operaciones comerciales

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, va regular uns instruments dirigits a impedir la imposició d’uns terminis de pagaments excessivament dilatats i el retard dels deutors en els pagaments que s’efectuessin com a contraprestació en les operacions comercials realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el que es disposa en la Llei de contractes del sector públic, així com les realitzades entre els contractistes principals i els seus proveïdors i subcontractistes.

Aquestes mesures van consistir bàsicament a establir, amb caràcter general, un termini d’exigibilitat d’interessos de demora, determinar la seva meritació automàtica, assenyalar el tipus d’interès de demora i atorgar al creditor el dret a reclamar al deutor una indemnització raonable pels costos de cobrament.

Així, l’article 4 de la citada Llei va prescriure, amb caràcter general, que el termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, sense que en cap cas es pugui acordar un termini superior a 60 dies naturals.

I, d’altra banda, els articles 5 i 7 van disposar que, en cas de mora, el deutor haurà de pagar l’interès pactat en el contracte o, en defecte d’això, el resultant de sumar vuit punts percentuals al tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu a la seva operació principal de finançament més recent efectuada abans del primer dia del semestre natural.

A aquest efecte, s’ha aprovat la Resolució de 27 de juny de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2017 (BOE de 28-06-2017), i que es fixa en el 8 per 100, coincident amb l’aplicat durant el primer semestre d’aquest any 2017. 

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies