Ofertas de trabajo

Com ja deu haver vist per diversos mitjans de premsa, han aparegut algunes notícies on determinades empreses tenen a becaris de forma fraudulenta i sense sou. 

Doncs bé arran d’aquesta polèmica que ha sorgit, cal preguntar-se si des del punt de vista legal, l’empresa està obligada a remunerar als becaris i, si és així, si existeix una quantia mínima que els hem d’abonar?

La figura del becari

El terme becari es refereix al de l’estudiant que realitza pràctiques en una empresa, pública o privada, per adquirir experiència professional, rebi compensació econòmica o no. També és la paraula que defineix a la persona que s’incorpora a un projecte de recerca o que rep una ajuda econòmica per a mobilitat o estudis.

Si una empresa vol incorporar un becari perquè realitzi pràctiques, haurà de signar un conveni de cooperació educativa amb la universitat. En aquests casos no existeix relació laboral (no es tracta d’un contracte de treball en pràctiques). Per tant:

 • No és obligatori abonar cap contraprestació. No obstant això, és freqüent pactar amb la universitat el pagament d’un preu/hora en concepte d’ajuda a l’estudiant. En tal cas, l’empresa està obligada a donar-lo d’alta i a cotitzar pels tipus reduïts dels contractes per a la formació.
 • Si després de les pràctiques el becari s’incorpora a l’empresa amb un contracte de treball, el temps d’aquestes pràctiques no es computarà a l’efecte d’antiguitat ni eximirà de la superació del període de prova.

Atenció. La dependència del becari i la seva retribució no determinen, no obstant això, que hi hagi una relació laboral. La dotació econòmica legitima a l’empresa a controlar l’activitat del becari i a exigir-li el compliment de certes obligacions (com, per exemple, la seva assistència diària). El risc que la relació entre ambdues parts sigui laboral no només depèn de les tasques realitzades pel becari (o de com les realitza), sinó també de quina és la finalitat de la seva contractació. 

No obstant això, en moltes ocasions els joves que s’incorporen a empreses com a becaris estan realitzant tasques pròpies d’un treballador per compte d’altri. És aquí on sorgeix el problema del “fals becari”.

Atenció. Recordi que a pesar que en el cas dels universitaris s’utilitza la denominació de “pràctiques” (curriculars o extracurriculars), ja que legalment el terme “becari” no existeix, cal diferenciar entre aquestes pràctiques (on no hi ha relació laboral) i la figura del contracte en pràctiques (existeix relació laboral).

El “fals becari”

La diferència entre una beca i una feina no sempre està clara, sobretot per la falta de definició de què és una beca. La jurisprudència ha anat donant unes pautes per diferenciar-les. Tant en una beca com en una feina es realitza una activitat i es rep uns diners, i aquesta similitud és la que crea els problemes de diferenciació.

En les beques:

 • Es rep una retribució i aquesta retribució és per possibilitar que el becari estudiï i es formi. Els diners només són per facilitar la formació.
 • El becari durant la beca pot produir alguna cosa o realitzar una obra, però aquesta obra o el producte no s’ha d’incorporar a la producció de l’organisme o empresa en el qual es fa la beca. És a dir, que l’objectiu de la beca no és que el becari produeixi alguna cosa, i que l’organisme o empresa es dediqui a treure’n profit.
 • El treball que es realitzi ha de ser per a benefici sobretot de la formació del becari.
 • L’activitat que es desenvolupi ha de tenir relació directa amb els estudis que s’estan duent a terme i amb la formació que imparteix l’organisme o empresa.

En les feines: 

 • Es rep una retribució simplement pel fet de realitzar una feina o un servei, independent de si es rep una formació o no. Els diners són a canvi del que s’ha fet.
 • El treball realitzat el rep l’organització o l’empresa i en treu un profit.
 • El treball que es realitza és en benefici de l’empresa, els fruits del treball són de i per a l’empresa.
 • El treball que fa el becari el pot fer el becari o un altre treballador contractat.
 • Quan el becari fa la mateixa feina que els treballadors contractats.
 • El treball realitzat no té a veure amb els estudis realitzats ni completen la titulació que s’està rebent.

Moltes empreses han estat obligades a reconèixer la relació laboral amb persones que treballaven per a elles com a falsos becaris. Si vostè compta amb estudiants universitaris i de la formació professional que realitzen pràctiques en la seva empresa, sàpiga que la Inspecció està revisant la situació dels becaris.

Recordi que en aquests casos, en els quals està abonant una contraprestació econòmica, està obligat a donar-los d’alta i a cotitzar per ells (amb els tipus reduïts dels contractes de formació), i que la finalitat d’aquesta contractació és formativa, és a dir l’activitat que realitzin ha de contribuir al seu aprenentatge. Per tant, no importa si les tasques són o no profitoses per a la seva empresa.

Un becari no ha de suplir les funcions d’un treballador amb contracte laboral.

Atenció. Si els becaris realitzen les mateixes tasques que qualsevol altre empleat, aquesta relació serà laboral. El mateix succeirà si es donen altres indicis: si no tenen assignat a un tutor, si organitzen les seves tasques de forma autònoma, si estan contractats durant llargs períodes com a becaris (més de sis mesos, per exemple), si desenvolupen moltes més funcions de les previstes en el conveni signat amb la universitat, etc.

Què succeeix si la relació es considera laboral? 

Si la relació és laboral, els becaris es convertiran en fixos. A més, haurà de reconèixer-los l’antiguitat des del primer dia i retribuir-los segons conveni.

A més, la Inspecció li reclamarà les cotitzacions en el règim general ordinari amb un recàrrec del 20% i el sancionarà amb una multa que pot arribar fins als 6.250 euros.

Atenció. Tingui en compte que si la beca encobreix realment una relació laboral (perquè el becari està en realitat suplint les funcions que faria un treballador de plantilla), podrà denunciar a la seva empresa. En aquest sentit, no oblidi que ara és possible que els becaris, empleats de plantilla, representants dels treballadors o fins i tot qualsevol persona aliena a l’empresa puguin denunciar de forma anònima davant la Inspecció de Treball de l’existència d’un possible frau laboral (en aquest cas, becaris que encobreixen una relació laboral) a través de la bústia de lluita contra el frau laboral.

Per tant, revisi aquestes situacions laborals i compti amb el nostre assessorament per prendre les precaucions degudes i  no tenir problemes en cas de revisió per la Inspecció de Treball.

logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies