L’article 38 bis de la Llei de l’Estatut del treball autònom estableix unes  bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin a l’activitat en determinats supòsits.

En concret, les treballadores incloses en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establerts, tornin a realitzar una activitat per compte propi dins dels 2 anys immediatament següents a la data efectiva del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes i contingències professionals, quedarà fixada en la quantia de 60 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a l’activitat, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta amb caràcter general en el règim especial que correspongui per raó de l’activitat per compte propi.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que, complint amb els requisits anteriors, optessin per una base de cotització superior a la mínima indicada en el paràgraf anterior, podran aplicar durant el període anteriorment esmentat una bonificació del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, i la quota a reduir serà la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització per contingències comunes vigent a cada moment.

Atenció. La bonificació es tradueix, si s’opta per la base mínima de cotització, en una quota mensual de 60 euros durant els dotze mesos immediatament següents a la seva tornada a l’activitat. Si s’opta per una base de cotització superior, s’aplicarà una bonificació del 80% sobre la cotització per contingències comunes. La reincorporació a l’activitat s’ha de realitzar en els dos anys següents a la parada produïda per la maternitat.

Criteri de la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social

La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social havia seguit el criteri que el cessament en el RETA era requisit necessari si es volia accedir a la bonificació.

Doncs bé, ara ha emès un nou criteri perquè les treballadores autònomes que tornin del descans per maternitat es puguin acollir a aquesta bonificació en les seves quotes per contingències comunes i professionals, encara que no s’hagin donat de baixa en el règim especial de treballadors autònoms (RETA). Es concreta així un dels aspectes de l’acord signat amb les associacions de treballadors autònoms al novembre.

El nou criteri té caràcter retroactiu, amb efectes a 1 de gener, de manera que són beneficiàries d’aquesta bonificació no només les treballadores que s’incorporin a l’activitat a partir d’ara, sinó també les que l’hagin fet des d’aquesta data, hagin causat baixa o no en el RETA. En les pròximes setmanes, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a identificar a aquestes treballadores per compte propi amb l’objectiu d’efectuar les devolucions de les quanties corresponents a la bonificació que no hagi estat aplicada en els períodes de liquidació ja passats.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social rectifica la interpretació que fins ara s’havia fet de l’article 38 bis de l’Estatut del treballador autònom, a la vista de la nova redacció inclosa en el Reial decret llei 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació.

En aquest article, com ja hem comentat, s’estableix una bonificació per a les treballadores emmarcades en el RETA que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, tornin a realitzar una activitat per compte propi dins dels dos anys immediatament següents a la data efectiva del cessament.

En aquest aspecte, la Seguretat Social considera que el requisit de cessament no només es compleix en el cas de les treballadores que hagin decidit no reprendre la seva activitat laboral i hagin produït baixa en el RETA, sinó també en aquells casos en què la treballadora autònoma, després de gaudir del corresponent descans per maternitat, hagi optat, sense solució de continuïtat, per reprendre l’activitat laboral.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies