldre les sol·licituds que es rebin a aquest efecte.

Les sol·licituds, que s’hauran de presentar fins al 30 d’octubre del 2019, hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa dels danys soferts o de la pèrdua d’activitat que se’n derivi, expedida per resolució de l’autoritat laboral, pel respectiu ajuntament, per l’òrgan insular o autonòmic competent o per la Delegació del Govern en la Comunitat Autònoma en la qual s’acreditin els danys o pèrdua de l’activitat i la ubicació de les empreses o explotacions afectades o el lloc en què s’exerceixi l’activitat, o, en el cas d’haver-se expedit, de resolució o comunicació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o de l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA), en la qual consti la condició de beneficiari d’ajudes atorgades a conseqüència dels danys causats pels temporals i altres situacions catastròfiques.

Si el diferiment del termini reglamentari d’ingrés de les quotes a què es refereix aquesta resolució concorregués amb una moratòria en el pagament de quotes al fet que es pogués tenir dret com a conseqüència de l’emergència de protecció civil, aquesta mesura tindrà caràcter complementari respecte a la moratòria esmentada, i serà aplicable, únicament, respecte a aquelles mensualitats en les quals no concorri amb aquesta última.

La no utilització del termini d’ingrés diferit, un cop autoritzat, no donarà dret a la devolució de les quotes ingressades.

Beneficis fiscals

Els beneficis fiscals contemplats són les següents:

 • Exempció en la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI): d’habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats, quan els danys hagin obligat al reallotjament total o parcial de persones o béns, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres, la cobertura de les quals no resulti possible mitjançant cap tipus de fórmula d’assegurament públic o privats.
 • Reducció en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE): es redueix de manera proporcional al temps de paralització de l’activitat per a aquelles indústries, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o de tancament temporal de l’activitat.
 • Exempció en l’IRPF: les ajudes per danys personals.
 • Reduccions índexs de rendiment net del mètode d’estimació objectiva en IRPF per a les explotacions i activitats agràries: s’autoritza el Ministeri d’Hisenda, per a aquelles activitats agràries en les quals s’hagin produït danys com a conseqüència dels sinistres, la reducció amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix l’Ordre de mòduls per al 2019.
 • Exempció de les taxes Prefectura Central de Trànsit: tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades i l’expedició de duplicats de permisos de circulació o de conducció destruïts o extraviats.
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies