• Granollers

  L’ajuntament de Granollers ha acordat l’ajornament dels terminis de pagaments dels principals impostos i taxes municipals previstos en el calendari fiscal. Cronològicament, els canvis quedarien de la següent manera:

  • Pagament dels rebuts domiciliats
  Impost Dates actuals Nova data
  Vehicles i guals 15 d’abril 15 d’octubre
  Impost Dates actuals
  Parades del mercat setmanal 13 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre
  Impostos Dates actuals Noves dates
  Béns immobles urbans 15 de maig
  15 de juliol
  15 d’octubre
  1 de juliol

  1 de setembre

  15 d’octubre

  Clavegueram
  Residus comercials
  Ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat
  Reserva d’espai a la via a la via pública
  Taules i cadires
  Impostos Nova data
  Activitats econòmiques 15 d’octubre
  Cementiri
  Béns immobles rústics
  • Pagament dels rebuts no domiciliats
  Impost Període actual Nou període
  Vehicles i guals del 13 de març al 13 de maig del 15 de setembre al 16 de novembre
  Impost Període actual Nou període
  Parades del mercat setmanal del 13 de març al 13 de maig de l’1 de juny al 3 d’agost
  Impostos Període actual Nou període
  Béns immobles urbans del 5 de maig al 6 de juliol de l’1 de juny al 3 d’agost
  Clavegueram
  Escombraries
  Ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat
  Reserva d’espai a la via a la via pública
  Taules i cadires
  Impostos Període
  Activitats econòmiques Del 15 de setembre al 16 de novembre
  Cementiri
  Béns immobles rústics
  • Altres mesures
   • Es redueix la quota de la part proporcional de la recollida de residus comercial afectades per la impossibilitat d’obrir al públic.
   • Es redueix la taxa de taules i cadires i la taxa de parades per mercat pels dies en que no s’ha pogut exercir l’activitat
   • Es facilitaran els ajornaments/fraccionaments amb plans individuals per cada ciutadà/empresa en funció de la situació concreta
   • Es podrà ajornar/fraccionar el pagaments dels tributs de cobrament periòdic, prèvia sol·licitud i sense interessos, sempre i quan el pagament es faci dins del 2020
   • L’Ajuntament no cobrarà les quotes equivalents als serveis municipals no prestats per l’aturada de l’activitat, com per exemple les escoles bressol municipals.
 • Canovelles

  L’ajuntament de Canovelles ha acordat les següents mesures:

  • Tributs i serveis municipals
   • Pla individualitzat per ajornament o fraccionaments dels tributs municipals, sense recàrrecs.
   • No liquidarà les quotes proporcionals a partir del 13 de març i fins al seu restabliment dels serveis municipals com per exemple l’escola bressol.
  • Activitat econòmica i teixit productiu
   • Llicències de terrassa: es podrà sol·licitar la devolució d’ingressos per les taxes corresponents al domini públic locals pels dies que no han pogut obrir.
   • Taxa per la recollida de residus: els titulars dels establiments que tinguin tancada l’activitat a causa del decret d’Estat d’Alarma no hauran de pagar la part d’aquesta taxa corresponent als dies en què no han obert al públic.
   • Taxa de parades al mercat: devolució dels ingressos corresponents als diumenges en què no s’hagi celebrat el mercat.
 • Vilanova del Vallès

  Les mesures que indica són les següents:

  • Es deixarà de cobrar la part proporcional de les quotes dels serveis prestats per l’Ajuntament, des de l’inici de l’Estat d’Alarma fins a la seva fi.
  • IBI (urbana, rústica i especials) i escombraries: el segon fraccionament del rebut serà ajornat durant un mes i no es passarà a cobrament fins el dia 4 de juliol.
  • Els comerços que han hagut de tancar no pagaran la part proporcional del rebut d’escombraries.
 • Barcelona

  L’Ajuntament de Barcelona ha creat l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament que, un cop estigui operativa, tindrà l’objectiu d’oferir plans individualitzats per flexibilitzar els terminis de pagaments i els tràmits de tributs municipals adaptats a cada empresa, autònom i ciutadà.
  Per altra banda, ja s’ha establert un primer paquet de mesures:

  • Mesures de reforç del comerç, la restauració i el turisme:
   1. Taxa de residus comercials: no se’ls hi cobrarà el preu públic per la recollida de residus a aquells establiments, autònoms i empreses que no poden obrir durant l’estat d’alarma.
   2. Taxa de terrasses: es retornarà l’import als establiments que no hagin pogut exercir la seva activitat. Si encara no l’havien pagat, es procedirà a la reducció de la taxa per la part proporcional.
   3. Canvis en les llicències: s’està estudiant la possibilitat que els negocis de la restauració puguin ajustar la demanda d’espai públic a les noves necessitats reals.
   4. Impost d’estades en establiments turístics: s’ajorna el cobrament fins al setembre.
  • Mesures relacionades amb la mobilitat: principalment s’estableix que s’ajorna el període sancionador de la zona de baixes emissions i no es sancionarà l’ús de les places d’estacionament d’àrea verda i blava.
  • Contractes públics: s’elaborarà un decret per garantir la continuïtat de tots els contractes públics i compensar als que no puguin prestar els serveis contractats.
  • S’allarga el termini per pagar, recórrer o sol·licitar devolució de tots els tributs municipals durant l’estat d’alarma.
  • Es podrà ajornar el pagament dels impostos i les taxes però amb una sol·licitud prèvia, sense interessos ni recàrrecs durant el 2020.
  • No es cobraran les quotes dels serveis municipals (com les escoles bressol, escoltes municipals de música i conservatori de música) fins que no es puguin tornar a prestar els serveis. L’import de la quota corresponent als dies del mes de març en què no s’ha pogut prestar el serveis, serà descomptat en el pròxim rebut.
 • Madrid

  El paquet de mesures fiscals que ha establert és el següent:

  • Impost sobre els bens immobles destinats als usos d’oci, hostaleria i comercial: tals comerços, establiments d’oci i hostaleria tenen el dret a una bonificació de la quota integra del IVI del 25% però es trobarà condicionada al manteniment del promig de la plantilla de treballadors durant el període impositiu. La bonificació ha de ser sol·licitada abans del 15de juny.
  • Impost Activitats Econòmiques (IAE): tindran dret a una bonificació de la quota integra de l’IAE del 25% els subjectes passius que tributen per quota municipal per determinats epígrafs: oci i restauració, agències de viatge, comercial i grans superfícies. Està subjecte a les mateixes condicions que la bonificació per l’IBI.
  • Moratòria en els tributs als ciutadans: s’ajorna l’abonament voluntari del impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per passos de vehicles i la taxa de caixers automàtics. El nou període passa a ser de l’1 de maig del 2020 al 30 de juny del 2020.