FusterGüell | Advocats i Economistes

Volem informar-los que el Govern va aprovar (es tracta de la primera vegada que es presenta aquest Pla) en el Consell de Ministres de 7 de desembre del 2017 el Pla Anual Normatiu de 2018, amb els decrets i lleis que vol tirar endavant l’any vinent.

Es tracta d’una novetat (és la primera vegada que es fa) i que, en aquest cas, consisteixen en un document de més de cent pàgines en les quals es pretén donar compte dels canvis i innovacions normatives que s’acosten.

És important conèixer, per poder analitzar i planificar, que l’any 2018 es presenta com un exercici amb nombrosos canvis, alguns ja anunciats pel Govern en el seu Pla Anual Normatiu. Entre altres novetats importants en matèria mercantil, destaquen el nou impuls a l’aprovació del Codi Mercantil, nou reglament del Registre Mercantil, modificació de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris, desenvolupament de la Llei de crèdit immobiliari, o modificació de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals o de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD).

Normes més rellevants en l’àmbit mercantil/civil/administratiu

Les normes més rellevants incloses en el pla, d’àmbit mercantil, civil o administratiu, són les següents:

Protecció del medi ambient:

 • Llei de canvi climàtic i transició energètica, que té per objecte establir un marc normatiu que reculli els objectius a mitjà i llarg termini de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i els objectius en matèria d’energia.
 • Llei per la qual s’estableixen objectius de reducció d’emissions de gasos de efecte hivernacle durant el cicle de vida dels combustibles i de l’energia subministrada en el transport.
 • Llei per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets de emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Protecció de drets:

 • Reformes previstes en la legislació civil, penal i processal, on es preveu la modificació dels cossos normatius més importants: el Codi civil, el Codi mercantil, Codi penal, la Llei d’enjudiciament civil i la Llei d’enjudiciament criminal, i fins i tot la Llei Orgànica del Poder Judicial.
 • Protecció de dades: el 25 de maig de 2018 serà per fi aplicable el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). Es preveu que en aquesta mateixa data entri en vigor la Llei orgànica de protecció de dades, el projecte de la qual ha estat remès pel Govern al Parlament al novembre. Probablement aquesta norma serà desenvolupada reglamentàriament per reial decret que substituirà al vigent.
 • Llei sobre la seguretat de les xarxes i sistemes d’informació que establirà “un conjunt d’obligacions generals de seguretat a les empreses que s’integrin el més harmònicament possible amb les obligacions que derivin de la normativa sobre protecció de dades personals, la relativa a la seva activitat específica i, si escau, sobre infraestructures crítiques, i que siguin el més homologable possibles amb les existents en l’àmbit internacional.”
 • L’aprovació d’una Llei de modificació del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris que traslladi la Directiva relativa als viatges combinats i als serveis de viatge vinculats amb la finalitat, entre d’altres, d’incrementar la protecció dels viatgers davant l’ús d’internet com a mitjà cada vegada més important, a través del que s’ofereixen, venen o faciliten serveis de viatges.
 • El nou reglament del Registre Mercantil que busca adaptar “la regulació a la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, quant a la intervenció dels Registradors Mercantils en els assumptes, actes, escriptures públiques, expedients, fets i actes inscriptibles per als quals resultin competents conforme al que es disposa en aquesta Llei, així com a les múltiples novetats produïdes en la legislació mercantil, particularment en l’àmbit societari”. Així mateix, es busca “adaptar la seva actuació a les previsions contingudes en la normativa europea d’aplicació, en particular al Reglament (UE) núm. 910/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE”.
 • Llei per la qual es modifica la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització: incorporarà la “Directiva (UE) 2016/801 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de maig del 2016, relativa als requisits d’entrada i residència dels nacionals de països tercers amb finalitats de recerca, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d’intercanvi d’alumnes o projectes educatius i col·locació au pair”.
 • Reial decret de desenvolupament de la Llei de crèdit immobiliari, amb els següents objectius: “1r Aprofundiment en la protecció de les persones físiques prestatàries en préstecs immobiliaris”; “2n Establiment de condicions homogènies en el procés d’establiment d’un mercat de préstecs en la UE”.
 • Llei orgànica sobre el registre de nom dels passatgers per a la prevenció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delinqüència greu.
 • Llei de modificació de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.
 • Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.
 • Reglaments de desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.

Recuperació econòmica:

 • Llei del sistema institucional de resolució extrajudicial de conflictes en l’àmbit financer.
 • Llei de transposició de la Directiva 2014/65/UE, reguladora del mercat de valors.

Transports:

 • Llei per la qual es modifica la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari i d’obertura del mercat de transport de viatgers per ferrocarril, per a transposició del denominat “quart paquet ferroviari” per fomentar la competència i la innovació i executar les reformes que se’n derivin.
 • Llei per la qual es modifica la Llei 48/1960, de 21 de juliol, de navegació aèria, que busca “establir mecanismes que permetin coordinar les necessitats de la seguretat aèria amb les de planificació aeroportuària dels aeroports d’interès general”.

Per a més informació:

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20171207e_2.pdf

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies