Al BOE del dia 4 de juliol s’ha publicat la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) pel 2018, que conté, entre altres mesures fiscals, una baixada en l’IRPF per a rendes baixes, nous xecs per a natalitat i guarderia, i ampliació de xecs familiars per discapacitat, l’augment del 20 al 30% de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació en l’IRPF, la pròrroga de l’impost sobre el patrimoni pel 2018, així com la rebaixa del tipus reduït de l’IVA del 10% per a les entrades a sales cinematogràfiques.

A continuació descrivim les principals mesures fiscals que es recullen en el citat text de la LPGE 2018, que amb caràcter general tenen la seva entrada en vigor des del dia 5 de juliol del 2018.

1. IRPF

Es preveu una sèrie de mesures que en termes generals estan dirigides a reduir la tributació dels treballadors de renda més baixa i dels contribuents que suporten majors càrregues familiars, tals com a dones treballadores, famílies nombroses o persones amb discapacitat.

Així:

 • Reducció per obtenció de rendiments del treball: amb efectes des del 05-07-2018, s’amplien els límits màxims que marquen les diferents quanties de reducció que al seu torn s’incrementen per als treballadors amb rendes més baixes en 2000 euros aproximadament, de manera que els límits establerts passen a ser de 16.825 euros i 13.115 euros [anteriorment 14.450 i 11.250 euros] i la quota passa de 3.700 a 5.565 euros anuals.

Quan l’impost s’hagués reportat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LPGE 2018, la reducció a aplicar serà la prevista en la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

Quan l’impost corresponent al període impositiu 2018 s’hagués reportat a partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2018, la reducció a aplicar serà la resultant d’incrementar la quantia derivada de l’aplicació de la normativa vigent a 31 de desembre de 2017 en la meitat de la diferència positiva resultant de minorar l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball aplicant la normativa vigent a 1 de gener de 2019 en la quantia de la reducció calculada conformement a la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

En definitiva, en el 2018 s’incrementarà la reducció vigent en la meitat de la diferència de la nova reducció menys l’antiga.

 • Reducció per obtenció de rendiments del treball i determinació del tipus de retenció sobre els rendiments del treball durant el període impositiu 2018 (s’afegeix una disposició addicional quaranta-setena a la LIRPF)

Per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LPGE 2018 s’aplicarà la normativa vigent a 31 de desembre de 2017.

A partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2018, per calcular el tipus de retenció s’aplicarà la normativa vigent a 31 de desembre de 2017 amb una sèrie d’especialitats.

A l’efecte del càlcul del tipus de retenció, en relació a l’aplicació de la reducció per obtenció de rendiments del treball pel 2018, calculada conforme a l’analitzat a l’apartat anterior, el tipus de retenció es regularitzarà en els primers rendiments del treball que se satisfacin a partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2018.

No obstant això, la regularització es podrà realitzar, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin a partir del mes següent a l’entrada en vigor de la LPGE 2018.

 • Deducció per maternitat: amb efectes des de l’01-01-2018, aquesta deducció es podrà incrementar en 1.000 euros addicionals quan el contribuent hagués satisfet despeses per la custòdia de menors de 3 anys en guarderies o centres educatius autoritzats, entenent per despeses de custòdia les quantitats satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil per la preinscripció i matrícula, l’assistència, horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts i per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (extensió dels supòsits als quals s’aplica la deducció, en incloure’s el cònjuge no separat legalment). Aquest import, encara que es tracti d’un import negatiu (es paga al contribuent amb la declaració de l’IRPF encara que no se li hagi retingut) no es podrà obtenir per endavant.
 • Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec: amb efectes des del 05-07-2018, s’augmenta la quantia de la deducció per família nombrosa en 600 euros addicionals anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa en la data de meritació de l’impost en què excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial. D’altra banda, es fa extensiva la deducció per persones amb discapacitat a càrrec, als contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, de fins a 1.200 euros anuals.

L’import de l’abonament d’aquestes deduccions es podrà sol·licitar anticipadament.

En el període impositiu 2018, la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat i l’increment previst de la deducció per cadascun dels fills que excedeixin del nombre mínim de fills exigit per a l’adquisició de la condició de família nombrosa de categoria general o especial, es determinarà prenent en consideració exclusivament els mesos iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

 • Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu: amb efectes des de l’01-01-2018, s’estableix una deducció en quota a favor d’aquells contribuents que no poden presentar la declaració conjunta perquè la resta de membres de la unitat familiar resideixen en un altre estat membre de la UE, equiparant així la quota a pagar a la que hagués suportat en el cas que tots els membres de la unitat familiar fossin residents fiscals a Espanya.
 • Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: amb efectes des de l’01-01-2018, s’eleva del 50 al 60 per cent el percentatge de la deducció per obtenció de rendes a Ceuta i Melilla, tant per als contribuents residents a Ceuta i Melilla, com pels no residents en aquests territoris que hi haguessin obtingut rendes. Aquesta modificació s’acompanya de les necessàries en el sistema de pagaments a compte amb la fi d’anticipar l’impacte econòmic de la mesura sobre les ciutats autònomes esmentades.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: amb efectes des de l’01-01-2018, s’augmenta del 20 al 30% el percentatge d’aquesta deducció per les quantitats satisfetes en el període que es tracti per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. S’augmenta també la base màxima de deducció, que passa de 50.000 a 60.000 euros anuals, i que estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites.
 • Obligació de declarar: amb efectes des de l’01-01-2018, es modifica l’obligació de declarar, establint d’una banda un límit quantitatiu que eximeix d’aquesta obligació per a l’obtenció de guanys patrimonials derivats d’ajuts públics de quantia reduïda (menys de 1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat) i, per un altre, elevant, de 12.000 a 14.000 euros, el llindar inferior de l’obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, per al cas que el pagador no estigui obligat a retenir i per quan es percebin rendiments subjectes a tipus fix de retenció, o pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes.

En conseqüència, els contribuents que percebin rendiments del treball procedents de més d’un pagador no tindran l’obligació de declarar si no superen els 14.000 € (abans 12.000), límit que s’aplicarà el 2019.

S’estableix també un règim transitori per a l’obligació de declarar en el període impositiu 2018, de tal forma que quan l’impost corresponent al període impositiu 2018 s’hagués reportat a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, el límit de 14.000 euros establert en el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 96 d’aquesta Llei serà de 12.643 euros (nova Disposició transitòria trenta-quatrena de la LIRPF).

 • Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: amb efectes des del 05-07-2018 s’augmenta les quantitats exemptes de 2.500 € a 40.000 €. Estaran exempts del gravamen especial els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 euros se sotmetran a tributació respecte de la part que excedeixi d’aquest import.

Els premis derivats de jocs celebrats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, estaran exempts del gravamen especial en la quantia prevista a l’apartat 2 de la disposició addicional trenta-tresena d’aquesta Llei en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2017. Aquesta quantia serà de 10.000 euros per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2018 a partir de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, i de 20.000 euros per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2019.

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles: amb efectes des de l’01-01-2018, es modifica aquesta reducció i el seu règim transitori per adaptar la seva regulació als acords adoptats en el si de la Unió Europea i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) respecte als règims coneguts com «patent box», en particular per observar l’establert en l’informe relatiu a l’acció 5 del conegut com a Pla BEPS de l’OCDE, informe que recull l’anomenat «nexus approach» (criteri del nexe) com a criteri per configurar un règim preferencial d’intangibles que no resulti perjudicial conforme a aquest estàndard internacional:
 • S’especifica que solament les rendes positives són les que tenen dret a la reducció a la base imposable (abans s’esmentava solament a rendes sense diferenciar entre positives o negatives).

S’actualitzen els supòsits en els quals es pot aplicar la reducció. En concret per la cessió del dret d’ús o d’explotació, per les patents, models d’utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models, o de programari avançat registrat que hagi estat obtingut com a resultat de projectes de R+D.

Les rendes positives susceptibles de reducció són els ingressos que superen a les despeses incorregudes directament amb la creació dels actius que no haguessin estat incorporats al valor dels actius, l’amortització i les despeses directament relacionades amb l’actiu que s’haguessin integrat a la base imposable.

Si en un període impositiu s’obtenen rendes negatives es reduiran quan no superin l’import de les rendes positives integrades en períodes impositius anteriors que haguessin aplicat la reducció.

Es regula un règim transitori que serà aplicable per als actius intangibles del contribuent disponibles amb anterioritat a l’1 de juliol de 2016 (es modifica la disposició transitòria vintena de la LIS).

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en directe d’arts escèniques i musicals: amb efectes des del 05-07-2018, s’estableix que els productors que s’acullin a aquest incentiu fiscal assumiran una sèrie d’obligacions, com per exemple, incorporar en els títols de crèdit i en la publicitat de la producció una referència específica al fet d’haver-se acollit a l’incentiu fiscal i indicar de forma expressa els llocs específics de rodatge a Espanya i la col·laboració del Govern d’Espanya, les comunitats autònomes, de la Spain Film Commission i de les Film Commissions/Film Offices que hagin intervingut.

També s’exigeix remetre a l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) per al seu arxiu, classificació i gestió els següents materials: una còpia de la producció audiovisual en format digital d’alta qualitat en versió original i en les versions comercialitzades a Espanya; sinopsi i una fitxa tècnica i artística actualitzada; material gràfic de promoció de la producció (cartells, fotografies, etc.); una quantitat suficient de fotogrames de l’obra incentivada amb l’autorització implícita per ser utilitzats en la promoció del territori on s’hagi rodat.

Facultats de l’administració per determinar la base imposable i altres elements tributaris: amb efectes des del 05-07-2018, s’estableix que en el cas del dret a la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’administració tributària, l’administració tributària podrà comprovar qualsevol de les circumstàncies determinants d’aquesta conversió, en particular les pèrdues comptables.

Règim legal dels pagaments fraccionats: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2018, es procedeix a exceptuar a les entitats de capital-risc de l’obligació d’efectuar el pagament fraccionat mínim aplicable a les grans empreses, pel que fa a les seves rendes exemptes, la qual cosa permetrà corregir l’actual asimetria respecte al tractament donat a altres entitats amb baixa tributació. Aquesta excepció, no obstant això, no resulta d’aplicació als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi començat abans de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos pel 2018.

3. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

D’acord amb l’article 73 LPGE 2018, es manté per a l’exercici 2018 la seva vigència, i s’elimina, per tant, per aquest any la reimplantació de la bonificació del 100% sobre la quota íntegra de l’impost que s’havia previst en el Reial decret-llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni.

4. IVA

 • Exempcions interiors: amb efectes des de l’01-01-2019, es modifica l’exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, per ajustar la seva regulació al dret de la Unió Europea. D’aquesta manera, s’afegeix una nova lletra “c)” a l’apartat 6è de l’article 20.Un de la Llei de l’IVA, que exigeix, per a l’aplicació de l’exempció, que l’activitat exempta exercida sigui diferent de les assenyalades en els nombres 16è, 17è, 18è, 19è, 20è, 22è, 23è, 26è i 28è del mateix precepte.
 • Exempcions en les exportacions de béns. Lliuraments de béns a viatgers: amb efectes des del 05-07-2018, s’estableix que l’exempció es farà efectiva mitjançant el reemborsament de l’impost suportat en les adquisicions, i s’elimina el requisit que el reemborsament al fet que es refereix el paràgraf anterior només s’aplicarà respecte dels lliuraments de béns documentats en una factura l’import total de la qual, impostos inclosos, sigui superior a 15.000 pessetes.
 • Exempcions en les operacions assimilades a les exportacions. Transports de viatgers i els seus equipatges: amb efectes des del 05-07-2018 s’estableix que estaran exempts de l’impost els transports de viatgers i els seus equipatges per via marítima o aèria procedents de o amb destinació a un port o aeroport situat fora de l’àmbit espacial de l’impost, i s’afegeix que s’entendran inclosos en aquest apartat els transports per via aèria emparats per un únic títol de transport que inclogui vols de connexió aèria.
 • Tipus impositiu reduït. Sales de cinema i els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i cura residencial: amb efectes des del 05-07-2018, es rebaixa del tipus impositiu aplicable a l’entrada a les sales cinematogràfiques, que passa de tributar del 21 al 10 per cent, i es modifica l’aplicació del tipus reduït del 10% dels serveis de teleassistència i ajuda a domicili, per establir que s’aplicarà sempre que es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d’un concurs administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d’una prestació econòmica vinculada a aquests serveis que cobreixi més del 75 per cent (abans era del 10%) del seu preu, en aplicació, en tots dos casos, del que es disposa en aquesta Llei.
 • Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica: amb efectes des de l’1 de gener del 2019, com a conseqüència de la modificació de la Directiva de l’IVA referent a les regles de tributació dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, quan el destinatari no sigui un empresari o professional actuant com a tal, es produeixen les següents modificacions:
  • S’estableix un llindar comú a escala comunitària de fins a 10.000 € anuals que si no és depassat implicarà que aquestes prestacions de serveis es localitzin en l’estat membre d’establiment del prestador. Els empresaris podran optar per no aplicar aquesta nova regulació, encara que no hagin superat el límit de 10.000 €, i l’operació es localitzarà com fins ara, en l’estat de residència del consumidor final. L’opció comprendrà, com a mínim, 2 anys naturals.
  • Per afavorir el compliment voluntari de les obligacions tributàries i la possibilitat d’acollir-se als sistemes simplificats de finestreta única, se suprimeix la limitació actualment existent que els empresaris o professionals no establerts en la comunitat però registrats a l’efecte de l’IVA en un estat membre no poden utilitzar ni el règim especial aplicable als empresaris no establerts en la comunitat ni el règim especial aplicable per als empresaris o professionals establerts en la comunitat.

5. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP I AJD)

Amb efectes des del 05-07-2018 s’actualitza a l’1% l’escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris.

6. TRIBUTS LOCALS

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i amb vigència indefinida, s’introdueixen les següents modificacions en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques:

Es modifiquen els epígrafs 251.3 de la secció primera “Fabricació de productes químics inorgànics (inclou la fabricació de gasos industrials, excepte gasos comprimits)” i 253.1 de la secció primera “Fabricació de gasos comprimits i d’anhídrid carbònic solidificat (gel sec)” per adaptar el seu contingut a la situació actual de la fabricació dels productes que classifiquen.

Se suprimeix la reducció del 50 per cent de la quota en favor de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs SA, per ser incompatible amb la situació actual de liberalització del sector de serveis postals i la normativa comunitària.

S’inclou dins de les facultats que es reconeixen en la regla 4a de la instrucció la de prestar als clients, per compte de les entitats financeres l’activitat de les quals estigui classificada en els grups 811 i 812 de la secció primera de les tarifes, el servei combinat de retirada d’efectiu i pagament pels béns o serveis adquirits (servei de «cashback»).

Beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles (IBI)

Amb efectes des del 05-07-2018, s’estableix que els ajuntaments que amb anterioritat a l’entrada en vigor de nous valors cadastrals, com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, apliquessin la bonificació establerta en l’article 74.5 de la LHL, en la redacció que li va proporcionar la Llei 14/2000, de 29 desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, podran continuar aplicant aquesta bonificació durant el període referit en l’article 68.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, cadastre immobiliari.

Cadastre immobiliari

D’acord amb la DF 20a de la LPGE, amb efectes des de l’entrada en vigor de la LPGE 2018 s’estableix que:

La descripció cadastral dels béns immobles comprendrà les seves característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les quals es trobaran la localització i la referència cadastral, la superfície, l’ús o destinació, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor de referència de mercat, el valor cadastral i el titular cadastral, amb el seu número d’identificació fiscal o, si escau, nombre d’identitat d’estranger. Quan els immobles estiguin coordinats amb el registre de la propietat s’incorporarà aquesta circumstància juntament amb el seu codi registral.

La Direcció General del Cadastre estimarà de forma objectiva, per a cada bé immoble i a partir de les dades en poder del Cadastre, el seu valor de referència de mercat, entenent per tal el resultant de l’anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics en les transaccions immobiliàries efectuades, contrastats amb la resta de fonts d’informació disponibles.

Aquest valor podrà ser utilitzat per les administracions com, per exemple, les autonòmiques, per valorar béns immobles en aplicació de l’article 57.1.b) de la Llei General Tributària.

Fins que no s’aprovi el desenvolupament reglamentari previst en la disposició final tercera d’aquesta Llei, per a la determinació del valor de referència s’elaborarà un informe anual del mercat immobiliari, base de la determinació dels diferents mòduls de valor. Les directrius i criteris específics d’aplicació es determinaran de la següent manera:

a) Per als béns immobles urbans, així com per a les construccions situades en sòl rústic, conformement a les normes vigents per al càlcul dels valors cadastrals, es fixaran anualment per a cada municipi els mòduls d’aplicació.

b) Per al sòl rústic no ocupat per construccions, per aplicació dels mòduls de valor de cada cultiu, fixats anualment per a cada municipi, corregits per factors objectius de localització, agronòmics i soci econòmics, quan així es justifiqui per l’esmentat informe anual del mercat immobiliari.

7. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Impost sobre hidrocarburs

Amb efectes des de l’1 de gener de 2019, s’integra el tipus impositiu autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs en el tipus estatal especial a fi de garantir la unitat de mercat en l’àmbit dels combustibles i carburants, sense que aquesta mesura suposi un menyscapte dels recursos de les comunitats autònomes i tot això dins del marc normatiu comunitari.

Es preveuen més cauteles que es fixaran reglamentàriament respecte a la aplicació de determinats beneficis fiscals tant en l’impost sobre hidrocarburs com en l’impost especial sobre el carbó dirigides a verificar el seu consum en un ús autoritzat.

Amb efectes des de l’1 de juliol de 2018, s’introdueix una exempció en la fabricació i importació de biogàs que es destini a la producció d’electricitat en instal·lacions de producció d’energia elèctrica o la cogeneració d’electricitat i calor o al seu autoconsum en les instal·lacions on s’hagin generat, la qual cosa facilita el compliment d’objectius de naturalesa mediambiental.

Impost especial sobre l’electricitat

Amb efectes des de l’1 de juliol de 2018, s’incentiva la utilització de l’electricitat de la xarxa terrestre i es disminueixi així la contaminació atmosfèrica de les ciutats portuàries derivada del transport, mesura que té la seva entrada en vigor condicionada a la concessió de l’autorització del Consell Europeu.

També es duen a terme una sèrie d’ajustos tècnics, tant per adequar la normativa de l’impost a la modificació anterior, com per aclarir l’aplicació dels tipus impositius mínims i perquè l’exempció que en la redacció de l’impost sobre l’electricitat derogat requeia sobre els titulars d’instal·lacions acollides al règim especial segueixi recaient sobre els mateixos subjectes.

Impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle

Amb efectes des de l’1 de setembre de 2018, es rebaixa dels tipus impositius com a reflex de les últimes previsions de preu per al període 2020-2030 de les emissions de CO2.

Actualització dels potencials d’escalfament atmosfèric dels gasos objecte de l’impost prenent com a referència l’última actualització recollida en la normativa comunitària.

Reducció del tipus impositiu aplicable als gasos regenerats i reciclats per fomentar el seu ús.

Taxes

 • S’actualitzen, amb caràcter general, els tipus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2017.
 • S’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro, les taxes exigibles per la Prefectura Central de Tràfic.
 • Es minoren en un 50 per cent els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret-llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes, minoració que té com a finalitat traslladar a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla els beneficis fiscals que es recullen en altres impostos per a elles.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric i no es modifica la quantia de la taxa de regularització cadastral. També es mantenen pel 2018 les quanties bàsiques de les taxes portuàries.
 • S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, de la nau, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
 • Es modifiquen els imports de determinades taxes en matèria de propietat industrial.
 • Es quantifiquen les taxes denominades cànons ferroviaris.

Interès de demora tributari i interès legal dels diners

Es fixen l’interès legal dels diners que queda establert, igual que en el 2017, per a la vigència de la Llei en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Les seves quanties són, igual que en el 2017: a) diari, 17,93 euros, b) mensual, 537,84 euros, c) anual, 6.454,03 euros, i d) en els supòsits en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.

Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals aplicables a esdeveniments d’excepcional interès públic

Es relacionen les activitats que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologia i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques, els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere: les dutes a terme per la Fundación ONCE del Perro-Guía en el marc del “Trentè aniversari de la Fundación ONCE del Perro-Guía”; les activitats que es duguin a terme en aplicació de el “Pacte Iberoamericà de Joventut”; les dutes a terme pel Fons de Beques Soledad Cazorla per a Orfes de la violència de gènere “Fundació Dones”, etc.) i es regulen els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic:

Beneficis fiscals aplicables a la «50a Edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona».

Beneficis fiscals aplicables a «Centenaris del Real Sitio de Covadonga».

Beneficis fiscals aplicables a «Campionat Mundial Júnior Handbol Masculí 2019».

Beneficis fiscals aplicables a «Campionat Mundial Handbol Femení 2021».

Beneficis fiscals aplicables a «Andalucía Valderrama Masters».

Beneficis fiscals aplicables a «La Transició: 40 anys de Llibertat d’Expressió».

Beneficis fiscals aplicables a «Barcelona Mobile World Capital».

Beneficis fiscals aplicables a la celebració de l’esdeveniment «Ceuta y la Legión, 100 años de unión».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Campionat del Món de Triatló Multiesport Pontevedra 2019».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Bàdminton World Tour».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Nuevas Metas».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Barcelona Equestrian Challenge (3a edició)».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Univers Dona II».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Logronyo 2021, el nostre V Centenari».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Centenari Delibes».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Any Sant Jacobeu 2021».

Beneficis fiscals aplicables al programa «VIII Centenari de la Catedral de Burgos 2021».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Esport Inclusiu».

Beneficis fiscals aplicables al «Pla 2020 de Suport a l’Esport de Base II».

Beneficis fiscals aplicables al programa «Espanya, Capital del Talent Jove».

Beneficis fiscals aplicables a «Commemoració del Centenari de la Coronació de Nuestra Señora del Rocío (1919-2019)».

Beneficis fiscals aplicables al «Trasllat de la Imatge de Nuestra Señora del Rocío des de l’aldea al poble d’Almonte».

Beneficis fiscals aplicables a «Camino Lebaniego».

Beneficis fiscals aplicables a «Any Europeu del Patrimoni Cultural (2018)».

Beneficis fiscals aplicables a «Expo Dubai 2020».

Beneficis fiscals aplicables a «Malalties Neurodegeneratives 2020. Any Internacional de la Recerca i Innovació».

Beneficis fiscals aplicables a «Camino de la Cruz de Caravaca»

Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «XXV Aniversari de la Declaració per la UNESCO del Reial Monestir de Santa Maria de Guadalupe com a Patrimoni de la Humanitat».

Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «AUTOMOBILE BARCELONA 2019».

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies